• English
 • Hepgor gwe-lywio

Gwneud cais am le mewn ysgol: plant 3 oed

Cyn gwneud cais rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’r ysgol yr hoffech i'ch plentyn ei mynychu. Mae ymweld â'r ysgol a siarad â'r athrawon yn ffordd wych o wybod a ydych yn gwneud y dewis iawn i chi a'ch plentyn.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi siarad ag ysgol a’i bod wedi dweud bod lleoedd ar gael, nes i chi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi’i dderbyn, ni all ddechrau’r ysgol.

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion yn Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn ac os ydych yn gwneud cais am ysgol ffydd, ysgol mewn sir arall neu feithrinfa ddydd breifat gofynnir i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Os ydych yn gwneud cais am le i'ch plentyn mewn meithrinfa yn un o'n hysgolion a hoffech iddo aros yn yr ysgol honno ar gyfer ei addysg gynradd gallwch roi gwybod i ni ar eich ffurflen gais. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad yw’r ffaith fod eich plentyn yn cael ei dderbyn yn dair oed yn gwarantu y cynigir lle iddo yn yr ysgol pan fydd yn bedair oed. Y cyfan mae’n ei olygu yw na fydd angen i chi wneud cais ddwywaith, os ticiwch chi’r blwch.

Gallwch wneud cais i'ch plentyn fynychu ysgol feithrin o 3 oed yn rhan-amser. Bydd eich plentyn yn mynychu'r ysgol yn y bore neu'r prynhawn am ddau dymor.

Mae gan yr Awdurdod Lleol un ysgol feithrin yn Rhydaman ac mae 40 o'n hysgolion cynradd yn cynnig lleoedd meithrin (nodir yr ysgolion hyn yn rhai 3-11 oed ar y ffurflen gais).

Mae'n well gan rai rhieni anfon eu plentyn i feithrinfa ddydd breifat. Os byddwch yn anfon eich plentyn i feithrinfa ddydd breifat gofrestredig rydych yn gymwys i gael 10 awr o addysg feithrin am ddim.

Nid oes dim cysylltiadau uniongyrchol rhwng ysgolion cynradd a meithrinfeydd dydd preifat. Mae eich cais yn seiliedig ar eich cyfeiriad cartref ac NID ar leoliad y feithrinfa ddydd breifat yr oedd eich plentyn yn ei mynychu.

Os hoffech anfon eich plentyn i ysgol wahanol pan fydd yn bedair oed bydd angen i chi wneud cais arall.

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 1af Medi 2014 – 31ain Awst 2015

 • Y dyddiad cau i geisiadau yw 31ain Ionawr 2017 *
 • Byddwn yn cysylltu â chi ym mis Hydref 2017 gyda chanlyniad eich cais.

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 1af Medi 2015 – 31ain Awst 2016.

 • Gallai ddechrau’r ysgol ym mis Ionawr, Ebrill, Medi 2019.
 • Y dyddiad cau i geisiadau yw 31ain Ionawr 2018
 • Byddwn yn cysylltu â chi ym mis Hydref 2018 gyda chanlyniad eich cais.

* Os yw’r dyddiad cau wedi pasio, gallwch wneud cais hwyr ond efallai y bydd yn effeithio ar eich siawns o gael lle.

I wneud cais am le meithrin yn 2018 y dyddiad cau oedd 31 Ionawr 2017. Fodd bynnag, gallwch wneud cais hwyr o hyd. Os hoffech wneud cais am le yn 2019 y dyddiad cau i geisiadau yw 31 Ionawr 2018. Does dim mantais mewn gwneud cais cynnar, ond mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais mewn pryd! 

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn a dim ond ar-lein y gallwch wneud cais. 

 • Enw a chyfeiriad y rhiant/gwarcheidwad *
 • E-bost y rhiant/gwarcheidwad **
 • Enw’r plentyn, ei gyfeiriad a’i ddyddiad geni
 • Eich dewis ysgol – gallwch ddewis hyd at dair ysgol, mewn trefn blaenoriaeth

Gwneud cais am le meithrin

Rhaid i unrhyw un â chyfrifoldeb rhiant gytuno â’r cais hwn cyn ichi ei gyflwyno.
** Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost ni allwch wneud cais ar-lein. Ewch i’ch ysgol leol a byddan nhw’n eich helpu gyda’ch cais.

 • Byddwch yn cael cydnabyddiaeth drwy e-bost gyda chopi .pdf o’ch cais. Bydd unrhyw ohebiaeth am eich cais yn cael ei hanfon drwy e-bost  neu trwy lythyr.
 • Os oedd eich cais o fewn y terfyn amser cewch eich hysbysu ym mis Hydref y flwyddyn cyn i’ch plentyn gychwyn e.e. Tymor yn cychwyn yn 2018 cewch eich hysbysu ym mis Hydref 2017.
 • Os oedd eich cais yn hwyr mae gennych lai o siawns o gael lle ac ni allwn warantu y bydd eich plentyn yn cychwyn ar ddechrau’r tymor. Byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosib ond mae’r broses ymgeisio yn cymryd hyd at wyth wythnos.
 • Os cynigir lle ichi rhaid ichi gadarnhau eich bod yn derbyn y lle a gynigiwyd o fewn 14 diwrnod. Os na wnewch chi hynny efallai y caiff y lle ei gymryd oddi arnoch.
 • Unwaith yr ydych wedi derbyn lle eich plentyn, rhaid ichi gysylltu â’r ysgol i gytuno ar ddyddiad cychwyn.

Os gwrthodir lle meithrin i'ch plentyn ym mhob un o’r ysgolion rydych wedi’u dewis, nid oes hawl i apelio ond bydd eich enw’n cael ei gadw ar restr aros tan 30 Medi ac, os daw lle ar gael, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Gallwch wneud cais hwyr am ysgolion eraill.

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/08/2017

ar-lein am dani