Prisiau consesiwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2019

Mae eich cerdyn presennol yn parhau i fod yn ddilys a bydd yn cael ei dderbyn ar gyfer teithio tan 31 Rhagfyr. Rydym yn eich cynghori i wneud cais eto mewn da bryd i sicrhau eich bod yn parhau i gael manteision cerdyn teithio rhatach.

Yn anffodus, ni allwch wneud cais ar-lein ar hyn o bryd oherwydd problemau technegol ar wefan Trafnidiaeth Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch ffonio ni ar 01267 234567, rydym ni ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, 8:30am a 6:00pm.

Mae’r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim â’r cardiau presennol ac yn gael eu ddefnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.

Sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach Cymru cyntaf?

Mae'r broses ymgeisio am Gerdyn Teithio Rhatach Cymru wedi newid ar gyfer mwyafrif o preswylwyr. Ni fydd angen i chi ymweld â'r swyddfa bost i gwblhau'ch cais. Drwy wefan Trafnidiaeth Cymru yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf i wneud cais am gerdyn. Os oes gennych fynediad i gyfrifiadur gartref, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru a dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam.

Os na allwch wneud cais ar y wefan, peidiwch â phoeni, gallwch ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddynt lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 0300 303 4240 neu 01267 234567 i gael gwybod ble mae cymorth lleol ar gael. Byddwch yn ymwybodol na fyddwch yn gallu gwneud cais dros y ffôn.

Fel arall, mae ffurflen gais bapur ar gael o Trafnidiaeth Cymru i'w lawrlwytho i chi ei hargraffu gartref.

Sut mae newid hen cerdyn am cerdyn newydd?

Gallwch ail-gofrestru ar y wefan Trafnidiaeth Cymru ar ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur. Os oes angen help arnoch i wneud hyn, gallwch ofyn i rywun rydych chi'n ymddiried ynddynt wneud cais ar y wefan ar eich rhan.

Os hoffech gael gwybod ble mae cymorth lleol ar gael, ffoniwch TC 0300 303 4240.

I ail-gofrestru, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Rhif y cerdyn 19 digid sydd wedi'i argraffu ar flaen eich pàs bws gwyrdd.
  • Eich dyddiad geni
  • Y cod post y mae'ch cerdyn cyfredol wedi'i gofrestru
  • Eich rhif Yswiriant Gwladol, os ydych dros 16 oed, sydd ar ddatganiadau pensiwn, cyfriflenni anabledd neu slipiau cyflog.

Os ydych chi'n gofyn i rywun wneud cais ar eich rhan, gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth yma ar gael, gan gynnwys eich rhif Yswiriant Gwladol. Ni all TC brosesu'ch cais hebddo.

O'r wybodaeth hon, bydd TC yn ceisio dod o hyd i'ch gwybodaeth yng nghronfa ddata'r llywodraeth ganolog. Os yw’ch manylion yn cyfateb, gallwch ofyn am gerdyn newydd, a fydd yn cael ei bostio i'ch cyfeiriad cofrestredig cyn pen 15 diwrnod gwaith.

Os nad yw’ch manylion yn cyfateb, efallai y gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol i gadarnhau pwy ydych chi. Caiff hyn ei esbonio i chi wrth fynd drwy'r broses ymgeisio ar y wefan. Os dewch ar draws unrhyw drafferthion, gallwch ffonio 0300 303 4240.

Gallwch gwneid cais newydd newy adnewyddu eich pas are y wefan Trafnidiaeth Cymru.