• English
  • Hepgor gwe-lywio

Sbwriel

Problem Sbwriel? Rhow wybod i ni ar-lein! Ewch i Lleol-i

Rydym yn gyfrifol am waredu sbwriel o balmentydd, strydoedd a thir cyhoeddus.

Cadwch ein Sir yn lân!Mae sbwriel yn cynnwys pethau megis stympiau sigaréts, gwm cnoi, papur lapio losin, derbynebau arian, caniau a chynwysyddion pryd-ar-frys.

Mae rhai mathau o sbwriel yn gallu cymryd blynyddoedd i bydru'n ddim, gan achosi niwed sylweddol i fywyd gwyllt a chynefinoedd. Yn ogystal mae sbwriel yn anharddu ardaloedd, ac mae pobl yn gallu bod yn fwy parod i gyflawni rhagor o droseddau os gwelant bod sbwriel ar hyd y lle.

Enghreifftiau o sbwriel yw baw cŵn, gwydr wedi torri, graffiti, posteri wedi'u gosod yn anghyfreithlon, gwastraff wedi'i waredu'n anghyfreithlon a cherbydau wedi'u gadael.

Ar gyfartaledd codir tua 40 tunnell o sbwriel yn Sir Gaerfyrddin bob wythnos, sy'n costio mwy na £2 filiwn y flwyddyn.

Drwy fwrw ati'n gyflym i symud sbwriel a deunyddiau sy'n cael eu gwaredu'n anghyfreithlon, mae'n llai tebygol y bydd mwy o ddeunyddiau'n cael eu hychwanegu.

Stympiau sigaréts sydd wedi'u gwaredu sydd i gyfrif am y gyfran fwyaf o sbwriel yn Sir Gaerfyrddin. A dweud y gwir, mae oddeutu 80% o strydoedd yn cynnwys sbwriel sy'n gysylltiedig ag ysmygu.

Yn ogystal â bod yn amhleserus i edrych arnynt, mae stympiau sigaréts yn anodd ac yn gostus iawn i'w glanhau. Maent yn cwympo i mewn i gratiau a chraciau yn y palmentydd sy'n golygu eu bod nhw bron yn amhosibl i'w gwaredu drwy ddulliau glanhau arferol.

Gall stympiau sigaréts gymryd hyd at 12 mlynedd i ddadelfennu. Gall plant ac anifeiliaid eu bwyta. Maent yn gallu halogi cyflenwadau dŵr oherwydd eu bod yn cynnwys cemegion gwenwynig megis cadmiwm, plwm a sinc sy'n trwytholchi i'r pridd a dyfrffyrdd.

Mae ffigurau'n dangos y gellir dod o hyd i sbwriel yn sgil bwydydd cyflym megis deunydd pecynnu sglodion, pecynnau creision, cartonau diodydd a gweddillion bwyd ar 13% o'n strydoedd.

Mae'n bosibl mai munudau'n unig sydd eu hangen i fwyta'r bwydydd ond mae'r deunydd pecynnu'n cymryd blynyddoedd i ddadelfennu, yn edrych yn salw, yn denu llygod mawr ac yn beryglus i'r bywyd gwyllt lleol.

Rydym yn cydweithio â bwytai bwydydd cyflym er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch y broblem ac annog pobl i waredu eu sbwriel yn fwy cyfrifol.

Mae gwm cnoi yn anharddu ardal yn ogystal â glynu wrth ddillad ac esgidiau pobl ac mae'n anodd iawn ac yn gostus iawn ei lanhau. Mae'n costio 3c yn unig i gynhyrchu gwm cnoi ond mae'n costio oddeutu 10c i'w lanhau oddi ar y strydoedd!

Cofiwch roi eich gwm cnoi yn y bin a bod gollwng sbwriel, gan gynnwys gwm cnoi, yn drosedd.

Mae sbwriel sy'n cael ei daflu o gerbydau yn broblem enfawr ledled y Deyrnas Unedig. Mae stympiau sigaréts, pecynnau creision, caniau diodydd a chynwysyddion bwydydd cyflym yn cael eu gwaredu ar ymylon ein ffyrdd.

Yn ôl ymchwil gan Keep Britain Tidy mae 23% o bobl yn debygol o daflu sbwriel o'u car; ac mae'r broblem yn gwaethygu.
Rydym yn gofyn ichi ein helpu i gadw'n sir yn lân drwy riportio pobl rydych chi'n eu gweld yn gollwng sbwriel o gerbydau.

Nodwch y rhif cofrestru ynghyd â gwneuthuriad, model a lliw'r car os yn bosibl yn ogystal â dyddiad ac amser y drosedd ac yna rhoi gwybod am y digwyddiad gan ddefnyddio Lleol-i. Yna gall ein swyddogion gorfodi materion amgylcheddol wneud ymholiadau er mwyn dod o hyd i'r troseddwr.

 

Ewch i Lleol-i i roi gwybod ar-lein am broblem sbwriel neu ffoniwch 01267 234567

Dogfennau defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/03/2017

ar-lein am dani