• English
  • Hepgor gwe-lywio

Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu llunio i roi rhagor o fanylion am rai polisïau a chynigion penodol a nodir yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin. Maent yn helpu i sicrhau bod rhai polisïau a chynigion penodol yn cael eu deall yn well a'u rhoi ar waith yn fwy effeithiol.

Gellir llunio Canllawiau Cynllunio Atodol ar ffurf:

  • Cyfarwyddyd ynghylch pwnc penodol
  • Uwchgynlluniau
  • Canllawiau dylunio neu
  • Briffiau datblygu ardal

Nid oes i'r Canllawiau Cynllunio Atodol yr un statws â'r polisïau cynllun datblygu mabwysiedig. Fodd bynnag, cyngor y Llywodraeth yw y ceir eu trin yn ystyriaeth o bwys wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu mabwysiadu, ynghyd â'r Cynllun Datblygu Lleol, yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ar 10fed Rhagfyr 2014.

Mabwysiadwyd Canllawiau Cynllunio Atodol pellach ar ffurf y canlynol yng nghyfarfod y Cyngor Sir ar 28 Medi 2016.

*Noder: Ar hyn o bryd mae’r dogfennau hyn ond ar gael ar ffurf Drafft a dylid eu darllen ar y cyd â’r Adroddiad i’r Cyngor (Eitem agenda 9.2) wrth ddehongli eu cynnwys mabwysiedig.

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi cael eu dwyn ymlaen o'r Cynllun Datblygu Unedol a chânt eu defnyddio wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio o dan y Cynllun Datblygu Lleo

Mae'r Briff yn amlinellu'r dyheadau ynghylch datblygu Gorllewin Caerfyrddin yn y dyfodol a dylid ei ddefnyddio yn ganllaw ynghylch Ehangu Gorllewin Tref Caerfyrddin drwy ddatblygu cynaliadwy.

Mae'r Briff hwn yn Ganllawiau Cynllunio Atodol a bydd yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar bob cais cynllunio yn ardal y Briff yn y dyfodol.

Ar 20 Hydref 2010 cymeradwywyd y Briff at ddibenion ymgynghori â'r cyhoedd ac yn dilyn hynny fe'i cyhoeddwyd ar 4 Ionawr 2011. Daeth y cyfnod ar gyfer cyflwyno ymatebion i ben ar 28 Chwefror 2011.

Cafodd y materion allweddol a oedd yn dod i'r amlwg yn y sylwadau a gyflwynwyd, ynghyd â'r argymhellion (gan gynnwys, lle roedd yn briodol, newidiadau i gynnwys y Canllawiau Cynllunio Atodol) eu rhoi gerbron cyfarfod y Cyngor Sir ar 7 Mawrth 2012 lle penderfynwyd mynd rhagddo â mabwysiadu Briff Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin yn ffurfiol yn Ganllawiau Cynllunio Atodol - ynghyd â'r newidiadau a gynigiwyd yn yr adroddiad.

Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig yn cynnwys Fersiwn Drafft Briff Cynllunio a Datblygu Gorllewin Caerfyrddin fel y'i cyhoeddwyd at ddibenion ymgynghori a'r argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad i'r Cyngor (7 Mawrth 2012).

Lawrlwytho:

Bu ymgynghori cyhoeddus ynghylch y ddogfen o 17 Awst hyd 6 Tachwedd 2009.

Ar 10 Chwefror 2010, penderfynodd y Cyngor Sir fynd rhagddo â mabwysiadu'r Briff yn ffurfiol yn Ganllawiau Cynllunio Atodol mewn perthynas â Chynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin.

Lawrlwytho:

ar-lein am dani