• English
 • Hepgor gwe-lywio

Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Mae digon o gyfleoedd i’w cael i helpu i warchod lleoedd gwyllt a rhywogaethau arbennig Sir Gaerfyrddin. Byddwch yn helpu bywyd gwyllt a byddwch hefyd yn cadw'n heini ac yn cyfarfod â phobl o'r un anian.

Dyma rai o'r sefydliadau sy'n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a rhai grwpiau sy'n gweithio ar brosiectau ar gyfer rhywogaethau penodol:

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru
Rheoli cynefinoedd yn ymarferol fel rhan o dîm wythnosol (fel arfer dydd Gwener, neu ddydd Mercher weithiau) yn gofalu am y 12 gwarchodfa natur yn Sir Gaerfyrddin. Swyddi wardeiniaid gwirfoddol ar gyfer gwarchodfeydd natur Sir Gaerfyrddin. Cyfleoedd i gymryd rhan yn ein 'grŵp lleol', yn trefnu digwyddiadau fel teithiau cerdded a sgyrsiau. Cyfleoedd i gasglu data am y bywyd gwyllt yn ein gwarchodfeydd natur.
Lizzie Wilberforce: E-bost: l.wilberforce@welshwildlife.org | 01656 724100

Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir
Mae amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli i’w cael yn y ganolfan a dylai’r rhai sydd â diddordeb gysylltu ag Eleanor Keatley.
Eleanor Keatley: E-bost: eleanor.keatley@wwt.org.uk

Gwarchod Glöynnod Byw
Mae’r cyfleoedd gwirfoddoli gyda Gwarchod Glöynnod Byw yn Sir Gaerfyrddin fel arfer yn cynnwys:

 • Rheoli cynefinoedd, yn enwedig glaswelltir corsiog a llwyni’r ddraenen ddu - yr hydref a'r gaeaf
 • Cofnodi glöynnod byw – y gwanwyn a'r haf
 • Cyfrif larfa glöynnod byw - diwedd yr haf / hydref
 • Chwilio drain duon am wyau’r frithribin frown, gan gynnwys arolygon fferm grŵp - yr hydref / gaeaf
 • Ar gyfer y rhain i gyd cynigir hyfforddiant i'r rhai sy'n newydd i bob math o weithgaredd a chewch gwmni da, hwyl a sbri, awyr iach ac ymarfer corff yn ogystal â gwneud rhywbeth gwirioneddol werthfawr ac ychydig yn wahanol. Y grŵp mwyaf "cymdeithasol" yw ein grŵp wythnosol sy’n ymweld â ffermydd i gynnal arolygon o wyau’r frithribin frown, fel arfer o fis Tachwedd tan fis Mawrth. Fodd bynnag, mae cyfleoedd yn y pedwar maes arall ar gyfer gweithio’n annibynnol, unwaith y bydd canllawiau wedi’u darparu

Richard Smith: E-bost: rgsoverton@boltblue.com | Ffôn: 07977811404 

Cadwch Gymru'n Daclus

 • Creu/rheoli cynefinoedd,
 • Sesiynau glanhau,
 • Codi sbwriel,
 • Creu mynediad/cynnal a chadw,
 • Creu mannau gwyrdd cymunedol,
 • Cynlluniau rhandir,
 • Addysg ac ymwybyddiaeth, hyfforddiant mewn rheolaeth ymarferol (ardystiedig ac anffurfiol),
 • Tirfesur,
 • Sefydlu grwpiau cymunedol

Dan Snaith: E-bost: daniel.snaith@keepwalestidy.org | Ffôn: 07824 504805 

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 • Cynorthwyo i sefydlu system rheoli cadwraeth gyfrifiadurol
 • Helpu’r wardeiniaid i reoli Parc Dinefwr

Michael Brown: E-bost: Michael.Brown@nationaltrust.org.uk | Ffôn: 01558 825 909 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Gall fod cyfleoedd gwirfoddoli yn y meysydd canlynol:-

 • Garddwriaeth (pob math)
 • Gwarchodfa Natur/Fferm Ystad
 • Corfforaethol (Arlwyo a Manwerthu)
 • Gweinyddu/Marchnata/Digwyddiadau
 • Addysg - Ymweliadau ysgol/gweithgareddau
 • Llyfrgell
 • Gyrru Bygi
 • Tywyswyr/Siaradwyr
 • Derbynfa
 • Siop lyfrau ail-law
 • Cyfleusterau - helpu gyda gwaith cynnal a chadw’r tir, peintio ac ati.

Jane Down: E-bost: jdown@gardenofwales.org.uk | Ffôn: 01558 667118 

Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli

 • Glanhau traethau
 • Gwaith mewn coetiroedd
 • Gwaith mewn coetiroedd
 • Gwarchod llynnoedd
 • Monitro
 • Blychau adar
 • Ailgylchu
 • Cynnal a chadw cyffredinol

Simeon Jones: E-bost: sldjones@sirgar.gov.uk | Ffôn: 01554 772 368 

Canolfan Hyfforddi BTCV Coed Penybedd, Pen-bre
Profiad gwaith a hyfforddiant yn y Ganolfan ym Mhen-bre i helpu i reoli 2,600 erw o dir y Comisiwn Coedwigaeth ger traeth Cefn Sidan sy’n 7 milltir o hyd

 • Rheoli cynefinoedd
 • Rheoli taith y glöynnod byw
 • Gwaith adeiladu bach
 • Cynnal a chadw’r safle yn gyffredinol
 • Hyfforddiant mewn rheoli coetiroedd
 • Hyfforddiant mewn defnyddio offer
 • Gwarchod llynnoedd
 • Gwneud blychau drwy durnio
 • Monitro rhywogaethau

Nick Thomas: 01554 891885/07870 678573 | E-bost: n.thomas@btcv.org.uk

Parc Gwledig Llyn Llech Owain (Gors-las)
Gall gwirfoddolwyr helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau - gwaith cadwraeth ymarferol yn bennaf:

 • Adfer gweundiroedd,
 • Prosiectau adfer y rhos a britheg y gors (casglu hadau, tyfu planhigion, cael gwared â llysiau'r gingroen ac ati),
 • Prosiect cadwraeth drwy bori (gan gynnwys trin merlod gwyllt),
 • Bwydo barcutiaid,
 • Prosiect blychau pathewod,
 • Cynllun blychau nythu BTO,
 • Monitro glöynnod byw,
 • Gwneud blychau ystlumod,
 • Helpu gyda gwaith gweinyddol ac ati.

Rydym yn ceisio darparu ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau ac yn hapus i weithio gyda gwirfoddolwyr ac i ddefnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau ar amrywiaeth o brosiectau addas.
Judith Weatherburn: E-bost: JWeatherburn@sirgar.gov.uk | Ffôn: 01269 832229

Parc Coetir Mynydd Mawr (Y Tymbl)

 • Rheoli coetiroedd (teneuo/clirio).
 • Rheoli’r parc yn gyffredinol.
 • Arolygon Bywyd Gwyllt - adar sy'n nythu, mamaliaid bach, planhigion sy’n blodeuo.

Dewi Wagstaff: E-bost: DWagstaff@sirgar.gov.uk 

Clwb Adar Sir Gaerfyrddin
Diben Clwb Adar Sir Gaerfyrddin yw hybu’r gwaith o arsylwi, astudio a chofnodi adar gwyllt a’r poblogaethau adar gwyllt yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r clwb hefyd yn trefnu cyfarfodydd ar gyfer ei aelodau, sy'n cynnwys teithiau maes a sgyrsiau ar bynciau bywyd gwyllt. Mae cyfarfodydd y clwb yn gyfle gwych i gwrdd ag adarwyr eraill ac i ymweld â lleoedd o ddiddordeb adaryddol gyda chwmni difyr. Mae ganddyn nhw dros 100 o aelodau.


Gwyfynod yn Sir Gaerfyrddin - grŵp e-bost anffurfiol o fewn y sir - help ac anogaeth i adnabod gwyfynod! Cysylltwch ag IMacho@sirgar.gov.uk.


Grŵp Ystlumod Sir Gaerfyrddin
Rhwydwaith bach o wirfoddolwyr yw Grŵp Ystlumod Sir Gaerfyrddin, ac mae’n cynnwys pobl sy’n frwd dros warchod bywyd gwyllt. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys gwiriadau defnydd ystlumod, cyfrif clwydo a theithiau cerdded ystlumod, mewn lleoliadau amrywiol o amgylch Sir Gaerfyrddin. Mae'n gysylltiedig â'r Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod.


