• English
 • Hepgor gwe-lywio

Priodasau, Partneriaethau Sifil a Dathliadau Unigryw

LlongyfachiadauLlongyfarchiadau mawr ar y digwyddiad sydd ar droed. Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis cynnal eich seremoni yn amgylchedd hardd a hamddenol rhanbarth Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o seremonïau. Bydd ein tîm o staff cyfeillgar, profiadol yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau bod eich digwyddiad yn arbennig. Byddwn yn rhoi pob sylw a gofal i chi o’r ymholiad cychwynnol, ac rydym ni’n wir yn deall pwysigrwydd pob manylyn, pa mor fychan bynnag ydyw.

Fu’r amrywiaeth o leoliadau ar gyfer seremonïau yn Sir Gaerfyrddin erioed mor fawr nac mor amrywiol - mae gennym yn wir rywbeth at ddant pawb ac ar gyfer pob math o gyllideb!

Pan fyddwch yn archebu eich lleoliad, mae'n hanfodol eich bod yn gwirio ein bod yn ddibynadwy i fynychu ar y dyddiad ac amser eich dewis.  Rydym yn cymryd archebion hyd at ddwy flynedd o flaen llaw felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Seremoni Priodas Sifil

Gallwch briodi mewn unrhyw Swyddfa Gofrestru neu Leoliad Cymeradwy o’ch dewis yng Nghymru neu Loegr. Bydd angen i chi gyflwyno hysbysiad yn y rhanbarth lle rydych chi’n byw.  Rydym yn cynghori’n gryf, cyn gynted ag y byddwch wedi penderfynu ar leoliad eich bod yn cysylltu â ni i gytuno ar y dyddiad a’r amser.  

Seremoni Priodas Grefyddol - yr Eglwys Yng Nghymru neu Eglwys Loegr

Os ydych yn dymuno priodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr dylech gysylltu â ficer y plwyf dan sylw, a fydd un eich cynghori ar y ffurfioldebau angenrheidiol.  Fel arfer ni fydd angen i chi gynnwys y Gwasanaeth Cofrestru, heblaw am achos lle nad yw un ohonoch yn ddinesydd Ardal Economaidd Ewrop (EEA).

Addoldai Eraill

Os ydych yn cynllunio priodas mewn eglwys neu capel (ac eithrio Eglwys yng Nghymru neu'r Eglwys yn Lloegr), rhaid i chi yn gyntaf gael caniatad y gweinidog neu'r corff llywodraethu cyn y gallwch wneud eich trefniadau. Bydd angen i'r ddau ohonoch rhoi hysbysiad o'r bwriad i briodi yn eich Swyddfa Gofrestru leol. Bydd angen i chi rhoi gwybod i ni a fydd yn ofynnol i ni fod yn bresennol i gofrestru'r briodas. Bydd eich gweinidog neu gofrestrydd y lleoliad ei hun (Person Awdurdodedig) yn gallu eich cynghori.

Partneriaethau Sifil a Priodas Cyplau o'r un Rhyw

Gall cyplau o'r un rhyw yn nawr cael dewis cydnabyddiaeth gyfreithiol i'w perthynas trwy briodas neu bartneriaeth sifil. Bydd angen i'r ddau barti rhoi rhybudd o fwriad yn eich swyddfa gofrestru leol. Rydym yn cynghori cyplau i ofyn am gynghor cyfreithiol ar y gwahaniaethau rhwng Partneriaethau Sifil a Phriodas cyn gwneud penderfyniad terfynol ar ba fydd yn addas iddynt orau.

Trosi Parneriaeth Sifil i Priodas

Gall cyplau sydd am droi eu Patrneriaeth Sifil presennol yn Priodas wneud hynny, naill ai fer ymarfer gwaith papur yn syml, neu drwy gyfrwng seremoni. Bydd angen i chi siarad a'r Cofrestrydd Arolygu yn eich ardal i wneud y trefiadau angenrheidiol.

Adnewyddau Addunedau

Efallai y byddwch yn dymuno dathlu ymrywiad diweddar, pen-blwydd neu yn syml yn dymuno ail-gadarnhau eich priodas/partneriaeth sifil addunedau, yng ngwydd eich teulu a'ch ffindiau. Gallwn gynllunio untro sermoni, unigryw a phersonol yn arbennig i chi, sydd i'w gynnal yn unrhyw un o'n lleoliadau neu ar eich tir preifat eich hun.

1. Cysylltu â’r Lleoliad

 • Trafod yr opsiynau o ran dyddiad ac amser (hyd at 2 flynedd cyn y briodas).

2. Cysylltu â’r Gwasanaeth Cofrestru

 • Gwneud trefniant amodol
 • Darparu manylion cyswllt

3. Cadarnhau archeb amodol gyda’r Lleoliad

4. Cwblhau’r archeb gyda’r Gwasanaeth Cofrestru a thalu blaendal anad-daladwy i’w sicrhau. 

5. Trefnu i roi Rhybudd o Fwriad i Briodi neu ymrwymo i Bartneriaeth Sifil (yn ddelfrydol 6 – 12 mis cyn y seremoni)

 • Talu Ffi am y Rhybudd Statudol
 • Trafod dewisiadau/gofynion ar gyfer y seremoni 

6. Trefnu cwrdd â’ch Cofrestrydd penodedig (neu drafod dros y ffôn) tua 4 – 6 wythnos cyn y seremoni.

 • Cadarnhau’n derfynol beth yw’r dewisiadau/gofynion ar gyfer y seremoni
 • Talu’r gweddill

7. Y DIWRNOD MAWR

Cyn ichi briodi neu ffurfio partneriaeth sifil mae gofynion cyfreithiol i’w hateb:

 • Bydd angen i’r ddau/ddwy ohonoch fynd i’r Swyddfa Gofrestru yn y rhanbarth lle’r ydych yn byw i roi’r hyn a elwir yn Rhybudd Ffurfiol o Fwriad i Briodi/ffurfio Partneriaeth Sifil.
 • Cyn rhoi rhybudd mae’n rhaid eich bod wedi gwneud trefniant amodol gyda’ch lleoliad a chyda Swyddfa’r Cofrestrydd yn y rhanbarth lle’r ydych yn cynnal eich seremoni.
 • Os ydych yn dymuno priodi neu ffurfio Partneriaeth Sifil mewn adeilad crefyddol bydd yn dal yn ofynnol ichi wneud y trefniadau cyfreithiol rhagarweiniol ac archebu Cofrestrydd trwom ni.
 • Wedi ichi roi rhybudd, bydd yn rhaid ichi ddisgwyl am 28 diwrnod clir (neu 90 diwrnod os ydych yn ddarostyngedig i Reolaeth Fewnfudo) cyn y gellir dyroddi’r ddogfen gyfreithiol a adwaenir fel yr “awdurdod”. Mae’r ddogfen hon yn datgan na fu unrhyw wrthwynebiadau cyfreithiol dilys i’r uniad.
 • Rydym yn argymell eich bod yn rhoi rhybudd o leiaf 6 mis cyn y seremoni; fodd bynnag gallwch gwblhau’r broses hon hyd at flwyddyn cyn y seremoni.
 • Bydd angen ichi ddangos dogfennau i gadarnhau pwy ydych a’ch cenedligrwydd e.e. enw, oedran, sefyllfa briodasol, statws cenedligrwydd a man preswylio.

Y dogfennau a ffafrir gennym ar gyfer rhoi Rhybudd Cyfreithiol yw:

 • Tystysgrif geni lawn, trwydded yrru ddilys a phasbort dilys cyfredol. Os cawsoch eich geni ar ôl 1 Ionawr 1983 ac os nad oes pasbort dilys cyfredol gennych, cysylltwch â ni i drafod.  Fel arall, gallwch lawrlwytho ein siart lif i weld sut i gadarnhau Cenedligrwydd Prydeinig os nad oes Pasbort gennych.
 • Tystiolaeth o Breswylio – e.e. trwydded yrru ddilys y DU, bil cyfleustod diweddar (dyddiedig o fewn y 3 mis blaenorol), cyfriflen banc (dyddiedig o fewn yr 1 mis blaenorol) NEU eich cyfriflen Treth Gyngor ddiweddaraf. Mae’n rhaid bod eich enw a’ch cyfeiriad presennol i’w gweld yn glir ar y dogfennau hyn.
 • Tystiolaeth o Statws Priodasol – Os ydych wedi bod yn briod yn flaenorol, mae’n ofynnol dangos copi gwreiddiol o archddyfarniad diamod, neu os ydych yn weddw bydd angen inni weld tystysgrif marwolaeth eich diweddar ŵr/diweddar wraig.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth:

