• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwastraff gardd

Compostio gartref yw un o'r ffyrdd mwyaf cost effeithiol a mwyaf cydnaws â'r amgylchedd o ymdrin â gwastraff gardd. Gall oddeutu traean o wastraff gael ei gompostio'n hawdd gartref – gan gynnwys torion gardd, cardbord, bagiau te a phapur.

Os na allwch gompostio gartref, defnyddiwch eich ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.

Gwasanaeth ar gyfer casglu gwastraff gardd

 Os na allwch wneud unrhyw un o'r uchod, bydd gwasanaeth casglu newydd ar gael o'r wythnos sy'n dechrau ar 3 Ebrill 2017.

Byddwch yn cael whilfin 240 litr a fydd yn cael ei wagio bob pythefnos. Bydd y gwasanaeth ar gael tan fis 24 Tachwedd.

Trwy dalu'n llawn wrth gofrestru, byddwch yn cael gostyngiad o 15% felly byddwch yn talu £40.80 am y tymor, neu gallwch ddewis i dalu ychydig ar y tro drwy Ddebyd Uniongyrchol, cost hyn fydd £48. 

Mae'n rhaid gosod eich bin gwastraff gardd yn yr un lleoliad a'ch bin sbwriel/ailgylchu. Rhaid i chi osod y bin allan cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad  (ac ar ôl 6pm ar y noson cyn eich casgliad).

loading
Gweld pryd mae fy niwrnod / wythnos casglu
Nodwch eich côd post:

Lawrlwythwch y calendr a dilynwch y lliw cywir ar gyfer eich wythnos gasglu.

*Sylwch fod yn rhaid ichi wneud cais/talu am y gwasanaeth hwn i gael casgliadau

Y Telerau a'r Amodau (.pdf)

Mae'r ceisiadau ar gyfer casgliadau gwastraff gardd bellach wedi cau ar gyfer 2017

Beth allaf ei roi yn fy min gwastraff gardd?

Mae'n rhaid gosod y gwastraff gardd yn rhydd yn y bin (peidiwch â defnyddio unrhyw fagiau). NI FYDD unrhyw wastraff sy'n cael ei osod y tu allan i'r bin yn cael ei gasglu.

Ie, i mewn â nhw! 

  • Toriadau gwrychoedd, coed a llwyni; gwreiddiau; toriadau a chribinion porfa;dail; planhigion, blodau a chwyn. 

Na, peidiwch â'u cynnwys 

  • Bagiau plastig, potiau a hambyrddau; briciau, rwbel, pridd a cherrig; ffensiau, siediau a physt; gwastraff bwyd yn cynnwys crafion; boncyffion coed a changhennau dros 4 modfedd (10cm) o ddiamedr; gwellt gwely, gwasarn ac ysgarthion anifeiliaid; chwyn ymwthiol fel canclwm Siapan, yr efwr enfawr a’r ffromlys chwarennog. 

NI FYDD eich bin yn cael ei wagio os yw'n cynnwys eitemau nad ydynt yn cael eu caniatáu. Byddwn yn ymchwilio i achosion cyson o halogi ac os bydd yn parhau mae'n bosibl y daw'r gwasanaeth i ben.

Peidiwch â gorlenwi na chywasgu'r gwastraff yn y bin. Os bydd y bin yn rhy drwm i'r lori ei godi NI FYDD yn cael ei wagio. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/07/2017

ar-lein am dani