• English
  • Hepgor gwe-lywio

Y Cynllun Datblygu Lleol

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin (CDLl) ei fabwysiadu yng nghyfarfod y Cyngor Sir ar 10Rhagfyr 2014.

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn cyflwyno’r weledigaeth ofodol ar gyfer dyfodol Sir Gaerfyrddin (ac eithrio'r ardal honno sydd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) a fframwaith ar gyfer dosbarthu a darparu twf a datblygiad. 

Mae'n amlinellu'r cynigion a'r polisïau cynllunio defnydd tir a ddefnyddir wrth benderfynu ar geisiadau gynllunio ac wrth lywio cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer buddsoddi a thwf.

Mae'r polisïau hyn yn cynnwys dyraniadau tir ar gyfer y gwahanol fathau o ddatblygiadau (h.y. tai, cyflogaeth, adwerthu, addysg, mannau agored ac ati) yn ogystal â'r meini prawf ar gyfer asesu cynigion unigol. Mae'r Cynllun yn cael effaith uniongyrchol ar fywyd pob un sy'n byw yn y Sir ac mae iddo hefyd oblygiadau mawr i raglenni buddsoddi, strategaethau a chynlluniau eraill, cymunedau a pherchenogion tir. 

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn llywio'r datblygu tan 2021 a chaiff ei fonitro'n unol â'r fframwaith monitro a'i adolygu o dro i dro.

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig yn disodli'r Cynllun Datblygu Unedol.

Roedd Newidiadau yn sgil Materion a Godwyd yn ddogfen ymgynghori (Mehefin 2014) a nodai nifer o newidiadau arfaethedig oedd wedi codi yn ystod sesiynau gwrandawiad yr archwiliad.

Mae'r newidiadau a gynigir yn ymwneud ag elfennau o ddatganiad ysgrifenedig y Cynllun Datblygu Lleol a'r map cynigion ac maent wedi eu gosod yn y Rhestr Newidiadau yn sgil Materion sy’n Codi ac ar gael i’w gweld yn y dogfennau canlynol:

Ar 16eg Medi 2013 bu inni gyflwyno ein cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru ar gyfer Archwiliad Cyhoeddus yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (Rheoliad 22).

Hefyd mae'r dogfennau a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru yn cynnwys Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd, Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, a phapurau tystiolaeth gefndir eraill yn ogystal ag unrhyw sylwadau a wnaed wrth baratoi'r cynllun adeg cyflwyno'r Cynllun Adneuo a'r Safleoedd Amgen.

Roedd y Newidiadau Canolbwyntiedig (Gorffennaf 2013) yn nodi addasiadau i'r Fersiwn Adneuol o'r CDLl yr oedd y Cyngor Sir yn ystyried ei bod yn briodol eu gwneud i'r CDLl er mwyn gwella ei gadernid.  Gwnaed y newidiadau ar ôl ystyried y sylwadau a ddaeth i law mewn ymateb i'r ymgynghori ynghylch y Fersiwn Adneuol o'r CDLl a'r Safleoedd Amgen.

Lawrlwythiadau:

Gall yr holl sylwadau a gyflwynwyd i'r Ymgynghoriad Newidiadau Canolbwyntiedig i'w gweld drwy ddefnyddio'r cyfleuster chwilio Cynllun Datblygu Lleol

Roedd yr adroddiad hwn a gyflwynwyd yng nghyfarfod y Cyngor Sir yn gofyn am ganiatâd o ran ystyried y sylwadau a ddaeth i law mewn perthynas â'r Fersiwn Adneuol o'r CDLl (gan gynnwys adroddiad yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a'r Arfarniad Cynaliadwyedd) a'r sylwadau a wnaed ar y 'Safleoedd Amgen' a gyhoeddwyd ar ôl hynny.

Hefyd roedd yr adroddiad yn gofyn i'r Cyngor ganiatáu'r newidiadau canolbwyntiedig a gynigiwyd ynghyd â'u cyhoeddi at ddibenion ymgynghori. 

