• English
  • Hepgor gwe-lywio

A oes angen caniatâd cynllunio arnoch?

Mae angen cael caniatâd cynllunio os ydych am wneud gwaith adeiladu penodol. Bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo (yn amodol ar rai amodau o bosibl) neu ei wrthod. Gellir rhoi caniatâd ar gyfer:

  • adeiladu strwythurau newydd;
  • newid neu helaethu strwythurau;
  • newid defnydd tir neu adeiladau arno; neu
  • cloddio am fwynau. 

Y Porth Cynllunio: Cyfarwyddyd rhyngweithiol i ganiatâd cynllunio

Mae'r canlynol yn cynnwys cysylltiadau â gwefan y Porth Cynllunio.  Sicrhewch eich bod yn dewis y Safle Cymreig. 

Archwiliwch ein canllaw rhyngweithiol

Gallwch wneud rhai gwelliannau, addasiadau ac estyniadau i’ch cartref heb orfod cael caniatâd cynllunio. Enw’r rhain yw Hawliau Datblygu a Ganiateir.

Drwy gyflwyno ffurflen Ymholiad Rhagarweiniol i Ddeiliaid Tai byddwch yn gofyn am gael gwiriad i weld a oes angen caniatâd cynllunio, caniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd ardal gadwraeth. O ran cynllunio, bydd yr uchod yn gyfystyr ag ymateb anffurfiol oherwydd yr unig ffordd o gael ymateb pendant yw drwy gyflwyno tystysgrif datblygiad cyfreithlon.

Ffurflenni Ymholiad Rhagarweiniol i Ddeiliaid Tai 

Llenwch y ffurflen berthnasol i weld a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad gan ddeiliaid tai. 

Cyfarwyddyd i Ddeiliaid Tai

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) yn gwarchod yn llawn yr holl rywogaethau o ystlumod ac adar gwyllt yn ystod eu tymor nythu.  Hefyd mae ystlumod wedi'u gwarchod yn llawn ar lefel yr UE gan Gyfarwyddeb Cynefinoedd 1992, a adwaenir yn y DU fel Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.Mae cyfrifoldeb ar ddeiliaid tai a'u contractwyr i sicrhau nad ydynt yn effeithio ar adar nac ystlumod tra byddant yn gwneud gwaith. Os oes unrhyw amheuaeth a effeithir ar ystlumod neu adar sy'n nythu, rydym yn argymell yn gryf bod cyngor yn cael ei geisio.

Mae cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ar gael yn:

Ewch i wefan y Porth Cynllunio i ddod o hyd i gyfarwyddyd ynghylch rheoliadau cynllunio ac adeiladu ar gyfer nifer o brosiectau gwaith adeiladu cyffredin ar gyfer y cartref. Hefyd gallwch ddarllen astudiaethau achos sy'n amlinellu profiadau go iawn pobl o ran mynd i'r afael â nifer o brosiectau.

Yn achos unrhyw waith adeiladu, perchennog yr eiddo (neu'r tir) dan sylw sy'n gyfrifol yn y pen draw am gydymffurfio â'r rheolau cynllunio a'r rheoliadau adeiladu perthnasol.

Beth i'w Wneud Nesaf

Ar ôl ichi gymharu eich prosiect arfaethedig â’r terfynau ac amodau datblygu a ganiateir mae’n rhaid ichi benderfynu ar eich cam nesaf.

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/03/2017

ar-lein am dani