• English
  • Hepgor gwe-lywio

Prydau ysgol

Banner

Mae prydau ysgol yn gyfraniad pwysig at ddeiet plant a phobl ifanc.

Mae ein bwydlenni iach, sy'n tynnu dŵr o'r dannedd yn cydymffurfio â Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013. Gellir darparu ar gyfer anghenion arbennig o ran deiet os ceir cais ysgrifenedig gan rieni/gwarcheidwaid.

Bob diwrnod ysgol, mae ein staff arlwyo profiadol sydd wedi cael hyfforddiant llawn yn paratoi mwy na 19,000 o brydau mewn mwy na 130 o sefydliadau addysgol.

Manteision bwyta pryd ysgol:

  • Mae’n arbed amser yn y bore gan nad oes angen paratoi cinio a hefyd nid oes angen poeni am gadw bwyd yn ffres tan amser cinio.
  • Mae prydau ysgol yn cynnig llysiau, salad a ffrwythau ffres sy'n helpu'ch plentyn i gael 5 y dydd.
  • Mae ein prydau'n cynnig gwerth am arian. Gall eich plentyn/plant fwynhau pryd 2 gwrs am £2.50 y dydd yn unig.
  • Mae eistedd a bwyta gyda'i gilydd wrth y bwrdd yn helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a moesgarwch wrth y bwrdd; anogir disgyblion hefyd i roi cynnig ar fwydydd newydd.
  • Mae astudiaethau wedi dangos bod plant yn derbyn gwybodaeth yn well yng ngwersi'r prynhawn os ydynt wedi cael pryd da amser cinio.
  • Rydym yn gyson yn cynnig bwydlen y dydd ar sail thema, yn ogystal â chinio Nadolig 2 gwrs arbennig yn ystod mis Rhagfyr.

Darperir y Gwasanaeth Prydau Ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn fewnol gan Is-adran Arlwyo y Cyngor Sir.

Mae ein Tîm Prydau Ysgol wedi ymroi i gyrraedd y safonau uchaf o ran ansawdd a gwasanaeth. Os oes gennych chi neu eich plentyn unrhyw sylwadau, syniadau neu awgrymiadau ynghylch sut y gallwn barhau i wella'r gwasanaeth, byddwn yn falch iawn o glywed gennych:

Yr Adran Addysg a Phlant
Prydau Ysgol, Adeilad 2
Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin, SA31 3HB

Rhif Ffôn: 01267 246537 | E-bost: schoolmeals@sirgar.gov.uk

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn byw ar aelwyd incwm isel, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Gallwch gael gwybod a ydych chi'n gymwys a gwneud cais ar-lein.

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/04/2017

ar-lein am dani