 

Yn Ionawr 2013 gwahoddwyd tirfeddianwyr, datblygwyr, ac unrhyw bartïon eraill oedd â buddiant i gynnig safleoedd ar gyfer llety i sipsiwn a theithwyr gyda golwg ar ystyried eu cynnwys yn y CDLl.  Roedd hyn yn dilyn tystiolaeth a oedd ar gael oedd yn nodi bod angen safle newydd yn ardal Llanelli.

Cyflwynwyd y tri safle canlynol i'w hystyried fel rhan o'r ymarfer ymgynghori cysylltiedig.

Ar ôl ystyried y tri safle lluniwyd adroddiad a ddaeth i'r casgliad nad oedd dim un o'r safleoedd yn bodloni'r meini prawf asesu ac felly na fyddai'r safleoedd hyn yn cael eu hystyried yn briodol i'w nodi'n safle sipsiwn a theithwyr newydd.

Fel rhan o gyhoeddi'r Fersiwn Adneuol o'r Cynllun Datblygu Lleol i ymgynghori yn ei gylch, cafwyd nifer o sylwadau ar safleoedd penodol. Roedd y sylwadau hyn ar safleoedd penodol, a ddynodwyd yn Safleoedd Amgen, yn cynnwys ceisiadau am addasu neu ddileu safleoedd a gynigiwyd yn y Fersiwn Adneuol o'r Cynllun Datblygu Lleol Adneuol ac awgrymiadau ar gyfer safleoedd newydd. 

Cafodd y safleoedd hyn eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori er mwyn rhoi cyfle i'r cyhoedd ac eraill sydd a wnelont â'r mater gyflwyno sylwadau arnynt.

Mae'r Gofrestr Safleoedd Amgen (gweler islaw) yn pennu safleoedd yn ôl tref neu anheddiad ac fe'i cyflwynir ar ffurf tabl, ynghyd â darnau o'r mapiau cysylltiedig. Mae rhif Cyfeirnod Safle (ALT) ar gyfer pob safle. Oni restrir anheddiad, ni ddaeth sylwadau i law ar yr anheddiad penodol hwnnw. O ran y pentrefannau a'r pentrefi lleiaf sydd y tu allan i anheddiad, gweler y ddogfen "Cefn Gwlad Agored".

Lawrlwythiadau:

Atodiad y Safleoedd Amgen
Mae'r ddogfen isod yn dangos cywiriad i'r map Safle Amgen Cross Inn SC12.

Mae'r holl Sylwadau ar Ddyrannu Safleoedd a ddaeth i law yn ystod yr ymgynghori ynghylch y fersiwn adneuol o'r Cynllun Datblygu Lleol, ynghyd â'r dogfennau ategol yn ymwneud â hynny (gan gynnwys Arfarniadau Cynaliadwyedd os ydynt yn berthnasol) ar gael i'w gweld ar-lein chwilio am Rhif y Sylwadau neu Rhif y Safle yn y blwch chwilio. Mae'r gofrestr yn nodi'r safleoedd hynny y cyflwynwyd Arfarniad Cynaliadwyedd yn eu cylch. 

Mae rhai safleoedd amgen wedi bod yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.  Er mwyn gweld rhain, dyler cyfeirio at yr SA Report, Annex 2: SA Score Cards sydd ar gael i’w gweld islaw (ar gael yn Saesneg yn unig).  Er mwyn gweld lleoliad y safleoedd y cyfeirir atynt yn Atodiad 2 a sydd a cherdyn sgorio, defnyddiwch y wasanaeth mapio rhyngweithiol (PlanAccess).

