• English
  • Hepgor gwe-lywio

Grantiau Gwisg Ysgol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun sy'n cynnig cymorth ariannol i rieni penodol sy'n derbyn incwm isel i'w helpu i brynu gwisg ysgol i'w plant pan fyddant yn symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. Rydym yn gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Rhoddir y grant i helpu i brynu eitemau sy'n addas i'w gwisgo'n wisg ysgol yn ôl corff llywodraethu yr ysgol berthnasol. Cyfrifoldeb y rhiant yw cael gwybod pa ddillad sy'n dderbyniol i'r ysgol.

Pwy sy'n Gymwys ar gyfer y Grant

Mae disgyblion sy'n symud i Flwyddyn 7 mewn ysgol a gynhelir yn Sir Gaerfyrddin ac sy'n gymwys ar hyn o bryd i gael cinio ysgol am ddim, yn gymwys i dderbyn y grant. Pan fydd disgyblion yn symud i ysgol a gynhelir gan awdurdod gwahanol, bydd angen gwneud cais i'r awdurdod sy'n cynnal yr ysgol uwchradd honno.

Yn unol â hynny, bydd plant mewn teuluoedd sy'n derbyn un o'r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd yn gymwys:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Credyd Treth Plant (ond NID YDYNT yn derbyn Credyd Treth Gwaith) ac nid yw eu hincwm blynyddol (yn ôl asesiad Cyllid y Wlad) yn fwy na £16,190.
  • Elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth.
  • Incwm Cyflogaeth Berthynol a Lwfans Chefnogaeth (IB)
  • Credyd Cynhwysol

Dyddiadau ar gyfer Derbyn Ceisiadau

Gall teuluoedd wneud cais unrhyw bryd rhwng 1af Mehefin a 31ain Rhagfyr bob blwyddyn.

Swm y Grant

£105 yw swm y grant sydd wedi'i bennu ar gyfer pob disgybl cymwys.

Y Dull o Dalu 

Bydd y taliad ar ffurf siec. Mae nifer o siopau ledled y Sir wedi cytuno i dderbyn y sieciau hyn. 

Byddwn yn rhoi'r taliadau grant cyn diwedd gwyliau'r haf i alluogi teuluoedd i brynu gwisg ysgol cyn dechrau'r flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi.

Gwneud cais ar-lein

Sut i gysylltu â ni

Adain Grantiau Gwisg Ysgol
Yr Adran Addysg a Phlant
Adeilad 2, Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin SA31 3HB

Ffôn: 01267 246521

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/08/2017

ar-lein am dani