 • os nad yw’r naill neu’r llall ohonoch yn Ddinesydd Prydeinig.
 • os nad yw’r dogfennau angenrheidiol a restrir uchod yn eich meddiant.
 • os yw’r naill neu’r llall ohonoch dan 18.
 • os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill.

Os ydych yn ystyried priodi dramor, ewch at wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad i gael cyngor.

 

Mae'n bwysig i ni fod eich seremoni yn rhagori ar eich disgwyliadau.

Byddwch yn dechrau gweithio gyda'ch cofrestydd penodedig oddeutu 4 - 6 wythnos cyn diwrnod eich seremoni.

Byddwn  ni'n gweithio gyda chi i lunio seremoni sy'n cyfateb yn berffaith i'ch gofynion unigol.  Mae'n bosibl y byddwch yn dymuno dewis eich cerddi, eich darlleniadau, eich cerddoriaeth a'ch addunedau eich hun.  Byddwn ni'n eich helpu chi bob cam o'r ffordd.

Enghraifft o Seremoni Priodas Sifil

 • Dod i mewn
 • Croeso a chyflwyniad
 • Cerdd 1af
 • Addunedau datganiadol
 • Rhoi  llaw mewn priodas
 • Addunedau contractio
 • Addewidion ychwanegol
 • Cyfnewid modrwyon
 • Datganiad
 • 2il Gerdd
 • Arwyddo’r Gofrestr
 • Ffotograffiau
 • Diwedd y Seremoni

Fel rhan o'ch seremoni bersonol, mae'n bosibl y byddai'n well gennych ysgrifennu eich addewidion eich hun neu ychwanegu cerddi neu ddarlleniadau o'ch dewis.

Mae'n bwysig nad yw eich seremoni sifil yn cynnwys unrhyw gyfeiriadau crefyddol, yn fwriadol neu'n anfwriadol, gan fod y rhain wedi'u gwahardd yn ol y gyfraith.

Tystion

 • Bydd angen ichi ddod â 2 dyst i arwyddo'r gofrestr. Byddai'n well gennym pe bai'r tystion dros 16 oed. Gallwch ychwanegu plant o dan yr oed fel tystion ychwanegol, os ydych yn dymuno gwneud hynny.
 • Mae'n rhaid bod dystion yn gallu clywed a deall yr addunedau priodasol  felly ni allant adael yr ystafell (i ofalu am blant ifanc er enghraifft)
 • Mewn achos lle mai'r tystion yw'r unig westeion yn eich priodas, gofynnwn eu bod yn eich adnabod chi (h.y nad ydynt yn ddieithriaid llwyr) mewn modd lle na fydd posibilrwydd y byddai buddiannau'n gwrthdaro pe ofynnid iddynt dystiolaethu yn y llys (h.y nad ydynt yn weithiwr ac ati).
 • Os ydych yn dymuno dweud eich addunedau trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig a chofrestru'ch priodas yn ddwyieithog, mae angen y ddau ohohoch, y cofrestryddion a'r tystion allu deall Cymraeg.

Yng Ngwasanaeth Cofrestru Sir Gaerfyrddin gallwn ddarparu gwasanaethau ychwanegol ochr a ffurfiau cyfreithiol Priodasau a Phartneriaethau Sifil. Nid yw dewisiadau cyplau wedi'u cyfyngu bellach o ran eu dewis o leoliad, ac mae'n bleser gennym gynnig rhai dewisiadau amgen yng nghyswllt yr amrywiol sermoniau yr ydym yn eu darparu.

