• English
 • Hepgor gwe-lywio

Sut mae cyflwyno sylwadau

Rydym wedi ymrwymo i ymgynghori â chymdogion a phartïon eraill y gallai ceisiadau cynllunio effeithio arnynt yn uniongyrchol, ac rydym yn awyddus i gael eich barn fel y gallwn roi sylw iddynt wrth ystyried ceisiadau cynllunio.

Yn dibynnu ar fath a maint y cais, byddwn yn ymgynghori gan ddefnyddio un neu ragor o'r dulliau canlynol:

 • Anfon llythyr hysbysu at gymdogion /perchnogion /preswylwyr sy'n ffinio â'r safle
 • Arddangos 'Hysbysiad Cynllunio' ar y safle arfaethedig neu gerllaw
 • Rhoi datganiad i'r wasg yn y papur newydd lleol
 • Cyhoeddir yr holl geisiadau ar-lein ar y Rhestr Wythnosol 

I weld cais, gan gynnwys cynlluniau a dyluniadau, defnyddiwch ein cyfleuster chwilio. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd gallwch weld y dogfennau hyn ar-lein yn unrhyw Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod oriau swyddfa.

Os hoffech gyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig, bydd angen ichi wneud hynny o fewn y cyfnod ymgynghori sy'n 21 diwrnod. Gall unrhyw un gyflwyno sylwadau a gallant fod yn wrthwynebiadau, yn gefnogaeth, neu'n sylwadau am y cais. Gallwch gyflwyno'ch sylwadau naill ai: 

Bydd unrhyw sylwadau a gyflwynir ar-lein neu'n ysgrifenedig yn cael eu cyhoeddi ar ein wefan lle bydd pawb yn gallu eu gweld, a gall hynny gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad. Sylwch na roddir ystyriaeth i sylwadau dienw. Wrth gyflwyno sylw a fyddech cystal â sicrhau nad yw'n sarhaus, yn niweidiol nac yn anwir, oherwydd os ydyw yna bydd eich sylw yn cael ei dynnu oddi ar y wefan. 

Chi sy'n gyfrifol am unrhyw ddatganiadau a wnewch. Nid yw safbwyntiau a fynegir gan drydydd parti ar ein gwefan yn safbwyntiau Cyngor Sir Caerfyrddin.

Caiff yr holl sylwadau a gyflwynir, boed y rhain yn sylwadau o blaid neu'n sylwadau yn erbyn, eu hystyried os ydynt yn codi ystyriaethau cynllunio perthnasol oherwydd gellir ystyried y rhain yn ystod y broses asesu. Mae'n bwysig nodi, yn ogystal â'ch gwrthwynebiadau chi, y bydd rhaid i ni hefyd ystyried polisi lleol a chenedlaethol a allai effeithio ar gais.

Gan ein bod yn cael llawer iawn o ohebiaeth ni fyddwn yn cydnabod bod eich sylwadau wedi dod i law nac, fel rheol, yn ymateb i'r sylwadau na'r cwestiynau a gyflwynir, ond gallwch ddilyn hynt y cais cynllunio ar-lein.

Cyn y cyhoeddwn ddogfennaeth gynllunio ar ein gwefan, byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i ddileu rhifau ffôn personol (nid busnes), cyfeiriadau e-bost a llofnodion oddi ar y ceisiadau cynllunio, y sylwadau neu unrhyw ddogfennau eraill a ddaw i law fel rhan o'r broses ceisiadau cynllunio.  Gallai fod yn bosibl i rywun bori am eich enw a'ch cyfeiriad drwy ddefnyddio porwr a chwilotwr rhyngrwyd megis Google a Yahoo.

