Hwb Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli
Hwb, 36 Stryd Stepney, Llanelli (hen adeilad 'Burton')

 • Amserau Agor
 • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, neu os oes angen ichi gyflwyno unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol, bydd angen ichi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin, porth tai a phwrpasau cyflogadwyedd a chwilio am swyddi.
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris
 • Bwth Talu Hunanwasanaeth: Gallwch wneud taliadau drwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn credyd/debyd ar gyfer cyfrif y mae arnoch angen ei dalu megis y Dreth Gyngor, Rhent neu Gyfraddau Busnes neu os ydych wedi cael anfoneb gennym. Os nad ydych am ddefnyddio ein Bwth Talu Hunanwasanaeth neu os oes arnoch angen gwneud taliad lle nad oes gennych gyfrif gallwch ymweld â'n desg dalu ar y safle.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol

Y meysydd parcio cyhoeddus agosaf:

 • Maes Parcio Vauxhall. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl

Dydd Llun - Ystafell TG

 • AM - Ystafell TG y gall y cyhoedd ei defnyddio ar gyfer chwilio am waith neu ymholiadau i'r Cyngor. Cymorth ar gael.
 • PM - Learn Direct (yn ystod y tymor yn unig). Dysgu ar-lein - Sgiliau TG, cyflogadwyedd, SAGE ac ati. Ffoniwch 01554 748078 i gofrestru

Dydd Mawrth - Cyflogadwyedd

Drwy'r dydd. Gwahanol raglenni sy'n cynnig cymorth a sgiliau ynghylch chwilio am waith, hyfforddiant, addysg, help i gael cyflogaeth, lleoliadau gwaith a mwy, gan gynnwys Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith a phrosiectau Cyfuno. Cymorth ar gael i'r rheiny dros 16 oed.

Dydd Mercher - Diwrnod Cymunedol

 • AM - Heddlu Dyfed-Powys – dewch i gwrdd â thîm plismona Canol y Dref.
 • Drwy’r dydd. Gan gynnwys cymorth ac arweiniad i Gyn-filwyr ar ddydd Mercher cyntaf pob mis, a sefydliadau ac elusennau cymorth eraill y trydydd sector.
 • PM - CAVS gwirfoddoli a chymorth cyfeillio ar ddydd Mercher cyntaf pob mis (1pm i 3pm).

Dydd Iau - Cyflogadwyedd

Gwahanol raglenni sy'n cynnig cymorth a sgiliau ynghylch chwilio am waith, hyfforddiant, addysg, help i gael cyflogaeth, lleoliadau gwaith a mwy, gan gynnwys Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith a phrosiectau Cyfuno. Cymorth ar gael i'r rheiny dros 16 oed.

Dydd Gwener - Cyngor ynghylch tai

Drwy'r dydd. Gwybodaeth a chyngor gan dîm dewisiadau tai Cyngor Sir Caerfyrddin, cymorth i gofrestru ar gyfer Gosod Syml, darparwyr tai cymdeithasol a chymorth cyffredinol i denantiaid.

Fel rhan o gynllun prawf am chwe mis, bydd Hwb Bach y Wlad yn ymweld â phum cymuned (Meidrim, Cwmann, Llanybydder, Ffarmers a Crugybar). Mae’r llyfrgelloedd teithiol a’r gwasanaethau cwsmeriaid yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin ar stepen drws pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.