• English
  • Hepgor gwe-lywio

Strwythurau Peryglus

Os ydych chi'n pryderu bod adeilad neu strwythur yn beryglus o bosib, gallwch gysylltu â'r Cyngor unrhyw bryd. Er mwyn diogelu'r cyhoedd, darperir gwasanaeth 24 awr y dydd a hynny drwy gymorth y Llinell Gofal sy'n darparu gwasanaeth ar gyfer galwadau yn ymwneud â Strwythurau Peryglus y tu allan i oriau swyddfa.

Lle bo angen, bydd y perygl yn cael ei waredu ar unwaith gan ein contractwyr arbenigol dan oruchwyliaeth agos uwch-swyddog rheoli adeiladu profiadol a fydd yn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gyflawni yn y modd mwyaf addas.

Os oes angen inni gymryd y cam hwn mewn perthynas â'ch adeilad, byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â chi yn gyntaf. Os nad oes modd gwneud hynny, bydd cerdyn yn cael ei adael ar y safle yn nodi pa gamau yr oedd yn rhaid eu cymryd ac â phwy y dylid cysylltu i gael rhagor o gyngor.

Os yw eich adeilad mewn cyflwr peryglus ond ni ystyrir ei fod yn berygl enbyd, bydd yn rhaid cyflwyno Rhybudd Adeiladwaith Peryglus ond byddwn yn rhoi amser rhesymol ichi ymateb ac yn cynnig dolen gyswllt i gael rhagor o gyfarwyddyd.

Codir tâl am ymdrin â strwythurau peryglus ar gyfer costau gweinyddol rhesymol a chostau ein contractwyr.

Pan ddeuir o hyd i fân ddiffygion mewn adeiladau byddwn ni'n cynnal archwiliad, os oes modd, ac yn cynnig cyngor anffurfiol ynghylch y ffordd orau o gywiro'r broblem.

Sut i gysylltu â ni

I roi gwybod inni am adeilad peryglus, cysylltwch â ni drwy ffonio:

  • 01267 246002 - yn ystod oriau swyddfa
  • 0300 333 2222 - pan fydd y swyddfa ar gau (Llinell Gofal yr Awdurdod Lleol)

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/11/2017

ar-lein am dani