• English
  • Hepgor gwe-lywio

Prydau ysgol gynradd

Prydau ysgol gynraddAm £2.50 y dydd yn unig, bydd eich plentyn yn cael prif bryd dau gwrs sy'n cynnwys dewis llysieuol a phwdin. Hefyd mae ffrwythau ffres a dŵr yfed ar gael ym mhob ysgol.

Mae ein bwydlenni yn dilyn trefn rota 3 wythnos, sy'n cael ei newid ddwywaith y flwyddyn, sef ym mis Mai a mis Hydref, er mwyn caniatáu ar gyfer amrywiant tymhorol. 

Rhaid talu Clerc Prydau Ysgol eich ysgol ymlaen llaw am brydau Ysgol.  Er hwylustod, gellir talu bob wythnos, bob pythefnos, neu bob tymor, a hynny naill ai trwy siec (yn daladwy i Gyngor Sir Caerfyrddin) neu drwy arian parod. 

Os ydych yn byw ar aelwyd incwm isel, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Gallwch gael gwybod a ydych chi'n gymwys a gwneud cais ar-lein.

Mae ein holl fwydlenni'n cydymffurfio â Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013, a ddaeth yn ddeddfwriaeth ym mis Medi 2013. Diben y rheoliadau bwyd hyn yw lleihau'r braster, y siwgr, a'r halen sydd mewn prydau ysgol. Drwy fod yn ofalus a defnyddio cynhwysion sydd â llai o fraster a/neu halen ynddynt a mabwysiadu arferion da megis pobi yn y ffwrn a stemio, gallwn barhau i ddarparu prydau sy'n ffefrynnau traddodiadol megis cinio rhost traddodiadol, cyrri a reis cartref ac amrywiaeth o brydau pasta a phwdinau sy'n cynnwys sbwng a chwstard cartref a phwdin reis. 

Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r Safonau Maeth fel eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl gan ein bwydlenni sydd wedi'u cynllunio'n ofalus: 

Safonau maeth ar gyfer prydau ysgol  
Ffrwythau a llysiau Dim llai na 2 ddogn y dydd y plentyn (mae'n rhaid i un o leiaf fod yn llysiau neu'n salad, ac mae'n rhaid i un o leiaf fod yn ffrwyth).
Pysgod olewog Ar y fwydlen cinio ysgol o leiaf unwaith bob pythefnos.
Cynhyrchion tatws wedi'u ffrïo'n ddwfn Rhaid peidio â gweini tatws a chynhyrchion tatws sydd wedi'u coginio mewn braster/olewau yng nghegin yr ysgol neu wrth eu cynhyrchu fwy na dwywaith yr wythnos.
Cynhyrchion wedi'u ffrio'n ddwfn Rhaid peidio â gweini eitemau bwyd eraill (heblaw am datws) sydd wedi eu coginio mewn braster/olewau yng nghegin yr ysgol neu wrth eu cynhyrchu fwy na dwywaith yr wythnos.
Cynhyrchion cig wedi'u cynhyrchu Ni ddylai gael ei adffurfio/ailansoddi.
Bara (heb y taeniad) Dylid annog bwyta amrywiaeth o fara gan gynnwys bara gwenith cyflawn.
Olewau a Thaeniadau Dim ond olewau a thaeniadau sydd â llawer o fraster aml-annirlawn a/neu mono-annirlawn y gellir eu defnyddio
Byrbrydau melys a sawrus Dim ar gael
Halen Dim yn cael ei ychwanegu at lysiau yn ystod coginio. Cyfyngu ar halen o ryseitiau neu ei waredu a defnyddio yn ei le berlysiau a sbeisys derbyniol. Dim ar gael ar y byrddau cinio nac wrth y cownter gweini.

Dogfennau/dolenni defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/11/2017

ar-lein am dani