Cafodd y Fersiwn Adneuol o'r Cynllun Datblygu Lleol ei gyhoeddi at ddibenion ymgynghori ym mis Mehefin 2011 a'i nod oedd pennu'r strategaeth a'r polisïau a fyddai'n llywio'r modd y byddai'r Cyngor yn datblygu ac yn newid yn ystod y cyfnod hyd at 2021. Hwn oedd drafft llawn cyntaf y Cynllun Datblygu Lleol newydd ac roedd yn dyrannu tir at ddibenion codi tai a chreu swyddi, gan nodi lle y caiff y defnyddiau hyn a defnyddiau eraill eu caniatáu. Hefyd roedd yn nodi'r ardaloedd lle mae polisïau i ddiogelu'r amgylchedd rhag datblygiadau amhriodol yn berthnasol. 

Sylwadau ar y Fersiwn Adneuol o'r Cynllun Datblygu Lleol  

Cyflwynwyd i'w harchwilio y sylwadau nad oeddent am safleoedd penodol ac a gyfeiriai at bolisïau neu destun y Fersiwn Adneuol o'r Cynllun Datblygu Lleol, Adroddiad yr Arfarniad Cynaliadwyedd a'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Gellir darllen y sylwadau a gyflwynwyd drwy ddefnyddio'r dull chwilio a theipio Rhif y Sylwadau (e.e.: D25266). Hefyd gellir darllen sylwadau mewn perthynas ag Adroddiad yr Arfarniad Cynaliadwyedd a'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drwy ddefnyddio'r dull chwilio (e.e. SAR00103 neu HRA00025). 

Sylwadau SAR a HRA
Nodir sylwadau ar safleoedd penodol yn y Gofrestr Safleoedd Amgen ac roeddent yn destun ymarfer ymgynghori penodol.

Roedd y Strategaeth Cyn-adneuo a Ffefrir yn gam ffurfiol pwysig wrth lunio'r Cynllun Datblygu Lleol. Roedd yn  nodi prif faterion y cynllun, y weledigaeth a'r amcanion, y dewisiadau strategol, y polisïau allweddol a'r lefel twf gyffredinol a awgrymir a'r prif feysydd newid a diogelu ar gyfer ardal y Cynllun. Roedd hefyd yn nodi'r safleoedd strategol oedd yn debygol o gyfrannu at gyflawni'r Strategaeth.

Roedd yn gam strategol wrth lunio'r Cynllun ac felly nid oedd yn cynnwys polisïau manwl na chynigion a oedd ynghylch safleoedd penodol ac yn anstrategol. 

Yn unol â'r cyfarwyddyd a gyhoeddwyd yn y Llawlyfr Cynllunio Datblygu Lleol (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2006),  gwahoddodd yr Awdurdod dirfeddianwyr, datblygwyr, y cyhoedd a phartïon eraill oedd â diddordeb i gynnig safleoedd i'w hystyried ar gyfer posibilrwydd eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn rhwng 2 Gorffennaf a 5 Medi 2008 a gwahoddwyd safleoedd ar gyfer amrywiaeth o gynigion gan gynnwys tai, cyflogaeth, twristiaeth, hamdden, gwastraff, amwynder, llecyn agored, cyfleusterau i'r gymuned, iechyd, diogelu rhag datblygu a defnydd arall.

Mae’r safleoedd yma ar gael i’w gweld drwy wneud cais i’r Adran Blaen Gynllunio blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk neu wrth ffonio 01267 228818.

Mae'r Cytundeb Cyflawni'n amlinellu'r Cynllun Cynnwys Cymunedau arfaethedig ac yn nodi'r amserlen ar gyfer llunio'r Cynllun Datblygu Lleol. Cytunodd Llywodraeth Cymru ar y Cytundeb Cyflawni cychwynnol ym mis Awst 2007 ac fe'i diwygiwyd ar ddau achlysur wedi hynny ym mis Hydref 2010 ac ym mis Awst 2013. 

Fel rhan o broses y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), roedd yn ofynnol cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar amrywiol adegau. Yn ogystal dylid cyfeirio at y dyddiadau a'r cyfarfodydd allweddol, at yr adran Dogfennau a Gyflwynwyd o'r dudalen hon a hefyd at gyfnodau adrodd perthnasol y Cyngor.

Dogfennau i'w lawrlwytho:

ar-lein am dani