• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gofal cymdeithasol

Rydym yn helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth, ac i barhau i wneud dewisiadau a chadw rheolaeth dros eu bywydau. I'r diben hwn, mae'n bwysig bod gan bawb fynediad at y wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt er mwyn gwneud y dewisiadau cywir ar eu cyfer.

Mae rhai pobl angen gofal neu gymorth ychwanegol er mwyn byw bywyd egnïol a gwneud y pethau bach pob dydd y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Ein nod yw eich helpu i gynnal bywyd o ansawdd da, neu i gael hyd i bobl eraill a allai eich helpu.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Adroddiad Blynyddol Gofal Cymdeithasol

Bob blwyddyn mae'r Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyhoeddi adroddiad sy'n rhoi trosolwg o'n perfformiad ar draws y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i blant ac oedolyn ac yn amlygu sut rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl Sir Gâr.

Mae rhifynnau blaenorol o'r adroddiad blynyddol ar gael ar ein tudalen Strategaethau a Pholisïau.


News Thumbnail

A ydych yn cynnig unrhyw weithgareddau hamdden cymdeithasol yn y Gymuned?

Hyrwyddwch eich gwasanaeth drwy Dewis Cymru, gwefan lles gwybodaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gyfer dinasyddion

Gallwch lwytho eich gwybodaeth yn uniongyrchol ar wefan Dewis Cymru


News Thumbnail

Asesu'r angen am ofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru

Mae Adran 14 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a'r Byrddau Iechyd Lleol gynnal Asesiadau o'r Boblogaeth sy'n dynodi'r angen am ofal a chymorth, ac am anghenion cymorth y gofalwyr, yn eu hardal. Hefyd, mae'n ofynnol iddynt ddynodi'r ystod o wasanaethau sydd eu hangen, i ba raddau mae'r anghenion hyn yn cael eu diwallu ac ym mha fodd bydd gwasanaethau'n cael eu darparu'n Gymraeg.  Rhaid cynnal Asesiadau o'r Boblogaeth bob pum mlynedd.

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Asesiad cyntaf o boblogaeth y rhanbarth. Mae'r Bartneriaeth yn tynnu partneriaid ynghyd o gynghorau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sefydliadau o'r trydydd sector a'r sector annibynnol, ynghyd â defnyddwyr a gofalwyr. Mae'r Asesiad 'Asesu'r angen am ofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru' ar gael ar wefan Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Asesiad o'r Boblogaeth a sut bydd y Bartneriaeth yn defnyddio'i chanfyddiadau i wella gofal a chymorth  yn y dyfodol, cysylltwch â Martyn Palfreman, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarthol: MJPalfreman@sirgar.gov.uk.

ar-lein am dani