• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cynllunio

Gwybodaeth a chyngor am y broses gynllunio a’r ceisiadau diweddaraf, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol, a’n Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

Rydym yn helpu i gynnal a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig a chyflawni lleoedd, adeiladau a seilwaith diogel, hygyrch a chynaliadwy.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Fel rheol, mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cyfarfod bob 4 wythnos ar Ddydd Iau am 10.00am yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin. Efallai y bydd y Pwyllgor Cynllunio'n cwrdd hefyd i ymweld â safleoedd penodol. We now webcast planning meetings. Gallwch wylio'r cyfarfodydd heb adael eich cartref wrth iddynt ddigwydd ac am hyd at 6 mis ar ôl hynny.


News Thumbnail

Adroddiad Perfformiad Blynyddol
Gallwch gael golwg ar ein Hadroddiad Perfformiad Blynyddol - 2017 i weld ein perfformiad yn erbyn y dangosyddion, gan nodi'r hyn rydym wedi'i wneud yn dda a pha gamau y gellid eu cymryd i roi sylw i feysydd perfformiad y mae angen eu gwella.

 


News Thumbnail

Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol

Mae'r Adain Blaen Gynllunio wedi cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer y cyfnod 2016/2017.  Mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn asesu i ba raddau mae strategaeth ac amcanion y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn cael eu cyflawni, ac i ba raddau mae polisïau'r Cynllun yn gweithio'n effeithiol. Mae hefyd yn nodi os oes angen unrhyw ddiwygiadau i'r Cynllun.

ar-lein am dani