• English
 • Hepgor gwe-lywio

Gwastraff clinigol / hylendid

Dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd bydd unrhyw rai sy’n trafod a gwaredu gwastraff clinigol yn amhriodol neu’n anniogel yn drosedd cosbadwy â dirwy. Os gwnânt hyn yn fwriadol gallent fod yn cyflawni trosedd.

Mae Gwastraff Hylendid yn cynnwys y math canlynol o wastraff. Ni ellir rhoi’r gwastraff mewn bagiau du a dylid eu casglu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Os oes angen casglu'r math hwn o wastraff o'ch cartref, ewch i www.naturaluk.co.uk/hyweldda neu ffoniwch 01269 845554.

 • Meinweoedd dynol adnabyddadwy
 • Gwaed
 • Carcasau anifeiliaid
 • Meinweoedd o filfeddygfeydd, ysbytai, neu labordai
 • Rhwymynnau llawfeddygol brwnt, swabiau, a gwastraff brwnt tebyg.
 • Nodwyddau chwistrellu
 • Cetris
 • Gwydr sydd wedi torri, ac unrhyw eitemau neu offer miniog tafladwy halogedig
 • Cyffuriau neu gynhyrchion fferyllol arall.
 • Gwastraff a allai fod wedi cael ei heintio, o adrannau patholeg a labordai ymchwil neu hylendid eraill.

Rhybudd: Ni ddylid rhoi unrhyw wastraff clinigol mewn sachau gwastraff domestig

Gwastraff Hylendid

Mae gwastraff hylendid yn cynnwys y mathau canlynol o wastraff, sy'n gallu mynd i'ch bagiau du; fodd bynnag os oes llawer o'r math hwn o wastraff gennych a'ch bod angen inni gasglu gwastraff hylendid yn wythnosol yn rhad ac am ddim o'ch cartref, cysylltwch â Galw Sir Gâr ar 01267 234567, neu drwy e-bostio: galw@sirgar.gov.uk

 • Eitemau a ddefnyddiwyd i waredu wrin, ymgarthion a secretiadau neu ysgarthiadau eraill o'r corff
 • Padelli gwelyau
 • Leininau padelli gwelyau
 • Padiau anymatal
 • Bagiau stoma
 • Chynwysyddion wrin sydd wedi cael eu defnyddio.

Nid yw hyn yn cynnwys cewynnau plant.

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/03/2017

ar-lein am dani