• English
 • Hepgor gwe-lywio

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Ceisiadau ar lein

Y ffordd hawsaf i gyflwyno cais yw ar-lein trwy’r Porth Cynllunio. Gallwch lenwi’r ffurflen gais, atodi dogfennau ategol a thalu ffioedd ar lein, gan arbed cost argraffu a phostio. 

Os hoffech gael cymorth gyda'ch cais, gallwch wneud cais am ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio.

Ewch i’r dudalen we Mwynau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio Mwynau. Ar hyn o bryd, ni ellir gwneud ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mwynau trwy’r Porth Cynllunio.

Ceisiadau ar bapur

Os yw’n well gennych gyflwyno cais ar bapur, anfonwch ef i’r:

Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW

Bydd ceisiadau a ddanfonir i’r swyddfeydd cynllunio rhanbarthol, neu i Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, yn cael eu hanfon i Landeilo gyda’r negesydd post mewnol, a gall hyn arwain at 3 neu 4 diwrnod o oedi.

Nodwch at ddiben asesu cymhwysedd mewn cais ‘tro am ddim’, hysbysiad ymlaen llaw, telathrebu ac ati, dyddiad dod i law’r awdurdod fydd y dyddiad y daw i law’r tîm Cofrestru yn Llandeilo. 

Wrth gyflwyno cais i adnewyddu neu wrth ailgyflwyno cais, caniatewch ddigon o amser iddo gael ei wirio, ac i unrhyw resymau pam nad yw’n ddilys gael eu datrys cyn y dyddiad dod i ben.

Hysbysiad pwysig: Mae’r ffurflenni’n dweud bod angen pedair set o’r gwaith papur a gyflwynir. Dim ond un set mae arnom ei hangen mewn gwirionedd.

Gellir gwneud cais am y caniatadau canlynol:

Dylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer cynigion i newid neu ehangu tŷ sengl, gan gynnwys gwaith o fewn ffin/gardd tŷ. Dylid ei defnyddio ar gyfer prosiectau fel:

 • Estyniadau
 • Heulfannau
 • Addasiadau i atig
 • Ffenestri dormer
 • Garejis, cysgodfeydd ceir a thai allan

Nodwch nad oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer pob gwaith adeiladu gan ddeiliad tŷ. O dan reolau datblygu a ganiateir gallwch gyflawni nifer o brosiectau gwaith adeiladu gan ddeiliad tŷ, ar yr amod eu bod yn bodloni rhai cyfyngiadau ac amodau penodol. Gallwch gael gwybod a oes arnoch angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich prosiect adeiladu trwy edrych ar Dŷ Rhyngweithiol y Porth Cynllunio

Sut mae gwneud cais

Dylech ddefnyddio’r ffurflen gais hon i wneud cais cynllunio manwl ar gyfer datblygiad, ac eithrio datblygiadau gan ddeiliaid tai. At ddibenion y ffurflen hon, mae datblygiad yn cynnwys gwaith adeiladu, gwaith peirianyddol neu waith arall, yn, ar, uwchben neu islaw tir, neu wneud unrhyw newid sylweddol i ddefnydd unrhyw adeiladau neu dir arall. Gan hynny, dylid ei defnyddio ar gyfer:

 • Unrhyw waith sy’n ymwneud â fflat
 • Ceisiadau i newid nifer yr anheddau (addasu’n fflatiau, adeiladu tŷ ar wahân yn yr ardd)
 • Newid defnydd rhan o’r eiddo neu’r eiddo i gyd i ddefnyddiau amhreswyl (gan gynnwys busnes)
 • Unrhyw beth y tu allan i ardd yr eiddo (gan gynnwys stablau os ydynt mewn padog ar wahân) 

Sut mae gwneud cais

Mae ceisiadau am ganiatâd cynllunio amlinellol yn ceisio darganfod a fyddai maint a natur y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol i’r awdurdod cynllunio lleol, cyn i gynnig ac ynddo fanylion llawn gael ei gyflwyno.

Mae’r math hwn o gais cynllunio’n caniatáu cyflwyno llai o fanylion am y cynnig. Ar ôl i ganiatâd amlinellol gael ei roi, bydd angen ichi ofyn am gymeradwyo’r manylion (“materion wedi’u cadw’n ôl”) cyn y gellir dechrau ar y gwaith. Bydd y manylion hyn yn destun cais “materion wedi’u cadw’n ôl” yn ddiweddarach. Gallwch wneud cais ar gyfer materion wedi’u cadw’n ôl ar lein trwy’r Porth Cynllunio

How to apply

Lle mae caniatâd amlinellol wedi cael ei roi, fe allwch, o fewn tair blynedd i’r gymeradwyaeth amlinellol, wneud cais ar gyfer y materion sydd wedi’u cadw’n ôl nas penderfynwyd, h.y. y wybodaeth a adawyd allan o’r cais cychwynnol am ganiatâd amlinellol. Fel arfer bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am gynllun, maint a golwg y datblygiad a mynediad iddo.

