• English
 • Hepgor gwe-lywio

Sut mae gwneud cais

I wneud cais am Gostyngiad Treth Gyngor, mae angen ichi lenwi ffurflen gais a'i dychwelyd atom. Gallwch gwnewch gais ar-lein, neu ei chasglu o un o'n canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid yn Llanelli, Rhydaman neu Gaerfyrddin.

Bydd angen ichi ddangos tystiolaeth o'r manylion canlynol inni:

 • Eich rhifau Yswiriant Gwladol chi a'ch partner
 • Pwy ydych e.e. tystysgrif geni, trwydded yrru, pasbort
 • Cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau
 • Enillion
 • Credydau Treth
 • Unrhyw incwm arall
 • Budd-daliadau, lwfansau neu bensiynau
 • Dystiolaeth o breswylio e.e. cyfriflenni banc, bil cyfleustod?

Sylwch fod yn rhaid ichi ddarparu dogfennau gwreiddiol, nid copïau. Ni allwn dalu eich Gostyngiad Treth Gyngor hyd nes y byddwn wedi gweld yr holl dystiolaeth yr ydym wedi gofyn amdani.

Os na allwch ddarparu peth o'r dystiolaeth hon, cysylltwch â ni a gallwn drafod ffyrdd eraill inni allu cael y dystiolaeth.

Pethau i'w cofio:

 • Rhaid ichi fod yn atebol am Y Dreth Gyngor.
 • Rhaid ichi anfon eich ffurflen gais atom neu ddod â hi atom cyn gynted ag y bo modd. Bydd dyddiad dechrau talu eich Gostyngiad Treth Gyngor yn dibynnu ar bryd y cawn eich ffurflen gais.
 • Rhaid ichi ddarparu'r holl dystiolaeth ategol y gofynnwn amdani cyn pen mis ar ôl dyddiad eich ffurflen gais. Ni fydd modd inni dalu eich Gostyngiad Treth Gyngor tan inni weld yr holl dystiolaeth angenrheidiol. Os cewch anhawster anfon unrhyw dystiolaeth, dylech gysylltu â ni a gofyn am estyn y terfyn amser.
 • Os oes angen ichi wneud cais am Fudd-dal Tai a'r Gostyngiad Treth Gyngor, defnyddir yr un ffurflen ar gyfer y ddau. Dim ond un ffurflen y mae angen ichi ei llenwi.

Rhannu gwybodaeth

Gall y wybodaeth bersonol a ddarparwch mewn perthynas â’ch cais am Fudd-dâl Tai a gostyngiad i’r Dreth Gyngor gael ei rhannu gyda chyrff cyhoeddus eraill lle bo’r gyfraith yn caniatáu hynny.

Hefyd, gallwn rannu eich gwybodaeth gyda gwasanaethau eraill y Cyngor megis Tai, Y Dreth Gyngor, Timau Gofal Cymdeithasol, a Phrydau Ysgol am Ddim:

 • Tai – gallwn rannu gwybodaeth gyda’r Gwasanaethau Tai er mwyn iddynt wirio bod y tenantiaethau wedi eu cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru ac iddynt fod yn rhagweithiol wrth leihau nifer y cartrefi gwag yn Sir Caerfyrddin drwy helpu perchnogion i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto.
 • Y Dreth Gyngor – gallwn rannu gwybodaeth i wirio bod y Dreth Gyngor yn gywir cyn dyfarnu unrhyw ostyngiad i’r Dreth Gyngor. Mae hyn yn golygu y bydd angen i unrhyw ddisgowntiau neu eithriadau gael eu diwygio cyn y gellir dyfarnu’r gostyngiad. Gall gwybodaeth sy’n ymwneud â landlordiaid hefyd gael ei rhannu.
 • Timau Gofal Cymdeithasol – gallwn rannu gwybodaeth er mwyn cyflymu’r broses lle mae grantiau neu geisiadau am ofal/cefnogaeth wedi cael eu gwneud.
 • Prydau Ysgol am Ddim – gallwn rannu gwybodaeth i helpu gyda cheisiadau am Brydau Ysgol am Ddim gan fod hyn hefyd yn destun prawf modd.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn a hyn, cysylltwch â ni.

Ni fyddwch yn cael unrhyw ostyngiad os nad ydych yn gwneud cais.

 


News Thumbnail

Adain Budd-daliadau Tai 
Tŷ Elwyn, Llanelli,
SA15 3AP

Ffôn: 01554 742100 | Ffacs: 01554 742277 | E-bost: Budd.Daliadau@sirgar.gov.uk

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2017

ar-lein am dani