• English
  • Hepgor gwe-lywio

Rhaglen Foderneiddio Ysgolion

Prif ddiben yr adran Rhaglen Foderneiddio Ysgolion yw trawsnewid y rhwydwaith o ysgolion meithrin, cynradd, ac uwchradd sy’n gwasanaethu’r sir yn adnodd strategol a gweithredol effeithiol sy’n diwallu anghenion y presennol a’r dyfodol o ran addysg yn yr Ysgol ac addysg gymunedol, gan wneud hynny drwy wella adeiladu, selwaith, a llefydd sydd wedi lleoli, eu dylunio, eu hadeiladu, neu eu haddasu yn briodol ar gyfer datblygu pobl a chymunedau Sir Gaerfyrddin mewn modd cynaliadwy.  Erbyn mis Mawrth 2014, cwblhawyd Cyngor Sir Caerfyrddin fuddsoddiad hyd at werth o £161 miliwn yn y broses o foderneiddio ei hystad ysgolion, gyda tua 43% (£68.5m) wedi dod o adnoddau’r Cyngor ei hun.

Ein prif amcanion yw:

  • datblygu, rheoli, a gweithredu Rhaglen Foderneiddio Ysgolion y Cyngor
  • rhoi’r cynlluniau i ad-drefnu ysgolion ar waith
  • cydgysylltu a gweithredu cynlluniau cyfalaf sylweddol sy’n ategu’r rhaglen Moderneiddio’r Ddarpariaeth, gan gynnwys gwaith mewn perthynas â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd
  • gwella’r amgylchedd dysgu ar gyfer plant ag canlyniadau addysgol gwell
  • rheoli’r blaengynllunio strategol sydd ynghlwm wrth raglan y Cyngor ar gyfer Moderneiddio’r Ddarpariaeth Addysg, gan greu cyswllt â’r holl amcanion perthnasol ym meysydd addysg datblygu cymunedol, ac adfywio

Gweler y tabiau Ysgolion Cynradd ac Ysgolion Uwchradd ar yr ochr chwith am fwy o wybodaeth ar ein Cynigion Buddsoddi ac Ad-drefnu Ysgolion.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani