• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gorfodi Cynllunio

Hysbysiadau gorfodi

Rhybuddion Camau Gorfodi yw dogfennau a gyflwynir gan y Cyngor sy’n gofyn bod y defnydd o’r tir yn peidio a/neu bod unrhyw adeiladau neu strwythurau sydd heb ganiatâd cynllunio yn cael eu symud.

Rydym yn canfod enwau holl berchnogion a meddianwyr yr eiddo ac yn sicrhau eu bod yn derbyn rhybudd. Mae’n rhaid i’r rhybudd ei hun nodi’n fanwl y camau y mae’r Cyngor am eu gweld yn cael eu cymryd ac erbyn pa ddyddiad.

Mae hawl i apelio i’r Arolygiaeth Gynllunio, a gellir herio’r rhybuddion os nad ydynt yn gywir.

Rhybudd Torri Amod

Pan fo amodau a bennwyd ar gyfer caniatâd cynllunio yn cael eu diystyru, gall y Cyngor gyflwyno “Rhybudd Torri Amod” i’r datblygwr neu’r meddiannwr. Os na chydymffurfir â hyn, gall y Tîm Gorfodi gymryd camau cyfreithiol.

Nid oes hawl i apelio yn erbyn Rhybudd Torri Amod. Lle bo hynny’n briodol, bydd y cyngor yn defnyddio’r weithdrefn hon yn hytrach na chyflwyno Rhybuddion Camau Gorfodi. 

 Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Hysbysir yr achwynydd pan gyflwynir y rhybuddion camau gorfodi, pa gamau sy’n ofynnol ynddynt a phryd mae’r cyfnod cydymffurfio’n dod i ben.
  • Hysbysir yr achwynydd a’r cymdogion ynghylch unrhyw apêl a gyflwynir yn erbyn rhybudd camau gorfodi, ac ar ba sail y’i gwnaed. Byddant wedyn yn medru cyflwyno sylwadau pellach i’r arolygydd cynllunio sy’n delio â’r achos, ond ni ellir cadw enwau a chyfeiriadau’n gyfrinachol yn y cam hwn.
  • Bydd y swyddog gorfodi sy’n gyfrifol am yr achos yn gwneud trefniadau i archwilio’r safle o fewn 21 diwrnod, fan bellach, wedi i’r cyfnod cydymffurfio ddod i ben, er mwyn canfod a fodlonwyd gofynion y rhybudd camau gorfodi.
  • Os bydd y datblygiad heb ganiatâd yn parhau yn ei le wedi i’r rhybudd camau gorfodi ddod i rym, bydd y Cyngor yn cychwyn camau cyfreithiol cyn gynted â phosib a bydd yr achwynydd yn cael gwybod am ganlyniad unrhyw erlyniad. Lle bo popeth arall wedi methu, bydd y Cyngor yn ystyried gwneud gwaith ei hun i unioni’r sefyllfa. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/03/2017

ar-lein am dani