• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cadwraeth a chefn gwlad

Conservations

Rydym yn ystyried diogelu’r amgylchedd naturiol ac adeiledig yn flaenoriaeth uchel yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r Adain Cadwraeth yn gweithio’n egnïol mewn partneriaeth gyda sefydliadau lleol a chenedlaethol yn ogystal â’r gymuned i helpu i ddarparu amgylchedd o ansawdd uchel, sy’n cadw ei fioamrywiaeth, nodweddion tirluniol a threftadaeth hanesyddol/ddiwylliannol.

Adeiladau rhestredig

Rydym yn darparu cyngor arbenigol ar y 1800 o adeiladau rhestredig yn y Sir - mae’r rhain yn amrywio o ffermdai bychain i blastai. Mae’r holl adeiladau hyn yn haeddu ystyriaeth arbennig pan gyflwynir cynigion datblygu allai effeithio eu cymeriad.

Ardaloedd Cadwraeth

Ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol arbennig, sy’n bwysig oherwydd eu cymeriad a/neu eu hymddangosiad.

Cadwraeth Coed

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd coed i dreflun y sir ac yn gwneud Gorchmynion Cadw Coed (GCCion) i ddiogelu coed o werth amwynderol, gan roi blaenoriaeth i lwybrau traffig pwysig ledled y sir, safleoedd datblygu a sefyllfaoedd lle y mae coed pwysig mewn perygl.

Bioamrywiaeth

Ystyr llythrennol hynny yw amrywiaeth bywyd ar y ddaear. Mae’n cynnwys pob planhigyn ac anifail byw a’r ecosystemau y maen nhw’n dibynnu arnynt. Maent i’w gweld ymhobman o’n cwmpas, mewn gerddi, parciau, minffyrdd, caeau, mynyddoedd, afonydd ac yn y môr. Adeiladau Rhestredig.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani