• English
  • Hepgor gwe-lywio

Adroddiad Monitro Blynyddol

Cafodd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir Gaerfyrddin ar gyfer y cyfnod 2006-2021 ei fabwysiadi ar 10 Rhagfyr 2014. Fel rhan o’r broses statudol, mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn.

Mae'r AMB yn darparu'r sail ar gyfer monitro gweithrediad ac effeithiolrwydd y Cynllun Datblygu Lleol. Mae’n penderfynu yn y pendraw os oes angen unrhyw ddiwygiadau i'r Cynllun. Mae'n asesu i ba raddau y mae strategaeth ac amcanion y CDLl yn cael eu cyflawni ac a yw'r polisïau'r Cynllun yn gweithio'n effeithiol. Mae hefyd yn nodi unrhyw weithredoedd angenrheidiol. 

Mae’r ail AMB yn seiliedig ar y cyfnod 1 Ebrill 2016 - 31 Mawrth, 2017. Mae ar gael i'w gweld ar y ddolen isod.

Cyflwyno Sylwadau

Croesawir unrhyw sylwadau mewn perthynas â chynnwys y AMB 2016/17. Dylid eu cyflwyno i'r canlynol erbyn 1 Ebrill 2018. Dylid nodi ni gellir trin sylwadau a gyflwynir yn gyfrinachol a byddent yn cael ei gyhoeddi.

Rheolwr Blaen-gynllunio, Gwasanaethau Cynllunio,
Adran yr Amgylchedd, 8 Heol Spilman,
Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1JY.
E:bost: blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk

Lawrlwytho / Dolenni perthnasol

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/12/2017

ar-lein am dani