Er enghraifft, os dewiswch gynnal sermoni gyfreithiol 'sylfaenol' yn u o'n  swyddfeydd, gallwch ddilyn hynny, naill ai ar yr un diwrnod neu ar ddyddiad arall, a 'Seremoni Ddathlu' neu 'Gadarnhau Addunedau', a gynhelir mewn lleoliad o'ch dewis, o ba faint bynnag, gyda'ch holl deulu a ffrindiau. Byddwn yn gweithio gyda chi fel cwpl i greu sermoni a fydd yn cynnwys adnewyddu addunedau, addewidion, ac ailgyfnewid modrwyon, digwyddiad arbennig ac unigryw a fydd yn eich cof am byth ac y bydd pawb yn ei fwynhau.

Gallech ddymuno dewis y dull hwn i ddathlu digwyddiad arbennig fel Priodas Aur, neu efallai y byddwch yn syml am adnewyddu eich addunedau a'ch ymrwymiad i'ch gilydd. Mae llawer o gyplau'n dewis cael eu seremoni dramor, ac mae'r opsiwn hwn yn berffaith ar gyfer rhannu'r profiad gartref gyda'u teulu a'u ffrindiau.

Nid oes statws cyfreithiol i'r seremoniau amgen hyn, ac felly mae gennym rywfaint o ryddid creadigol a hyblygrwydd wrth eu llunio a'u cyflwyno.

Cyn trefnu sermoni amgen, gall fod angen rhai dogfennau, a thrafodir hynny pan ddewch i wneud y trefniadau.

I gael rhestr lawn o'r taliadau a gwybodaeth bellach am unrhyw rai o'r uchod, cysylltwch a ni.

Enw A Chyfeiriad

Ystafelloedd Trwyddedig  (a uchafswm nifer o bobl a ganiateir – gan gynnwys cwpl, cofrestryddion a ffotograffydd)

Gwybodaeth Cyswllt

Plasty a Gerddi,
Aberglasne,
Llangathen,
Caerfyrddin,
SA32 8QH

Reception Hall (100)
Bay Window Room (30)
Cellar Room (15)
Arcade Room (20)
Jill Walters Room (30)
Ninfarium Internal roofed gardens (10)

Wefan: www.aberglasney.org
Ffôn: 01558 668998

Y Swyddfa Gofrestru,
3b Stryd Y Gwynt,
Rhydaman,
SA18 3DN

Ystafell 1 (10)
Ystafell 10 (cynllun wrth gefn) fel yr uchod.

E-bost: cofrestru@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 228210

Gwesty’r Ashburnham, Heol Ashburnham,
Pen-bre,
Llanelli
SA16 OTH

Ashburnham Suite (150)
Restaurant (125)

Wefan: www.ashburnham-hotel.co.uk
Ffôn: 01554 834343

Gwesty’r Diplomat (Best Western),
Felinfoel,
Llanelli,
SA15 3PJ

Concorde Suite (50)
Trubshaws (85)
Atruim Conservatory (150)
Carlton Suite (350)
Pheonix Suite (30) 

Wefan: www.diplomat-hotel-wales.com
Ffôn: 01554 756156

Broadway Country House,
Broadway,
Talacharn
SA33 4NU

Orangery (70)
Bar lounge (70)
Dining area (104)

Wefan: www.broadwaycountryhouse.co.uk
Ffôn: 01994 427969
 

Fferm Castell Carreg Cennen,
Trapp,
Llandeilo,
Sir Gaerfyrddin
SA19 6UA

The Barn (135)
The Wood Shed (105)

Wefan: carregcennencastle.com
Ffôn: 01558 822291
 

Derwydd Mansion
Heol Derwydd
Llandybie
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 3LG

Y Neuadd Fawr (50)
Y Llyfrgell (20)

Wefan: derwyddmansion.com
Ffon: 07580875352

Cae Rasio Ffos Las,
Ger Trimsaran,
Llanelli,
SA17 4DE

Bridles Restaurant (220)
Hospitality rooms (64 - 6, 7 & 8 combined (or  20, 20 & 24 divided)
The Owners & Trainers Restaurant (100)
Owners & Trainers Bar (100)
Paddock Marquee (200)
Blinkers (450)
Conservatory (150)