Sut mae gwneud cais

Dylid defnyddio’r ffurflen hon ar gyfer cynigion i arddangos hysbyseb neu arwydd y mae angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer. Mae’r term hysbyseb yn cynnwys amrywiaeth fawr iawn o hysbysebion ac arwyddion gan gynnwys:

 • Posteri a hysbysiadau
 • Placardiau a byrddau
 • Arwyddion ffasgia ac arwyddion bargodol
 • Arwyddion polion ac arwyddion canopi
 • Modelau a dyfeisiau
 • Arwyddion blaen ac arwyddion cyfeiriol
 • Byrddau asiantau tai
 • Hysbysebion balwnau caeth (nid balwnau sy’n hedfan trwy’r awyr)
 • Baneri hysbysebu
 • Marcwyr prisiau ac arddangosiadau prisiau
 • Arwyddion traffig
 • Arwyddion enwau trefi a phentrefi

Sut mae gwneud cais

Bydd angen ichi wneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig os yw’r naill neu’r llall o’r sefyllfaoedd canlynol yn berthnasol:

 • Rydych eisiau dymchwel adeilad rhestredig
 • Rydych eisiau newid neu ymestyn adeilad rhestredig mewn modd a fyddai’n effeithio ar ei gymeriad fel adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig

Mae’n bosibl y bydd arnoch angen caniatâd adeilad rhestredig hefyd ar gyfer unrhyw waith i adeiladau ar wahân ar diroedd adeilad rhestredig. Gwiriwch y sefyllfa’n ofalus gyda’r cyngor – mae’n drosedd i gyflawni gwaith y mae angen caniatâd adeilad rhestredig amdano heb gael y caniatâd hwnnw ymlaen llaw.

Sut mae gwneud cais

Adeiladau hanesyddol

Os ydych yn byw mewn ardal gadwraeth, bydd arnoch angen caniatâd ardal gadwraeth i wneud y canlynol:

 • Dymchwel adeilad sydd â chyfaint o fwy na 115 o fetrau ciwbig. Mae yna ychydig o eithriadau – gallwch gael mwy o wybodaeth gan y cyngor perthnasol.
 • Dymchwel gât, ffens, wal neu reilin sy’n fwy nag un metr o uchder nesaf at briffordd (gan gynnwys llwybr troed cyhoeddus neu lwybr ceffylau) neu fan agored cyhoeddus; neu fwy na dau fetr o uchder mewn mannau eraill
 • Mae yna rai eithriadau rhag y gofyniad cyffredinol i geisio caniatâd ardal gadwraeth i ddymchwel adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth. 

Sut mae gwneud cais

Dylid defnyddio’r ffurflen hon i wneud cais i ddileu neu amrywio amod ar ôl i ganiatâd cynllunio neu ganiatâd adeilad rhestredig gael ei roi.

How to apply

Bydd angen cais o’r math hwn lle mae amod mewn caniatâd cynllunio neu ganiatâd adeilad rhestredig yn galw am fanylion agwedd benodedig ar y datblygiad nas disgrifiwyd yn llawn yn y cais gwreiddiol. Mae angen cyflwyno’r manylion hyn i gael eu cymeradwyo cyn y gellir dechrau ar y datblygiad.

Sut mae gwneud cais

Gellir gwneud cais am ddiwygiad ansylweddol i newid unrhyw ganiatâd cynllunio nad yw wedi dod i ben (caniatâd sy’n bodoli). Gellir gwneud cais am y diwygiad:

 • cyn i’r datblygiad ddechrau;
 • tra bod y datblygiad yn cael ei gyflawni; neu
 • ar ôl cwblhau’r datblygiad.

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau ar y math hwn o gais ar wefan Llywodraeth Cymru:

Sut mae gwneud cais

Mae rhai cynigion ar gyfer datblygiadau sy’n ymwneud â thelathrebu, dymchwel, amaethyddiaeth neu goedwigaeth yn destun proses lle hysbysir y manylion i’r awdurdod cynllunio lleol cyn i’r datblygiad gael ei gyflawni.

I gael gwybod mwy am hysbysu ymlaen llaw ar gyfer:

Sut mae gwneud cais

Mewn ardaloedd cadwraeth, mae angen hysbysu am waith ar goed sydd â boncyff â diamedr o fwy na 75mm o’i fesur 1.5m o’r llawr (neu fwy na 100mm os yw nifer y coed yn cael ei lleihau er budd twf coed eraill).

Rhaid ichi roi rhybudd o chwe wythnos i’ch awdurdod cynllunio lleol cyn cyflawni’r gwaith ar goed sydd mewn ardal gadwraeth ond nad ydynt eto’n destun gorchymyn cadw coed. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r awdurdod ystyried a ddylid gwneud gorchymyn i warchod y coed.

Sut mae gwneud cais

Dylai’r ffurflen gais am hysbysiad ynghylch cael gwared â gwrych gael ei defnyddio gan unrhyw un sy’n bwriadu cael gwared â gwrych, neu ran o wrych, sy’n cael ei gwmpasu gan y Rheoliadau Perthi 1997.

Mae’r rheoliadau wedi’u bwriadu i warchod gwrychoedd pwysig yng Nghymru a Lloegr. Rhaid i unrhyw un sy’n bwriadu cael gwared â gwrych, neu ran o wrych, sy’n cael ei gwmpasu gan y rheoliadau, hysbysu’r awdurdod cynllunio lleol yn gyntaf trwy gyflwyno hysbysiad ynghylch cael gwared â gwrych.

Sut mae gwneud cais

 • Holiadur Gwerthuso Cynllunio Amaethyddol (.pdf)

I’w gwblhau yn ychwanegol at ffurflen 1APP wrth wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer anheddau neu adeiladau amaethyddol

Cyfrifianellau

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani