• English
  • Hepgor gwe-lywio

Lleoedd i ymweld

Mae digon o gyfleoedd i fynd allan yn Sir Gaerfyrddin i flasu rhai o'r cynefinoedd gwych a mannau gwyllt sydd gennym. Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cyfres o deithiau cerdded yn y sir ac mae ganddo nifer o barciau gwledig sy'n cynnwys amrywiaeth o gynefinoedd pwysig, o dwyni tywod i rostiroedd. Mae gan Barc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli nifer o wahanol gynefinoedd o dwyni tywod a morfeydd heli i goetiroedd a dolydd.

Dyma restr gryno o rai o’r lleoedd gwych i ymweld â nhw yn Sir Gaerfyrddin:

Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

Mae Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir yn y Ganolfan Gwlyptir Genedlaethol ym Mhenclacwydd, Llanelli yn fosäig 450 erw o lynnoedd, sgriffiadau, pyllau, nentydd a morlynnoedd yn ymyl morfeydd heli a glannau ysblennydd Porth Tywyn.

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru yn rheoli nifer o gronfeydd dŵr yn y sir y gall y cyhoedd ymweld â nhw, o’r ffeniau ym Mhinged i’r coetiroedd yn Llandeilo.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las

Mae yn rheoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, lle mae glaswelltiroedd gwych heb eu gwella.

Caeau Blaen Dyffryn

Mae gan Plantlife warchodfa laswelltir arall ger Llanbedr Pont Steffan - Caeau Blaen Dyffryn. Mae'n arbennig o gyfoethog, ac yn llawn blodau ym mis Mehefin ac mae yno degeirianau gloÿnnod byw mwyaf a lleiaf.

Coedwig Troserch

Mae Coedwig Troserch yn cael ei rhedeg gan grŵp cymunedol. Saif y goedwig yn union y tu allan i Langennech a chroesewir cerddwyr, beicwyr a marchogion, a'r rhai sy'n dymuno gwneud dim mwy nag eistedd yn y goedwig yn mwynhau’r bywyd gwyllt sydd yno.

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dirwyn trwy Sir Gaerfyrddin – cewch gerdded ar hyd tywod euraidd Sir Gaerfyrddin ym Mhentywyn, trwy goedwigoedd Pen-bre, ac i fyny i’r clogwyni o Bentywyn tuag at y ffin â Sir Benfro.

Mae ein harfordir yn un o asedau naturiol y sir. Mae yma amrywiaeth o draethau y gellir eu harchwilio drwy gydol y flwyddyn - bydd pob tymor yn cynnig profiad gwahanol i’w fwynhau!

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o safleoedd yn y sir gydag amrywiaeth o gynefinoedd coetir. Coedwigoedd mawr yw Coedwigoedd Pen-bre, Brechfa a Crychan lle gallwch gerdded, marchogaeth a beicio mynydd.

Mae Cwm Rhaeadr yn rhan uchaf dyffryn Tywi yn llai, ond mae yno ddrysfa o lwybrau a llwybr beicio mynydd serth.

Ewch i goedwig Tywi i weld a allwch chi weld y wiwer goch swil! Mae gan Sir Gaerfyrddin nifer o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol:

  • Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Carmel yn gartref i’r unig lyn tymhorol ym Mhrydain, ac mae yno lawer o fywyd gwyllt a chynefinoedd eraill hefyd. Ar wahân i’r coetir llydanddail, mae rhostir, cors, chwarel galchfaen, a glaswelltir llawn blodau yng Ngharmel hefyd.
  • Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Allt Rhyd y Groes, a'r ardal o gwmpas ACA Cwm Doethïe / Mynydd Mallen, yn cynnwys coetiroedd derw dail digoes ar geunentydd serth.
  • Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dinefwr yn ardal o barcdir lle mae coed hynafol. Tybir fod rhai ohonynt dros 700 mlwydd oed. Mae’n cynnal cennau a thrychfilod diddorol.

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/08/2017

ar-lein am dani