• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Os oes angen caniatâd cynllunio, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cyn cyflwyno eich cais i ni. Os ydych yn ansicr a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio ewch i'n dudalen 'A oes angen caniatâd cynllunio arnoch?'.

Mae'r ffioedd y gellir eu codi am wasanaethau cyn-ymgeisio statudol yn gyson drwy Gymru, er eu bod yn amrywio a dibynnu ar faint a graddfa'r datblygiad arfaethedig.

Mae'r rheoliadau'n mynnu bod Awdurdodau Cynllunio Lleol yn ymateb yn ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod i bob deisyfiad cyn-ymgeisio, os na fydd yr awdurdod a'r ceisydd yn cytuno i estyn y cyfnod hwnnw.

Dylai datblygiadau gan ddeiliaid tai fan leiaf ddisgwyl cael y wybodaeth a ganlyn yn eu hymateb ysgrifenedig:

  • Hanes cynllunio perthnasol y safle
  • Polisïau'r cynllun datblygu perthnasol a ddefnyddir wrth asesu'r cynnig datblygu
  • Canllawiau cynlluniau atodol perthnasol (h.y. dylunio, cadwraeth ac ati)
  • Unrhyw ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill
  • Asesiad cychwynnol o'r datblygiad arfaethedig, ar sail y wybodaeth uchod

Ar gyfer pob cynnig datblygu arall, dylai ceiswyr gael yr holl wybodaeth a restrir uchod, yn ogystal ag a yw'n debygol y gofynnir am unrhyw gyfraniadau Adran 106 neu Ardoll Seilwaith Cymunedol ac amcangyfrif o hyd a lled a swm y cyfraniadau hyn.

Os na fydd y ceisydd wedi talu'r ffi briodol, ni fydd yn rhaid i'r Awdurdod Cynllunio Lleol dderbyn ffurflen deisyfu gwasanaeth cyn-ymgeisio.  

Os, ym marn yr Awdurdod Cynllunio Lleol, y cyflwynir ffurflen deisyfu gwasanaeth cyn-ymgeisio heb y ffi gywir, dylai'r Awdurdod Cynllunio Lleol esbonio wrth y ceisydd cyn gynted ag sy'n bosibl, ar ffurf ysgrifenedig, na all y gwasanaeth cyn-ymgeisio ddechrau nes bod y ffi gywir wedi'i derbyn a nodi faint sy'n ddyledus.

Os telir ffi i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ond bod y deisyfiad cyn-ymgeisio wedyn yn cael ei wrthod am ei fod yn annilys am ryw reswm ac eithrio bod y ffi anghywir wedi'i thalu, rhaid ad-dalu'r ffi honno.

Mae'n bwysig nodi, er y bydd y darpariaethau yn y DMPWO ynghylch ymgynghori cyn ymgeisio ar gyfer ceisiadau sy'n ymwneud â datblygiadau mawr yn dod i rym ym mis Mawrth 2016, na fydd y gofyniad bod ceiswyr yn gorfod cyflwyno adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn-ymgeisio yn ofyniad ar gyfer dilysu ceisiadau a wneir cyn 01 Awst 2016.

Bydd y cyfnod pontio hwn yn golygu y bydd darpar geiswyr a fydd yn cyflwyno'u cais ar ôl 01 Awst yn gallu cynnal ymgynghoriad cyn-ymgeisio, a bydd yn gosod dyletswydd ar ymgyngoreion statudol i roi ymatebion o sylwedd o fewn 28 diwrnod ar ôl iddynt dderbyn y ceisiadau hyn.  Serch hynny, ni fydd hyn yn golygu bod ceiswyr sydd ar fin cyflwyno cais cynllunio ond nad ydynt wedi cyflawni gofynion statudol y broses cyn-ymgeisio yn wynebu sefyllfa lle na fyddai’r cais hwnnw’n ddilys.

Mae canllawiau pellach ar gael i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru

Sut mae gwneud cais?

I wneud cais am gyngor cyn ymgeisio, llenwch y ffurflen ymholiadau cyngor cyn ymgeisio.

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/05/2017

ar-lein am dani