Rydym yn eich cynghori i beidio â chynnwys manylion personol yn eich gohebiaeth. Os ydych yn cyflwyno sylwadau ar-lein, mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd er mwyn lleihau i'r eithaf unrhyw bryderon sydd gennych a sicrhau ar yr un pryd y caiff eich sylwadau eu nodi:-

 • Peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol, heblaw eich enw a'ch cyfeiriad yng nghorff eich llythyr neu e-bost. Bydd llofnodion sydd ar sylwadau papur yn cael eu cuddio ar-lein.
 • Nid oes angen ichi lofnodi eich sylw os ydych yn ei gyflwyno ar-lein, er bod angen ichi gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad fel rhan o'r ddogfen.
 • Os ydych yn cyflwyno'ch sylw ar-lein, anfonwch eich sylw fel atodiad i neges e-bost, a bydd hynny'n sicrhau na chaiff eich cyfeiriad e-bost ei gyhoeddi. Gofalwch fod eich enw a'ch cyfeiriad yn aros.

Gellir penderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio ar sail y materion hynny sy'n berthnasol i gynllunio yn unig (ystyriaethau perthnasol). Mae'r rhai mwyaf cyffredin o'r rhain yn cynnwys:

 1. Effaith ar draffig, mynediad, diogelwch ffyrdd a pharcio
 2. Maint, golwg ac effaith ar yr ardal o gwmpas ac ar y cymdogion cyfagos
 3. Colli golau
 4. Edrych dros eiddo arall a cholli preifatrwydd
 5. Effaith ar gadwraeth natur a cholli coed
 6. Effaith ar Adeiladau Rhestredig a/neu Ardaloedd Cadwraeth
 7. Rhywbeth sy'n groes i bolisi'r Cyngor
 8. Sŵn a tharfu'n deillio o'r modd y caiff ei ddefnyddio
 9. A fyddai'r defnydd a wneir yn briodol i'r ardal

Yn aml mae pobl yn dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch materion na ellir eu hystyried oherwydd nad ydynt yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth gynllunio. Mae'r gwrthwynebiadau cyffredin yn cynnwys:

 1. Gostwng gwerth eiddo
 2. Colli golygfa
 3. Materion preifat rhwng cymdogion megis anghydfodau ynghylch waliau cydrannol, difrodi eiddo, hawliau tramwy preifat, cyfamodau neu gyffelyb
 4. Problemau sy'n gysylltiedig â gwaith adeiladu megis sŵn, llwch a tharfu gan gerbydau adeiladu (os ydych yn cael y problemau hyn mae'n bosibl y gall Tîm Iechyd yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd fod o gymorth)
 5. Cystadlu rhwng cwmnïau
 6. Materion saernïol a rhagofalon tân (yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth rheoli adeiladu)
 7. Mathau eraill o ddatblygiad y gallech chi fod yn eu ffafrio.

Mae gan reolwyr cynllunio bwerau i benderfynu ynghylch rhai ceisiadau a byddant hwy'n ystyried eich sylwadau ysgrifenedig. Os bydd angen i gais gael ei ystyried gan Bwyllgor, bydd swyddogion cynllunio yn ysgrifennu adroddiad sy'n cynnwys argymhelliad a chrynodeb o'r sylwadau a ddaeth i law. Cyflwynir yr adroddiad i'r Pwyllgor priodol, a fydd yn cynnwys Cynghorwyr wardiau etholedig.

Mewn rhai amgylchiadau mae'n bosibl y cewch gyfle i siarad mewn cyfarfod o'r pwyllgor. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch siarad yn y cyfarfodydd hyn, cysylltwch â'r swyddog cynllunio sy'n ymdrin â'r cais, cyn gynted â phosibl. Bydd y Pwyllgor yn ystyried eich sylwadau ynghyd â'r materion cynllunio eraill sy'n ymwneud â'r achos. Nid oes rheidrwydd ar y Pwyllgor i dderbyn argymhelliad y swyddog cynllunio. Gall roi neu wrthod caniatâd cynllunio. 

Bydd y cofnod penderfyniadau ar gael ichi ei weld ar-lein.

Dim ond yr ymgeisydd all gyflwyno apêl yn erbyn y penderfyniad, ond os cyflwynir apêl, cewch wybod a chewch gyfle i gyflwyno rhagor o sylwadau i Arolygydd Cynllunio'r Llywodraeth sy'n ymdrin â'r apêl.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani