Hwb Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli
Hwb, 36 Stryd Stepney, Llanelli (hen adeilad 'Burton')

 • Amserau Agor
 • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, neu os oes angen ichi gyflwyno unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol, bydd angen ichi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin, porth tai a phwrpasau cyflogadwyedd a chwilio am swyddi.
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris
 • Bwth Talu Hunanwasanaeth: Gallwch wneud taliadau drwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn credyd/debyd ar gyfer cyfrif y mae arnoch angen ei dalu megis y Dreth Gyngor, Rhent neu Gyfraddau Busnes neu os ydych wedi cael anfoneb gennym. Os nad ydych am ddefnyddio ein Bwth Talu Hunanwasanaeth neu os oes arnoch angen gwneud taliad lle nad oes gennych gyfrif gallwch ymweld â'n desg dalu ar y safle.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol

Y meysydd parcio cyhoeddus agosaf:

 • Maes Parcio Vauxhall. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl

Hymgynghorydd Ailgylchu

Dewch draw i sgwrsio â'n Hymgynghorydd Ailgylchu ynghylch sut i leihau'r gwastraff sy'n mynd yn eich bag du, cyn daw'r newidiadau i rym ym mis Hydref. Bydd hefyd angen i chi sortio eich sbwriel cyn i chi fynd ag ef i'n canolfannau ailgylchu. Byddwn yn yr Hwbs o 10.00am - 3.00pm ar:

 • Dydd Mercher y 11eg o Fedi
 • Dydd Gwener yr 20fed o Fedi
 • Dydd Mercher yr 2ail o Hydref
 • Dydd Gwener yr 11eg o Hydref
 • Dydd Mercher y 23ain o Hydref
 • Dydd Gwener 1af o Dachwedd

Fel rhan o gynllun prawf am chwe mis, bydd Hwb Bach y Wlad yn ymweld â phum cymuned (Meidrim, Cwmann, Llanybydder, Ffarmers a Crugybar). Mae’r llyfrgelloedd teithiol a’r gwasanaethau cwsmeriaid yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin ar stepen drws pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.