• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Ym mis Ebrill 2013, cyflwynwyd Gostyngiad y Dreth Gyngor yn lle Budd-dal y Dreth Gyngor. Yng Nghymru, cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru oedd darparu cynllun newydd ond caiff y cynllun ei weinyddu gan gynghorau lleol. Mae'r cynllun yn sicrhau bod aelwydydd yng Nghymru yn parhau i gael cymorth o ran talu eu biliau treth gyngor.

Mae Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn dal i fod yn seiliedig ar reolau'r budd-dal treth gyngor blaenorol. Ar hyn o bryd, 100% o'r tâl yw'r uchafswm cymorth sydd ar gael o dan y cynllun newydd ond gallai hyn newid yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Gallech fod yn gymwys os ydych ar incwm isel neu'n hawlio budd-daliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu'r Gwasanaeth Pensiwn. Gallwch wneud cais os ydych chi'n berchen ar eich cartref eich hun, yn talu rhent, yn ddi-waith neu'n gweithio. Gellir gostwng eich bil hyd at 100%.

Mae'r hyn rydych chi'n ei gael yn dibynnu ar:

  • eich amgylchiadau (e.e. incwm, nifer y plant, budd-daliadau, statws preswyliaeth, anabledd).
  • incwm eich aelwyd - mae hyn yn cynnwys cynilion, pensiynau ac incwm eich partner.
  • os yw'ch plant yn byw gyda chi
  • os oes oedolion eraill yn byw gyda chi.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am Ostyngiad y Dreth Gyngor, lawrlwythwch ffurflen gais neu cysylltwch â ni yn y cyfeiriad isod.

Os ydych yn talu rhent, dylech gwblhau ffurflen gais am fudd-dal Tai - mae'r ffurflen hon yn cwmpasu'r ddau.


News Thumbnail

Adain Budd-daliadau Tai
Tŷ Elwyn,  Llanelli,
SA15 3AP

Rhif Ffôn: 01554 742100
E-bost: Budd.Daliadau@sirgar.gov.uk

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2017

ar-lein am dani