• English
  • Hepgor gwe-lywio

Anabledd dysgu

Mae’n bosib y bydd pobl ag anabledd dysgu angen cymorth i ddysgu a chofio, a help gyda bywyd pob dydd. Gallan nhw hefyd ei chael yn anodd cyfathrebu. Ein nod yw cynnig cymorth i bobl i'w galluogi i fyw mor annibynnol â phosibl. Rydyn ni’n cydnabod bod pob unigolyn yn unigryw a bod gan bawb eu hamgylchiadau a'u hanghenion penodol eu hunain.

I dderbyn cymorth Gofal Cymdeithasol mae'n rhaid ichi gael trafodaeth am eich anghenion gydag un o'n Timau Cymunedol ar gyfer Anableddau Dysgu a fydd yn asesu eich cryfderau a’ch anawsterau, fel y gallwn gynnig gwasanaethau cymorth wedi'u teilwra i chi.

Cyfleoedd Dydd a Chyflogaeth

Ar ôl trafod eich anghenion, os yw eich Cynllun Gofal yn nodi bod angen am gyfleoedd dydd a chyflogaeth, yna bydd y gwasanaethau hyn yn rhoi'r gefnogaeth i chi gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd ar gyfer cyflogaeth a hefyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.

Seibiant Byr

Mae seibiant byr (a elwir weithiau yn Gofal Ysbeidiol) yn rhoi i chi, eich teulu neu’ch gofalwr gyfle i gael seibiant, gan wybod eich bod yn dal i gael yr help sydd ei angen arnoch.

Cymorth yn y cartref

Gallwn eich helpu i fyw gartref gyda'ch teulu neu’ch gofalwr. Mae yna wasanaethau y gallwch eu defnyddio yn ystod y dydd. Efallai y byddwch yn gallu cael rhywun i'ch helpu yn eich cartref. Rydym hefyd yn cynghori ac yn eich helpu i baratoi ac addasu eich cartref.

Pobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Mae Pobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin yn gorff hunan-eiriolaeth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'n nhw'n cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion pwysig fel gwasanaethau dydd, gwasanaethau cymorth a llety er mwyn sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn gwybod beth yw eu hawliau.

Trawsnewid Gofal Cymdeithasol Oedolion

Gall newidiadau neu gyfnodau trawsnewid mewn bywyd beri straen i unrhyw un. I berson ifanc, gallai fod yn gyfnod symud o ysgol i goleg neu o’r Gwasanaethau Plant i’r Gwasanaethau Oedolion. Bydd y Gwasanaethau Pontio yn rhoi gwybodaeth am eich dewisiadau ac yn eich helpu chi i setlo i'r gwasanaeth o'ch dewis chi.

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/05/2017

ar-lein am dani