• English
  • Hepgor gwe-lywio

Rheoliadau Adeiladu

Banner -landing

Rheoliadau Adeiladu yw'r safonau cenedlaethol ar gyfer Cymru sy'n berthnasol i'r rhan fwyaf o adeiladau, pa un a yw rheiny'n gartref neu'n ddatblygiad masnachol. Maent yn sicrhau bod yr amgylchedd yr ydym ni i gyd yn byw ynddo'n ddiogel ac yn iach.

Hefyd maent yn sicrhau bod mynediad a chyfleusterau digonol yn cael eu darparu ar gyfer pobl ag anableddau ac yn cynnwys gofynion yn ymwneud ag arbed tanwydd ac ynni.

Mae syrfewyr rheoli adeiladu yn gweinyddu rheoliadau adeiladu. Mae ein timau o syrfewyr rheoli adeiladu cymwys a phrofiadol iawn yn archwilio cynlluniau ar gyfer y rhan fwyaf o waith adeiladu ac yn rhoi sylwadau yn eu cylch, ac yn archwilio'r gwaith sy'n cael ei wneud. Mae eu gwybodaeth eang am ddefnyddiau a dulliau adeiladu ar gael ichi ym mhob cam o'r broses adeiladu.

Yn ogystal mae syrfewyr yn cyflawni nifer o swyddogaethau eraill yn ymwneud ag adeiladu gan gynnwys ymdrin ag adeiladau peryglus, diogelwch mewn meysydd chwaraeon a gwaith dymchwel.

Cyn ichi ddechrau unrhyw waith adeiladu mae angen ichi gael gwybod a oes angen rheoliadau adeiladu arnoch. Fel arfer bydd eich adeiladwr yn gwneud hynny ar eich rhan, ond fel perchennog adeilad chi fydd yn gyfrifol am hyn.

Sut i gysylltu â ni

Uned Rheolau Adeiladu
7/8 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1JY

Ffôn: 01267 246044 | E-bost: rheolaeth.adeiladu@sirgar.gov.uk

Main News Thumbnail

Diogelwch Trydanol
A ydych yn deall eich cyfrifoldebau o ran sut i sicrhau bod gwaith trydan diogel yn cael ei gyflawni, neu ei wirio, gan drydanwr cofrestredig? 

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Electrical Safety First.


News Thumbnail

Dogfennau Cymeradwy wedi eu hail-gynllunio

Mae’r Dogfennau Cymeradwy sydd wedi eu hail-gynllunio ar gyfer Cymru yn disodli’r rhai a gyhoeddwyd gan Lywodraeth EM ac yn dod i rym o’r 03 Ebrill 2017.

Ceir arweiniad manwl a'r dogfennau gorffenedig ar wefan Llywodraeth Cymru. O'r wefan hon, gallwch lawrlwytho copi pdf.


News Thumbnail

Taenellwyr – Chwalu'r Mythau

Gweler ffilm o arddangosfa fyw o daenellwyr dŵr ar waith, gan Wasanaeth Tân ac Achub Taleithiau Jersey ym mis Hydref 2011.

Gwyliwch y fideo ar YouTube

Partner logos LABC Cymru Planning Portal Health & Safety Executive CBCS

ar-lein am dani