Wefan: www.ffoslas.co.uk
Ffôn: 01554 811092

Gwesty’r Emlyn,
Heol Y Bont,
Castell Newydd Emlyn,
SA38 9DU

Ty Nest (150)
Restaurant (30)

Wefan: www.gwestyremlynhotel.co.uk
Ffôn: 01239 711535

Tafarn Hannerffordd/Halfway Inn,
Nantgaredig
SA32 7NL

Ystafell Ddigwyddiadau 1 (200)
Ystafell Ddigwyddiadau 2 (40)

Wefan: halfwayinn-carmarthen.co.uk
Ffôn: 01558 668337

Gwesty Brenhinol Y Llwyn Iorwg,
Heol Spilman, Caerfyrddin
SA31 1LG

Croeso Suite (200)
Towy Suite – (Rhaniad ar gau 50)
Towy Suite – (Rhaniad ar agor 100)

Wefan: www.ivybushroyal.co.uk
Ffôn: 01237 235111

Bwyty Gwinllan Jabajak,
Banc-y-Llain,
Heol Llanboidy,
Hendy-gwyn ar Daf,
SA34 0ED

Granary (25)
Juliette balcony (8)
Banquet Suite (85)
Vineyard View Pergola (85)
Bistro (40)

Wefan: jabajak.co.uk
Ffôn: 01994 448786

Llwyn Hall
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9LD

Main Dining (30)
East Wing (26)

E-bost: info@llwynhall.com
Ffôn: 01554 777754

Neuadd Gymunedol A Chanolfan Ymwelwyr Myddfai,
Llanymddyfri,
Sir Gaerfyrddin
SA20 0JD

Hall (200)
Gallery (30)
Signing room (20)

Wefan: www.myddfai.org
Ffôn: 01550 720449

Plasty Llansteffan, Pantyrathro,
Llangain,
Sir Gaerfyrddin
SA33 5AJ

Garden Room (150)
Middle Room (60)
Music Room (58)

Wefan: mansionhousellansteffan.co.uk
Ffôn: 01267 241515

Plas Dinefwr,
Parc a Chastell Dinefwr,
Llandeilo
SA19 6RT

Drawing Room (50)
Dining Room (100)
Fountain Garden (10)
The Summer House (6)
The Old Slaughter House (40)
The Upstairs Conservatory (10)

Wefan: www.nationaltrust.org.uk/dinefwr
Ffôn: 01558 823902

Neuadd Pantglas
Llanfynydd
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 7BY 

Coach House (60)
Pantglas Suite (100)

Wefan: www.pantglas-hall.co.uk
Ffôn: 01558 668751 

Parc y Scarlets,
Parc Pemberton,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Press Room (24)
Quinell Lounge (350)
Carwyn James (96)
Phil Bennett (250)
Training Barn (1500)
Box 8 (12)
Tanner Bank (60)
North East Canopy (100)
Coaches Box (24)
Stradey Park Lounge (80) 

Wefan: parcyscarlets.com
Ffôn: 01554 783900

Fferm Penybanc
Drefelin,
Drefach Felindre,
Llandysul,
Sir Gaerfyrddin
SA44 5XE

The Old Dairy (76)
The Byre (25)
Gazebo (10)

Wefan: welshgreenweddings.co.uk
Ffôn: 01559 370517 

Plas Glansevin,
Llangadog
SA19 9HY

Mansion House Entrance Hall (64 or 55)
Main Lounge (25)
Porch (8)
Dining Room (85)
Small Lounge (15)
Coach House Dining Room (45)
Main room (15) 

Wefan: glansevin.com
Ffôn: 01550 777121

 

Sospan LTD
The Pumphouse
North Dock
Llanelli
SA15 2LF 

The Restaurant (110)
The Bar Lounge (20)

