• English
  • Hepgor gwe-lywio

Derbyniadau a Throsglwyddiadau

Gwneud dais am le ysgol i'ch plentyn

Nid yw derbyn plentyn i'r ysgol yn broses awtomatig a chyfrifoldeb rhiant/gwarcheidwad yw cyflwyno cais erbyn y dyddiad cau a bennwyd.

Croesawir ceisiadau gan ddisgyblion a anwyd ar neu cyn 31 Awst 2015. Ni fydd unrhyw gais yn cael ei brosesu tan ar ôl y dyddiad cau perthnasol.

Mae terfyn ar nifer y disgyblion y gellir eu derbyn i unrhyw ysgol mewn unrhyw grŵp oedran. Ar ôl cyrraedd y terfyn, ni chaniateir derbyn rhagor o ddisgyblion.

Ni chaiff y Pennaeth neu unrhyw gynrychiolydd arall o'r ysgol gynnig lle. Yr Awdurdod Lleol yn unig gaiff dderbyn plentyn yn gyfreithiol i Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir. Mae gan Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir eu trefniadau derbyn eu hunain felly cysylltwch â'r ysgolion hyn yn uniongyrchol.

Wrth brosesu ceisiadau, y cyfeiriad cartref sy'n cael ei ystyried ac nid yr ysgol/y feithrinfa y mae eich plentyn yn ei mynychu/wedi ei mynychu. Nid yw ysgolion bwydo yn weithredol yn Sir Gaerfyrddin. I'ch helpu chi, gellir dod o hyd i fapiau dalgylchoedd o dan Addysg ac Ysgolion ar Lleol-i.

Edrychwn ymlaen at groesawu eich mab/merch i un o'n hysgolion a dymunwn iddo/iddi bob llwyddiant yn ei (h)astudiaethau.

Mae'n rhaid i chi wneud cais am le i'ch plentyn ar-lein.

Dyddiadau 'dyddiad cau' ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18:

Darpariaeth ran amser i blant 3 oed 
(2 dymor yn unig)

3ydd Pen-blwydd
1af Medi 2014 –31ain Awst 2015
Dechrau'r ysgol yn Ionawr, Ebrill neu fis Medi 2018
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais 31ain Ionawr 2017
Dyddiad Hysbysu Hydref 2017
Dyddiad cau ar gyfer apeliadau Dim hawl i apelio

Darpariaeth amser llawn ar gyfer plant 4 oed
(Mae angen cais ar wahân o ran derbyn plant i addysg amser llawn ar gyfer plant 4 oed)

4ydd Pen-blwydd
1af Medi 2013 – 31ain Awst 2014

Dechrau'r ysgol yn Medi 2017, Ionawr neu Ebrill 2018
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais 31ain Ionawr 2017
Dyddiad Hysbysu 18fed Ebrill 2017
Dyddiad cau ar gyfer apeliadau 30ain Mai, 2017

Ysgol Uwchradd
(Symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd)

11eg Pen-blwydd
1af Medi 2005 – 31ain Awst 2006

Dechrau'r yagol yn Medi 2017
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais 16eg Rhagfyr 2016
Dyddiad Hysbysu 1af Mawrth 2017
Dyddiad cau ar gyfer apeliadau 12fed Ebrill 2017

Sut i gysylltu â ni

Yr Adran Addysg a Phlant
Adeilad 2, Parc Dewi Sant,
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin, SA31 3HB 

Rhif ffôn: 01267 246449 | E-bost: derbyniadau@sirgar.gov.uk

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/02/2017

ar-lein am dani