• English
 • Hepgor gwe-lywio

Dysgu Cymraeg (Cymraeg i Oedolion)

Dych chi angen dysgu Cymraeg ac ennill cymhwyster? Dych chi dros 16 oed? Dych chi’n magu plant bach ac eisiau dysgu Cymraeg er mwyn iddyn nhw gael y cychwyn gorau cyn mynd i’r ysgol? Dych chi’n gweithio mewn sefydliad ble byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn gymorth i’ch gyrfa ac yn eich galluogi i roi gwell gwasanaeth i’r cwsmer? Yna, does dim angen edrych ymhellach...

Dyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau unwaith yr wythnos ledled Sir Gaerfyrddin, yn cynnwys cyrsiau penodol ar gyfer y teulu, gweithle ac ar gyfer cymdeithasu. Mae’r cyrsiau hyn yn cael ei darparu i'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Os ydy’r cwrs wedi dechrau, peidiwch â phoeni, gallwch chi ymuno â’r cwrs ar ôl y dyddiad hwn.  Cysylltwch â ni i drafod.

Rhestr o gyrsiau

Mae pob cwrs prif ffrwd yn costio £60 ond mae ffi gostyngol (£30) ar gyfer dysgwyr sy’n derbyn y budd-daliadau isod. Mae costau ychwanegol ar gyfer deunyddiau cwrs h.y. llyfr cwrs a llyfr ymarfer sy’n costio £17.45. Disgwylir i bob dysgwr sydd am ymuno â chwrs, dalu’r ffi berthnasol cyn dechrau’r cwrs ac ni fyddwn yn ystyried bod y cofrestriad yn derfynol tan i ni dderbyn y taliad. Bydd ffi gostyngol os dych chi’n derbyn un o’r budd-daliadau isod:

 • Myfyriwr llawn-amser
 • Yn derbyn pension
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Gostyngiad Treth Cyngor

Rhaid i chi ddanfon prawf eich bod chi’n gymwys wrth i chi gofrestru (e.e. copi o lythyr wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau).

Beth os na allaf fforddio’r cwrs?

Ni ddylai'r ffi eich rhwystro chi rhag dysgu Cymraeg. Mae bwrsari ar gael i helpu i dalu am ffi eich cwrs. Mae hwn yn dibynnu ar faint o incwm sy’n dod i mewn i’ch cartref a bydd yn rhaid i chi roi manylion eich incwm chi. Ond gall hyn olygu y bydd rhan neu’r cyfan o’ch ffi yn cael ei dalu.  Cysylltwch â ni am sgwrs.

Efallai y bydd gennych hefyd gawl i gymorth gan y Gronfa Ariannol wrth Gefn ar gyfer costau adnoddau, gofal plant a theithio.

Dych chi nawr yn gallu cofrestru arlein gan ddefnyddio gwefan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  Ar hyn o bryd, nid ydy'r system taliadau arlein yn gweithio.  Gallwch gofrestru nawr a byddwn yn anfon neges atoch chi pan fydd y wefan yn barod i dderbyn taliadau.  Os ydych chi eisiau gwerslyfrau, dych chi'n gallu eu prynu yma.  Dilynwch y cyfarwyddiadau isod os gwelwch yn dda.

Gallwch hefyd alw mewn i Ganolfan Addysg Gymunedol Llandeilo (Dydd Llun - Dydd Mercher) neu i Ganolfan Addysg Gymunedol Caerfyrddin i gofrestru a thalu’n bersonol. Dych chi'n gallu prynu a chasglu'r llyfrau’r o'r canolfannau hefyd.

DS: Ein nod yw darparu pob cwrs a hysbysebwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn canslo neu'n newid cyrsiau os yw'r cofrestriadau'n rhy isel neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. Ar ôl cofrestru, fel rheol ni roddir ad-daliad i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn parhau â'u hastudiaethau. Caiff ad-daliadau eu rhoi fel y gwelwn orau; bydd unrhyw ad-daliadau'n cael eu rhoi 'pro rata' a hynny'n ôl nifer y sesiynau a fynychwyd.

Cofrestrwch ar-lein

Dyddiadau'r Tymor 2017/18 Dechrau Hanner Tymor Diwedd
Hydref 25.09.17 30.10.17 - 03.11.17 08.12.17
Gwanwyn 08.01.18 19.02.18 - 23.02.18 23.03.18
Haf 16.04.18 28.05.18 - 01.06.18 02.07.18

Am restr o ddyddiadau arholiadau, ewch i wefan CBAC.

Main News Thumbnail

Diddordeb mewn bod yn diwtor?

Bydd angen i chi naill ai gael cymhwyster dysgu neu fynychu cwrs dwy flynedd penodol hefyd sef y Cymhwyster Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion. .

Os yw’r cymhwysterau uchod gyda chi, ac os ydych am ymgeisio am swydd gallwch edrych ar ein tudalen Swyddi a Gyrfaoedd. Rhestrir Cymraeg i Oedolion fel un o’r meysydd gofynnol.

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/08/2017

National Centre For Learning Welsh           

ar-lein am dani