Gostyngiad i bobl sy'n gadael gofal

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/04/2019

Rydym wedi cyflwyno cynllun disgownt Treth Gyngor i'r bobl hynny sy'n gadael gofal ac yr oedd gennym gyfrifoldeb rhianta corfforaethol drostynt ar y pwynt pryd y gwnaethant adael gofal.

Bydd y disgownt yn cael ei roi i bobl sy'n gadael gofal o 18 oed hyd at eu pen-blwydd yn 25 oed sydd yn dal i ymwneud â'r tîm rhianta corfforaethol.

Swm y disgownt fydd y Dreth Gyngor sy'n daladwy gan y sawl sy'n gadael gofal ar ôl i unrhyw ostyngiadau eraill, megis y disgownt ar gyfer person sengl neu ostyngiadau'r Dreth Gyngor (budd-daliad) gael eu tynnu oddi ar y bil. Mae hynny'n golygu y bydd y disgownt yn talu am y swm a ddangosir ar fil Treth Gyngor y sawl sy'n gadael gofal, gan adael dim i'w dalu.

Bydd yr un cynllun disgownt hefyd yn berthnasol lle mae'r sawl sy'n gadael gofal yn byw gyda pherson arall ac yn gyfrifol ar y cyd am dalu'r bil Treth Gyngor. Bydd y disgownt yn talu am y bil cyfan, ar ôl tynnu unrhyw ostyngiad arall.

Mewn achosion lle nad yw'r sawl sy'n gadael gofal yn atebol am dalu'r Dreth Gyngor, ond lle byddai'r person sydd yn atebol yn derbyn y disgownt o 25% ar gyfer person sengl pe na bai'r sawl sy'n gadael gofal yn byw yn yr eiddo, bydd disgownt yn ôl disgresiwn o 25% yn cael ei roi i’r person sy’n talu’r Dreth Gyngor.

Gallwn hefyd roi disgownt Treth Gyngor i bobl sy'n gadael gofal sydd wedi symud i'r sir ar ôl derbyn gofal gan gyngor arall cyn hynny. Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn y sefyllfa hon, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd y disgownt yn cael ei roi'n awtomatig heb fod angen gwneud cais ac ni fydd yn dibynnu ar sefyllfa ariannol y sawl sy'n gadael gofal.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i Trethcyngor@sirgar.gov.uk