• English
 • Hepgor gwe-lywio

Adeiladu cynaliadwy

BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu) yw prif ddull asesu amgylcheddol y byd ar gyfer adeiladau, a'r un a ddefnyddir fwyaf. Mae'r dull yn pennu'r safon ar gyfer yr arferion gorau o ran dylunio cynaliadwy. Rhoddir credydau mewn deg categori yn ôl perfformiad. Wedyn mae'r credydau hyn yn cael eu hychwanegu at ei gilydd i gael sgôr gyffredinol a'r raddfa yw Pas, Da, Da iawn, Gwych, a Rhagorol.

Graddau BREEAM Y Sgôr %
Diddosbarth < 30%
Pas > 30%
Da > 45%
Da iawn > 55%
Gwych > 70%
Rhagorol > 85%

Er mwyn symud tuag at gael adeiladau di-garbon sy'n fwy cynaliadwy, mae bellach yn ofynnol yn ôl Polisi Cynllunio Llywodraeth Cynulliad Cymru i brosiectau sydd ag arwynebedd llawr o fwy na 1000 metr sgwâr gyrraedd gradd 'Da iawn' BREEAM. Hefyd mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i'r prosiectau y mae'n rhoi cyllid craidd iddynt gyrraedd gradd 'Gwych'.

Gweler crynodeb isod o'r materion a gwmpesir gan bob un o'r deg categori. Nod pob mater yw lleihau effaith adeilad newydd neu adeilad sy'n cael ei adnewyddu ar yr amgylchedd drwy bennu targed perfformiad a meini prawf asesu y mae'n rhaid cydymffurfio â hwy er mwyn cadarnhau bod y targed wedi ei gyrraedd. Lle bo targed perfformiad wedi cael ei gyrraedd, gellir rhoi nifer y credydau BREEAM sydd ar gael.

Categori Meini prawf asesu
Rheolaeth
 • Comisiynu
 • Effeithiau safleoedd adeiladu
 • Diogeledd
Iechyd a Lles
 • Golau dydd
 • Cysur gwres i'r sawl sy'n defnyddio'r adeilad
 • Acwsteg
 • Ansawdd aer a dŵr y tu mewn
 • Goleuo
Ynni
 • Allyriadau CO2
 • Technoleg ddi-garbon neu isel o ran carbon
 • Gosod is-fesuryddion ynni
 • Systemau adeiladu effeithlon o ran ynni
Trafnidiaeth
 • Y cysylltiadau â'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cyfleusterau i gerddwyr a beicwyr
 • Mynediad i amwynderau
 • Gwybodaeth a chynlluniau teithio
Dŵr
 • Y dŵr a ddefnyddir
 • Dod o hyd i ddŵr sy'n gollwng
 • Ailgylchu ac ailddefnyddio dŵr
Defnyddiau
 • Effaith deunyddiau drwy gydol eu hoes
 • Ailddefnyddio deunyddiau
 • Dod o hyd i ffynonellau mewn modd cyfrifol
 • Gwytnwch
Gwastraff
 • Gwastraff adeiladu
 • Cerrig mân a ailgylchwyd
 • Cyfleusterau ailgylchu
Defnydd Tir ac Ecoleg:
 • Dewis safleoedd
 • Diogelu nodweddion ecolegol
 • Lliniaru/cynyddu gwerth ecolegol
Llygredd
 • Defnydd o rewyddion ac unrhyw ollyngiadau ohonynt
 • Perygl Llifogydd
 • Allyriadau NOx
 • Llygru dyfrffosydd
 • Llygredd o ran golau allanol a sŵn
Arloesedd:
 • Lefelau perfformiad rhagorol
 • Defnyddio Gweithwyr Proffesiynol sydd wedi eu hachredu gan BREEAM
 • Prosesau adeiladu a thechnolegau newydd

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani