• English
 • Hepgor gwe-lywio

Mwynau

Mae'r Cyngor yn ceisio sicrhau drwy ei bolisïau a'i benderfyniadau cynllunio fod yr adnoddau agregau sylweddol sy'n bodoli yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu darparu mewn ffordd gynaliadwy.

Mae safleoedd sydd â chaniatâd cynllunio ar gyfer cloddio mwynau yn cael eu monitro'n rheolaidd er mwyn sicrhau bod data cywir ar gael i'w ddefnyddio at ddibenion gwneud penderfyniadau ac er mwyn gofalu y cydymffurfir â'r amodau cynllunio sydd ynghlwm wrth y gweithrediadau.

Fel Awdurdod Cynllunio yn gyfrifol am ymdrin â cheisiadau cynllunio ar gyfer gwaith mwynau, gwaredu/prosesu gwastraff a datblygiadau'r Cyngor Sir.

Mae'r mathau o gynigion ynghylch Mwynau yn cynnwys:

 • Safleoedd Glo Brig Newydd ac Estyniadau i Safleoedd Presennol
 • Glofeydd Tanddaearol Newydd neu Estyniadau i Weithfeydd Glo Tanddaearol
 • Cwarrau Cerrig Newydd neu Estyniadau i Gwarrau Presennol
 • Cloddfeydd Tywodfaen a Graean Newydd neu Estyniadau i Safleoedd Presennol
 • Pyllau Rwbel Newydd
 • Symud Tomenni Glo neu Domenni Gwastraff Cwarrau
 • Olew a Nwy Datblygiadau
 • Penderfyniad Cychwynnol ar Amodau mewn Safle Gorchymyn Datblygu Interim (IDO) (mae ffurflenni penodol ar gyfer y rhain)
 • Penderfyniad Cychwynnol ar Amodau mewn Safle Deddf yr Amgylchedd (mae ffurflenni penodol ar gyfer y rhain)
 • Adolygiad Cyfnodol o Amodau Cynllunio mewn Safleoedd Mwynau (mae ffurflenni penodol ar gyfer y rhain)
 • Gohirio Adolygiad Cyfnodol o Amodau Cynllunio mewn Safleoedd Mwynau (mae hyn yn cael ei wneud drwy lythyr)

Defnyddiwch y ffurflen hon bob tro os ydych yn gwneud cais am ganiatâd mewn perthynas ag unrhyw beth sy'n ymwneud â mwynau, gan gynnwys glo, olew a nwy, ar wahân i chwilio am fwynau gan taw hysbysiad ymlaen llaw yn unig sydd ei angen i wneud hynny. Mae Nodiadau Cyfarwyddyd cyflawn ynghlwm wrth y ffurflen. Yn ogystal â'r ffurflen hon bydd angen ichi gwblhau un o'r Atodiadau canlynol bob amser.

Tystysgrif A, B, C, a D (rhan o'r Ffurflen Gais Safonol ynghylch Mwynau)

Mae'n rhaid ichi gwblhau a llofnodi'r dystysgrif berchenogaeth ffurfiol sydd ynghlwm wrth gais cynllunio. Bydd y dystysgrif naill ai'n rhan o'r ffurflen gais ei hun (Tystysgrif A) neu'n ddalen ar wahân (Tystysgrif B, C neu D).

 • Cwblheir Tystysgrif A os ydych yn berchen ar yr holl dir.
 • Mae'n rhaid cwblhau Tystysgrif B os nad ydych yn berchen ar yr holl dir y mae'r cais yn ymwneud ag ef neu os nad chi yw'r unig berchennog.
 • Mae'n rhaid cwblhau Tystysgrif C os nad ydych yn gallu cwblhau Tystysgrif B gan eich bod yn methu canfod holl berchnogion y tir. 
 • Mae'n rhaid cwblhau Tystysgrif D os nad ydych yn gallu canfod unrhyw un o berchnogion y tir y mae'r cais cynllunio'n ymwneud ag ef - gellir lawrlwytho rhagor o gyfarwyddyd isod. 

Lawrlwytho:

 • Ffurflen Gais Safonol ynghylch Mwynau (.pdf)
 • Nodiadau Cyfarwyddyd Tystysgrif A, B, C a D - Ffurflen Hysbysiad 1 - Ffurflen Hysbysiad 2

Defnyddiwch y ffurflen hon pan fyddwch yn gwneud cais am gloddio mwynau - meini, tywod, a cherrig mân neu lo ond nid olew na nwy - o dir a/neu pan fyddwch yn gwneud cais am gael peirianwaith prosesu ar safle mwynau. 

Lawrlwytho:

 • Atodiad 1: Cloddio a Phrosesu Mwynau  (.pdf)

Chwilio am Fwynau lle mae caniatâd cynllunio yn ofynnol. Defnyddiwch y ffurflen hon pan fyddwch yn gwneud cais am chwilio am fwynau (ac eithrio olew a nwy) cyn mynd ati i wneud cais ar gyfer mwynau. 

Lawrlwytho:

 • Atodiad 2: Chwilio am Fwynau (.pdf)

Defnyddiwch y ffurflen hon pan fyddwch yn gwneud cais am gloddio mwynau (ac eithrio olew a nwy) drwy ddulliau tanddaearol. 

Lawrlwytho:

 • Atodiad 3: Cloddio Tanddaearol 

Defnyddiwch y ffurflen hon pan fyddwch yn gwneud cais am waredu llawer iawn o wastraff sydd wedi'i gloddio ar lefel y tir a hynny ar gyfer gweithgareddau tipio dros dro neu barhaol ond lle nad oes cais atodol i gloddio'r mwynau. 

Lawrlwytho:

 • Atodiad 4: Gwaith Sylweddol ar yr Wyneb i Waredu Gwastraff Claddfeydd neu Gwarrau  (.pdf)

Defnyddiwch y ffurflen hon ar gyfer unrhyw weithrediadau olew a nwy ar dir ac y mae angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer. 

Lawrlwytho:

 • Atodiad 5: Gweithrediadau Olew a Nwy (.pdf)

Defnyddir y ffurflen hon os ydych yn bwriadu chwilio am fwynau lle nad oes angen caniatâd cynllunio o dan Ran 22 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995. 

Lawrlwytho/Dolenni defnyddiol

Ffurflenni cais Mwynau

 • Ffurflen Gais Safonol ynghylch Mwynau (.pdf)
 • Atodiad 1: Cloddio a Phrosesu Mwynau (.pdf)
 • Atodiad 2: Chwilio am Fwynau (.pdf)
 • Atodiad 3: Cloddio Tanddaearol (.pdf)
 • Atodiad 4: Gwaith Sylweddol ar yr Wyneb i Waredu Gwastraff Claddfeydd neu Gwarrau (.pdf)
 • Atodiad 5: Gweithrediadau Olew a Nwy (.pdf)
 • Nodiadau Cyfarwyddyd Tystysgrif A, B, C a D - Ffurflen Hysbysiad 1 - Ffurflen Hysbysiad 2 (.pdf)

Polisïau Mwynau

Nodiadau Cyngor Technegol/polisïau (dogfennau atodol at y Polisi Cynllunio Mwynau Cymru)

Canllawiau Arfer Da

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/10/2016

ar-lein am dani