• English
 • Hepgor gwe-lywio

Llifogydd

Nid oes un corff unigol yn gyfrifol am reoli perygl llifogydd yn Sir Gaerfyrddin.

O dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, daethom yn Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ac mae gofyn inni:

 • baratoi a chynnal strategaeth ar gyfer rheoli perygl llifogydd yn ein hardal, cydlynu safbwyntiau a gweithgarwch gyda chyrff lleol eraill a chymunedau drwy ymgynghori â’r cyhoedd a chraffu, a gwaith cynllunio;
 • cynnal cofrestr o asedau – sef nodweddion ffisegol sy’n cael effaith sylweddol ar lifogydd yn ein hardal;
 • ymchwilio i achosion o lifogydd lleol sylweddol a chyhoeddi canlyniadau ymchwiliadau o’r fath;
 • sefydlu cyrff cymeradwyo ar gyfer dylunio, adeiladu a gweithredu Systemau Draenio Cynaliadwy;
 • darparu cydsyniadau ar gyfer addasu, gwaredu neu ddisodli strwythurau neu nodweddion penodol ar gyrsiau dŵr arferol;
 • chwarae rôl arweiniol yn y gwaith o gynllunio at argyfyngau ac adfer yn dilyn achosion o lifogydd.

Yn ychwanegol at y dyletswyddau hyn, rydym hefyd yn ymgymryd â’r canlynol:

 • Rheoli asedau a chynlluniau uwchraddio
 • Archwilio draeniau
 • Gorfodi yn erbyn strwythurau anghyfreithlon mewn cyrsiau dŵr
 • Cynlluniau i ddiogelu’r arfordir

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru sy’n arwain ar reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ac mae wedi cyhoeddi Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru. Y polisïau cenedlaethol hyn sy’n sylfaen i’n gwaith mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfoeth Naturiol Cymru (Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru gynt)

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru drosolwg strategol o’r holl ffynonellau o lifogydd ac erydu arfordirol (yn ôl diffiniad Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr). Y mae hefyd yn gyfrifol am weithgarwch rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar y prif afonydd a’r arfordir, rheoleiddio diogelwch cronfeydd dŵr, a gweithio mewn partneriaeth â’r Swyddfa Dywydd i ddarparu rhagolygon a rhybuddion o lifogydd. Rhaid iddo hefyd edrych am gyfleoedd i gynnal a gwella’r amgylchedd i bobl a bywyd gwyllt yn ogystal ag ymgymryd â’i holl ddyletswyddau.

Dolenni defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/01/2017

ar-lein am dani