• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwastraff gardd

Compostio gartref yw un o'r ffyrdd mwyaf cost effeithiol a mwyaf cydnaws â'r amgylchedd o ymdrin â gwastraff gardd. Gall oddeutu traean o wastraff gael ei gompostio'n hawdd gartref – gan gynnwys torion gardd, cardbord, bagiau te a phapur.

Os na allwch gompostio gartref, defnyddiwch eich ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.

Gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Os nad ydych yn gallu gwneud dim un o'r uchod, rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff gardd tymhorol.

Darperir whilfin 240 litr i chi a fydd yn cael ei wagio bob pythefnos. Bydd casgliadau eleni yn dechrau ar yr wythnos sy'n dechrau 12 Mawrth tan 30 Tachwedd.

Os byddwch yn talu'n llawn wrth gofrestru, byddwch yn derbyn gostyngiad o 15% ac yn talu £42 am y tymor, neu gallwch ddewis talu ychydig ar y tro drwy Ddebyd Uniongyrchol a thalu cyfanswm o £49.42.

Mae'n rhaid gosod eich bin gwastraff gardd yn yr un man a'ch bin sbwriel/ailgylchu. Mae'n rhaid i chi osod y bin allan cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad (ac ar ôl 6pm ar y noson cyn eich casgliad).

Cwsmeriaid Presennol

Os ydych yn gwsmer presennol, byddwch yn derbyn llythyr ac anfoneb yn y post ar ddechrau mis Ionawr i roi gwybod ichi sut i barhau â'r gwasanaeth/canslo'r gwasanaeth.

Talwch eich anfoneb

Os ydych wedi cofrestru i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol, bydd y taliad cyntaf yn cael ei gymryd ar 1 Ebrill 2018.  

Os ydych yn dymuno canslo eich gwasanaeth neu roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau, e-bostiwch Gwastraff.Gardd@sirgar.gov.uk

Cwsmeriaid Newydd

Os hoffech wneud cais am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd, byddwch yn gallu gwneud hynny o 1 Chwefror drwy ddychwelyd i'r dudalen hon.

loading
Gweld pryd mae fy niwrnod / wythnos casglu
Nodwch eich côd post:

Lawrlwythwch y calendr a dilynwch y lliw cywir ar gyfer eich wythnos gasglu.

*Sylwch fod yn rhaid ichi wneud cais/talu am y gwasanaeth hwn i gael casgliadau

Y Telerau a'r Amodau (.pdf)

Mae'r ceisiadau ar gyfer casgliadau gwastraff gardd bellach wedi cau ar gyfer 2017

Beth allaf ei roi yn fy min gwastraff gardd?

Mae'n rhaid gosod y gwastraff gardd yn rhydd yn y bin (peidiwch â defnyddio unrhyw fagiau). NI FYDD unrhyw wastraff sy'n cael ei osod y tu allan i'r bin yn cael ei gasglu.

Ie, i mewn â nhw! 

  • Toriadau gwrychoedd, coed a llwyni; gwreiddiau; toriadau a chribinion porfa;dail; planhigion, blodau a chwyn. 

Na, peidiwch â'u cynnwys 

  • Bagiau plastig, potiau a hambyrddau; briciau, rwbel, pridd a cherrig; ffensiau, siediau a physt; gwastraff bwyd yn cynnwys crafion; boncyffion coed a changhennau dros 4 modfedd (10cm) o ddiamedr; gwellt gwely, gwasarn ac ysgarthion anifeiliaid; chwyn ymwthiol fel canclwm Siapan, yr efwr enfawr a’r ffromlys chwarennog. 

NI FYDD eich bin yn cael ei wagio os yw'n cynnwys eitemau nad ydynt yn cael eu caniatáu. Byddwn yn ymchwilio i achosion cyson o halogi ac os bydd yn parhau mae'n bosibl y daw'r gwasanaeth i ben.

Peidiwch â gorlenwi na chywasgu'r gwastraff yn y bin. Os bydd y bin yn rhy drwm i'r lori ei godi NI FYDD yn cael ei wagio. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/01/2018

ar-lein am dani