Wefan: www.sospanrestaurant.com
Ffôn: 01554 270020

Gwesty Parc Y Strade,
Ffwrnais,
Llanelli
SA15 4HA 

Bryn-y-Mor lounge (30)
Alexander Suite (280)
Conservatory (90) 

Wefan: www.stradeyparkhotel.com
Ffôn: 01554 758171

Sylen Lakes LTD,
Pump Heol,
Llanelli
SA15 5BJ

Marquee( 200)
Tack Room (10)
Y Swyddfa  (10)
Summer house (10)

 

Wefan: www.sylenlakes-weddings.co.uk
Ffôn: 07793 059445

 

Tafarn a Bwyty’r Baltic,
Ponthenri,
Caerfyrddin,
SA15 5RE

Restaurant Conservatory (90)
Ystafell Ddigwyddiadau (180)

Wefan: www.balticinn.co.uk
Ffôn: 01269 861409 

Gwesty’r Castell,
Heol Y Brenin,
Llanymddyfri
SA20 0AP

Ball Room (120)
Lounge (80)
Y Llyfrgell (20)
Conference Room (20)

Wefan: castle-hotel-llandovery.co.uk
Ffôn: 01550 720343
Gwesty’r  Cawdor
72 Stryd Rhosmaen
Llandeilo
SA19 6EN
Restaurant (125)
Bistro (35)
Y Horeb (130)
Wefan: www.thecawdor.com
Ffôn: 01558 823500

The Corran Resort and Spa
East Marsh
Talacharn
SA33 4RS

Restaurant (145)
Dinefwr (33)

Wefan: www.thecorran.com
Ffôn: 01994 427417 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Neuadd Middleton
Llanarthne
SA32 8HG

Ty Gwydr Mawr (150)
Oriel (70)
Llwyfan Performio (25 tu fewn - 125 o westeion yn eistedd y tu allan)

Wefan: www.gardenofwales.org.uk
Ffôn: 01558 667147

Yr Hen Ysgol
The Old school
Parc Myrddin
Waun Dew
Caerfyrddin
SA31 1HQ

Ystafell Myrddin (55)
Ystafell yr Hen Dderwen (30)
Y Llyfgell (25)

E-bost: cofrestru@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 228210

Tafarn Y Plough
Rhosmaen
Llandeilo
SA19 6NP

Restaurant, Function Suite (170)
Conservatory (50)
Penlan (40)

Wefan: ploughrhosmaen.com
Ffôn: 01558 823431

The Thomas Arms
Thomas Street
Llanelli
SA15 3JF 

Ystafell 1  (80)
Ystafell 2  (40)
Ystafell 1+2 cyfunol (120)
Room 3 (cynllun wrth gefn – 50)

Wefan: www.thomasarms.co.uk
Ffôn: 01554 772043 

Neuadd Y Dref
Sgwar Neuadd Y Dref
Llanelli
SA15 2AP

Ystafell 1 (80 penwythnosau & 65 yn ystod yr wythnos)
Stondin band (25)

Ystafell bach (10)

E-bost: cofrestru@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 228210

Gwesty’r Three Rivers
Glanyfferi
Caerfyrddin
SA17 5TU 

Brasserie (100)
Lounge Bar (20)
Ystafell Ddigwiddiadau (120)

Wefan: threerivershotel.co.uk
Ffôn: 01267 267270

Tafarn Waun Wyllt
Horeb
Pump-hewl
Llanelli
SA15 5AQ

Ystafell Ddigwiddiadau (45)
Restaurant (60)

Wefan: www.thewaunwyllt.com
Ffôn: 01554 752884

Tafarn Y Hydd Gwyn
36 Heol Caerfyrddin
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6RS

Raven Dining Room (70)
Dinefwr Function Room (180)

Wefan: www.whitehartinnwales.co.uk
Ffôn: 01558 823419

 

 

Main News Thumbnail

Dweud eich dweud

Os rydym wedi arwain eich priodas, partneriaeth sifil neu ddathliad seremoni yn ddiweddar, cymerch funud i gwblhau ein harolwg byr os gwelwch yn dda. Mae eich barn yn bwysig i ni.

Cwblhewch ein harolwg

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/04/2017

ar-lein am dani