• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ynni Adnewyddadwy

Mae Strategaeth Ynni Adnewyddadwy y DU, Gorffennaf 2009, yn amlinellu llwybr y Llywodraeth o ran sicrhau y cynhyrchir 15% o ynni'r wlad o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2020.

Mae angen i awdurdodau cynllunio lleol helpu i gyflawni'r targed hwn trwy'r system gynllunio a dangos y cynlluniau sydd ganddynt ar gyfer dyfodol carbon isel mewn hinsawdd sy'n newid.

Mae ynni gwynt ar y tir eisoes yn chwarae rhan fawr o ran darparu trydan adnewyddadwy yn Sir Gaerfyrddin. Ond nid hwn yw'r unig ddull o gyflenwi ynni adnewyddadwy, yn enwedig yn Sir Gaerfyrddin lle mae nifer o adnoddau adnewyddadwy y gellir eu defnyddio. Mae'r rhan hon o'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am geisiadau cynllunio, ceisiadau am Brosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd, y polisïau a'r mapiau cynllunio perthnasol, barn a gyhoeddwyd yn sgil sgrinio a chwmpasu safleoedd, a Chanllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Mae RWE npower renewables Limited (RWE) a Renewable Energy Systems (RES) wedi gofyn i Western Power Distribution (WPD) ddarparu cysylltiad rhwng ffermydd gwynt arfaethedig Coedwig Brechfa a’r rhwydwaith trydan.

Bydd Prosiect Cysylltu Coedwig Brechfa’n cynnwys llinell drydan 132,000 folt (132kV) polion sengl gan fwyaf a fydd yn cysylltu’r ffermydd gwynt arfaethedig yn ardal Coedwig Brechfa â man cysylltu i’r gogledd o Landyfaelog. Western Power Distribution yw datblygwr y prosiect. Mae’r cynllun yn Brosiect Seilwaith Cenedlaethol ei Arwyddocâd a chaiff ei gyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio i gael ei asesu yng Ngwanwyn 2015.

Hyd yma rydym wedi rhoi’r sylwadau canlynol i WPD eu hystyried yn dilyn ymgynghoriad statudol yn unol ag Adran 42 o Ddeddf Cynllunio 2008.

Ewch i wefan Western Power Distribution i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y cynnig.

Cyflwynwyd Deddf Cynllunio 2008 er mwyn symleiddio’r broses benderfynu ar gyfer prosiectau seilwaith cenedlaethol eu harwyddocâd, gan ei gwneud yn decach ac yn gynt i gymunedau a datblygwyr fel ei gilydd.

Mae prosiectau seilwaith cenedlaethol eu harwyddocâd yn ddatblygiadau seilwaith mawr yng Nghymru a Lloegr, megis cynigion ar gyfer gweithfeydd pŵer, prosiectau ynni adnewyddadwy mawr, llinellau pŵer, meysydd awyr newydd ac estyniadau i feysydd awyr, prosiectau ffyrdd mawr ac ati.

Cyflwynir ceisiadau i’r Arolygiaeth Gynllunio i gael eu hasesu ac mae’n rhaid i adroddiad gael ei baratoi i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wneud y penderfyniad terfynol. I gael mwy o wybodaeth am y broses hon dilynwch y ddolen i’r wefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

Trefn Ffioedd Cyn Ymgeisio ar gyfer Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd 
Rydym yn cynnig gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio, y codir ffi amdano, i ddatblygwyr Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd. Mae’r canllawiau atodedig yn nodi lefel y cyngor y gall datblygwyr ei ddisgwyl ac yn unol â pha amserlen. Bydd y cyngor a roddir o dan delerau’r canllawiau’n ymwneud â gwybodaeth y gofynnir amdani cyn cyflwyno’r Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd yn ffurfiol a hefyd cyngor sy’n ofynnol oddi wrth yr Awdurdod Lleol ar ôl i benderfyniad gael ei gyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Rhoddir eglurhad hefyd ynghylch datgelu gwybodaeth gyhoeddus a gwybodaeth sy’n fasnachol sensitif, ynghyd â rhestr o’r ffioedd a’r gweithdrefnau talu cysylltiedig.

Fferm Wynt Bryn Llywelyn
Bu inni wrthod yn ffurfiol fferm wynt arfaethedig oedd yn cynnwys 21 tyrbin (127m i ben y llafn) a seilwaith cysylltiedig ar dir o amgylch Fferm Bryn Llywelyn, Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, ar 18 Rhagfyr 2012.  Cyflwynwyd apêl yn erbyn y penderfyniad hwn gan yr ymgeisydd, RES UK and Ireland Ltd, i'r Arolygiaeth Gynllunio ar yr un dyddiad. 

Penderfynodd Llywodraeth Cymru wrthod yr apêl ar 6 Mai 2014. Mae modd gweld y cais a'r dogfennau apelio drwy chwilio am gyfeirnod cais W/23947.

Fferm Wynt Gorllewin Fforest Brechfa
Cafodd fferm wynt Gorllewin Fforest Brechfa ei chymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd ar 12 Mawrth 2013.

Mae'r cynllun yn cynnwys 28 tyrbin gwynt; pob un yn mesur 145 metr o uchder ac yn gallu cynhyrchu rhwng 56 ac 84 MW ar ôl cael eu gosod. Disgwylir inni gychwyn cyflawni Gofynion y Gorchymyn Caniatâd Datblygu yn 2014 cyn i'r fferm wynt gael ei hadeiladu.

Fferm Wynt Dwyrain Fforest Brechfa 
Rhoddwyd caniatâd cynllunio llawn i fferm wynt yn Nwyrain Fforest Brechfa ar 17 Rhagfyr 2013, ar yr amod bod yr ymgeisydd yn llofnodi Cytundeb 106 â'r Cyngor. Bydd y datblygiad yn cynnwys 12 tyrbin gwynt; pob un yn mesur 145 metr o uchder ac yn gallu cynhyrchu rhwng 24 a 36 MW ar ôl cael eu gosod.

Mae modd gweld adroddiad y swyddog a'i gyflwyniad i'r pwyllgor cynllunio yma.

ar-lein am dani