Grŵp Pathewod Sir Gaerfyrddin 
Mae hwn yn grŵp anffurfiol sy'n cyfarfod i gynnal arolwg o safleoedd ar gyfer cofnodi pathewod ac mae’n gwneud gwaith monitro rheolaidd ar flychau pathew mewn safleoedd allweddol. Mae gan y grŵp dudalen Facebook. Cysylltwch â jacqueline@hartleypreserve.co.uk am fwy o wybodaeth.


Gwarchod Glöynnod Byw - Gwirfoddolwyr y Frithribin Frown. Mae'r grŵp gwirfoddol hwn yn cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y gaeaf ac yn achlysurol yn ystod yr haf i gynnal arolwg o’r glöyn byw, y frithribin frown prin. Mae Sir Gaerfyrddin yn bwysig ar gyfer y rhywogaeth hon ac mae gwirfoddolwyr yn helpu’r grŵp Gwarchod Glöynnod Byw drwy gynorthwyo i chwilio am wyau a rheoli cynefinoedd. Cysylltwch â rgsoverton@tiscali.co.uk am fwy o wybodaeth.


Mamaliaid mewn Amgylchedd Cynaliadwy
Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o gadwraeth mamaliaid yng Nghymru ac Iwerddon trwy ddarparu hyfforddiant mewn dulliau arolygu maes a chynnwys gwirfoddolwyr mewn arolwg o famaliaid a gwaith monitro. Mae cyfleoedd yn Sir Gaerfyrddin i helpu gydag arolygon ar gyfer gwiwerod coch, pathewod a llygod yr ŷd.


Cafodd Naturiaethwyr Llanelli ei sefydlu yn 1973 i hybu a hyrwyddo astudiaethau cefn gwlad, gan gynnwys pob agwedd ar fyd natur, i annog a chefnogi’n frwd ddiogelwch i fywyd gwyllt ac i warchod harddwch naturiol. Mae hefyd yn bodoli i helpu i gyfnewid gwybodaeth ymysg aelodau drwy drefnu cyfarfodydd maes, darlithoedd, sioeau ffilm, ac arddangosfeydd, ymhlith pethau eraill, ac i gyhoeddi canlyniadau gwaith yr aelodau. Mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i gwrdd â naturiaethwyr eraill o bob gallu ac i ymweld â lleoedd o ddiddordeb bywyd gwyllt. Mae yna hefyd elfen addysgol anffurfiol i bob cyfarfod sy'n galluogi’r rhai sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt, ond gyda llai o brofiad, i ddysgu o’r wybodaeth sydd gan aelodau eraill. Cysylltwch â PryceEco@aol.com am fwy o wybodaeth.

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw. Os oes gennych unrhyw gofnodion anfonwch nhw’n uniongyrchol at y cofnodwyr. Fe gewch eu manylion isod.

Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd gyda'i gilydd yn dal a rheoli data bioamrywiaeth ar gyfer Cymru gyfan. Gallwch anfon y cofnodion atynt yn uniongyrchol.

Planhigion
Richard Pryce
Trevethin
Heol yr Ysgol 
Pwll
Llanelli, SA15 4AL
E-bost:PryceEco@aol.com

Mamaliaid
Neil Matthew
Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Ystad Ddiwydiannol Beechwood
Heol Talyllychau
Llandeilo, SA19 7HR
E-bost:n.matthew@ccw.gov.uk

Adar
Owen Harris
2 Marine Cottages
Water Street
Glanyfferi
Sir Gaerfyrddin, SA17 5SB
Tel: 01267 267095
E-bost: Owenharris@aol.com

Ymlusgiaid/Amffibiaid
Yn wag ar hyn o bryd - os gwelwch yn dda anfonwch y cofnodion at Ganolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru (gweler uchod).

Gwyfynod
Jon Baker
14 Heol Ffynnon Job
Tre Ioan
Caerfyrddin, SA31 3HG
E-bost:mothboy8@aol.com

Glöynnod Byw
Dave Bannister
E-bost:daveb@bannisterd.fsnet.co.uk

Lichens
Theresa Greenaway
E-bost: Theresagreenaway@btinternet.com

Fungi
Philip Jones
E-bost: philipjones8fungi@googlemail.com

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani