Priodasau, Partneriaethau Sifil a Dathliadau Unigryw

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/01/2019

Llongyfarchiadau mawr ar y digwyddiad sydd ar droed. Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis cynnal eich seremoni yn amgylchedd hardd a hamddenol rhanbarth Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o seremonïau. Bydd ein tîm o staff cyfeillgar, profiadol yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau bod eich digwyddiad yn arbennig. Byddwn yn rhoi pob sylw a gofal i chi o’r ymholiad cychwynnol, ac rydym ni’n wir yn deall pwysigrwydd pob manylyn, pa mor fychan bynnag ydyw.

Cyn ichi briodi neu ffurfio partneriaeth sifil mae gofynion cyfreithiol i’w hateb:

 • Bydd angen i’r ddau/ddwy ohonoch fynd i’r Swyddfa Gofrestru yn y rhanbarth lle’r ydych yn byw i roi’r hyn a elwir yn Rhybudd Ffurfiol o Fwriad i Briodi/ffurfio Partneriaeth Sifil.
 • Cyn rhoi rhybudd mae’n rhaid eich bod wedi gwneud trefniant amodol gyda’ch lleoliad a chyda Swyddfa’r Cofrestrydd yn y rhanbarth lle’r ydych yn cynnal eich seremoni.
 • Os ydych yn dymuno priodi neu ffurfio Partneriaeth Sifil mewn adeilad crefyddol bydd yn dal yn ofynnol ichi wneud y trefniadau cyfreithiol rhagarweiniol ac archebu Cofrestrydd trwom ni.
 • Wedi ichi roi rhybudd, bydd yn rhaid ichi ddisgwyl am 28 diwrnod clir (neu 90 diwrnod os ydych yn ddarostyngedig i Reolaeth Fewnfudo) cyn y gellir dyroddi’r ddogfen gyfreithiol a adwaenir fel yr “awdurdod”. Mae’r ddogfen hon yn datgan na fu unrhyw wrthwynebiadau cyfreithiol dilys i’r uniad.
 • Rydym yn argymell eich bod yn rhoi rhybudd o leiaf 6 mis cyn y seremoni; fodd bynnag gallwch gwblhau’r broses hon hyd at flwyddyn cyn y seremoni.
 • Bydd angen ichi ddangos dogfennau i gadarnhau pwy ydych a’ch cenedligrwydd e.e. enw, oedran, sefyllfa briodasol, statws cenedligrwydd a man preswylio.

Y dogfennau a ffafrir gennym ar gyfer rhoi Rhybudd Cyfreithiol yw:

 • Tystysgrif geni lawn, trwydded yrru ddilys a phasbort dilys cyfredol. Os cawsoch eich geni ar ôl 1 Ionawr 1983 ac os nad oes pasbort dilys cyfredol gennych, cysylltwch â ni i drafod.  Fel arall, gallwch lawrlwytho ein siart lif i weld sut i gadarnhau Cenedligrwydd Prydeinig os nad oes Pasbort gennych.
 • Tystiolaeth o Breswylio – e.e. trwydded yrru ddilys y DU, bil cyfleustod diweddar (dyddiedig o fewn y 3 mis blaenorol), cyfriflen banc (dyddiedig o fewn yr 1 mis blaenorol) NEU eich cyfriflen Treth Gyngor ddiweddaraf. Mae’n rhaid bod eich enw a’ch cyfeiriad presennol i’w gweld yn glir ar y dogfennau hyn.
 • Tystiolaeth o Statws Priodasol – Os ydych wedi bod yn briod yn flaenorol, mae’n ofynnol dangos copi gwreiddiol o archddyfarniad diamod, neu os ydych yn weddw bydd angen inni weld tystysgrif marwolaeth eich diweddar ŵr/diweddar wraig.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth:

 • os nad yw’r naill neu’r llall ohonoch yn Ddinesydd Prydeinig.
 • os nad yw’r dogfennau angenrheidiol a restrir uchod yn eich meddiant.
 • os yw’r naill neu’r llall ohonoch dan 18.
 • os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill.

Os ydych yn ystyried priodi dramor, ewch at wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad i gael cyngor. 

Archeb apwyntiad i rhoi hysbyseb briodas neu partneriaeth sifil