• English
  • Hepgor gwe-lywio

ParentPay

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn cyn bo hir yn cyflwyno ffordd fwy cyfleus ichi dalu am brydau ysgol, tripiau ysgol, clwb ar ôl ysgol a llawer mwy. Gan ddefnyddio gwefan ddiogel o'r enw ParentPay byddwch yn gallu talu ar-lein drwy ddefnyddio eich cerdyn debyd neu gredyd, gan wneud y gwasanaeth arlwyo i ysgolion a'r ysgolion eu hunain yn amgylchedd di-arian. Gall y rhieni sydd angen parhau i ddefnyddio arian parod wrth wneud taliadau wneud hynny drwy ddefnyddio'r rhwydwaith PayPoint mewn siopau lleol.

Mae talu ar-lein yn rhoi tawelwch meddwl ichi bod eich arian yn ein cyrraedd yn ddiogel. Byddwn yn gweithredu'r cyfleuster talu newydd hwn yn yr holl ysgolion cynradd, ysgolion arbennig ac ysgolion uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Bydd ParentPay yn:

  • Eich galluogi i dalu am brydau ysgol ac eitemau eraill megis trip ysgol, gwisg ysgol ac ati.
  • Rhoi hanes o'r holl daliadau rydych chi wedi'u gwneud
  • Eich galluogi i greu un cyfrif mewngofnodi ar gyfer eich holl blant
  • Anfon derbynneb am eich taliad mewn neges e-bost at y cyfeiriad e-bost y byddwch yn ei gofrestru
  • Cynnig cyfle ichi sefydlu negeseuon e-bost/negeseuon testun awtomatig yn eich atgoffa bod angen gwneud taliad
  • Mae'n rhoi rhyddid ichi wneud taliadau i'r ysgol pryd bynnag a lle bynnag rydych yn dymuno, a hynny gan ddefnyddio dyfais sydd â mynediad i'r rhyngrwyd
  • Ni fydd angen ichi ysgrifennu sieciau na chwilio am arian parod i'w anfon i'r ysgol.  Mae'r taliadau'n digwydd ar unwaith ac nid oes angen aros i sieciau glirio
  • Mae'n rhoi tawelwch meddwl ichi bod eich taliad wedi cael ei wneud yn ddiogel
  • Mae'n sicrhau na fydd byth angen ichi golli taliad, neu beidio â chael digon o gredyd, drwy gael negeseuon e-bost a negeseuon testun awtomatig

Ar gyfer plant ysgolion cynradd bydd angen ichi greu cyfrif ychwanegol er mwyn archebu prydau bwyd eich plentyn/plant ymlaen llaw. Ewch i Cypad i actifadu eich cyfrif Cypad. Ar ôl actifadu eich cyfrif byddwch yn gallu defnyddio'r system archebu ymlaen llaw o fewn 1 diwrnod gwaith. Ni fydd eich plentyn yn cael y prydau bwyd a archebir ymlaen llaw os na fydd eich balans yn ddigonol ar eich cyfrif ParentPay.

Gofynnir i blant sydd â hawl i Brydau Ysgol Am Ddim actifadu eu cyfrif gyda ParentPay. Rhaid iddynt gofrestru ac archebu ymlaen llaw ar wefan Cypad ond ni fydd taliad yn ddyledus.

Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol uwchradd, bydd y system ParentPay newydd yn integreiddio gyda'n systemau di-arian presennol yn awtomatig. Byddwn yn gweithio gyda phob ysgol uwchradd i gael gwared ar y defnydd o arian parod dros gyfnod o amser.  Mae talu am brydau bwyd eich plentyn ar-lein yn rhoi mwy o reolaeth ichi dros ei ddewisiadau bwyd ynghyd â'r gallu i weld yr hyn y mae'n ei ddewis.

Actifadwch eich cyfrif ParentPay

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/12/2017

ar-lein am dani