• English
  • Hepgor gwe-lywio

Awtistiaeth

Mae unigolion ag awtistiaeth neu Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASD) yn cael anhawster i ymwneud yn gymdeithasol â phobl, ac i gyfathrebu â nhw Mae ganddyn nhw hefyd nam ar eu dychymyg cymdeithasol ac mae eu gweithgareddau a’u diddordebau yn dilyn patrwm cyfyng ac aildroddus. Mae awtistiaeth yn anabledd datblygiadol gydol oes.

Mae hyn yn golygu y gall pobl ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig gael anhawster i feithrin a chynnal cyfeillgarwch a pherthnasoedd, deall rheolau cymdeithasol a datrys problemau cymdeithasol. Mae gan lawer o bobl ag ASD broblemau ar y synhwyrau, ac maen nhw’n fwy neu'n llai sensitif i ysgogiadau nag eraill. Mae'n gyffredin i bobl ag ASD deimlo'n unig a chael eu camddeall.

Mae tystiolaeth ymchwil yn dangos bod 1 o bob 100 o unigolion ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig.

Mae llawer o bobl ag awtistiaeth yn gallu byw bywydau annibynnol ond mae bywyd yn fwy o her i eraill ac mae angen cefnogaeth arnyn nhw.

Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin (CAAA)

Gwasanaeth cyngor a gwybodaeth yw Cyngor Awtistiaeth Oedolion Sir Gaerfyrddin. Gwasanaeth yw hwn ar gyfer oedolion yn Sir Gaerfyrddin sydd ag Awtistiaeth gweithredu lefel uchel/Syndrom Asperger a'r rhai sy'n rhoi cefnogaeth iddynt. Mae'n wasanaeth ar gyfer y rhai sydd efallai ddim yn gallu cael gwasanaethau cefnogi traddodiadol i oedolion. Gall unrhyw un gysylltu â'r gwasanaeth; nid oes angen i weithiwr proffesiynol eu hatgyfeirio.

  • Cyngor - Gallwn roi cyngor ichi drwy e-bost, ffôn neu wyneb yn wyneb.
  • Cyfeirio - Gallwn helpu i'ch cyfeirio chi a'r rhai sy'n rhoi cefnogaeth ichi at wasanaeth neu fudiad priodol.
  • Mentora tymor byr - Rydym yn cynnig mentora sy'n ymwneud â materion penodol er mwyn eich helpu i fod yn fwy annibynnol a cheisio lleihau unrhyw bryderon a allai fod gennych.
  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o Anabledd Syndrom Awtistig (ASD) - Gallwn gynnig hyfforddiant ynghylch Awtistiaeth i fudiadau, gwasanaethau neu glybiau yn rhan o Gynllun Cenedlaethol Hyfforddiant ymwybyddiaeth o Anabledd Syndrom Awtistig (ASD).

Drwy gynyddu ymwybyddiaeth o ASD gallwn ei gwneud hi'n haws ichi gael gwasanaethau.

Nid ydym yn gallu darparu:

  • Asesiad a diagnosis
  • Ymyrraeth mewn argyfwng
  • Gwaith achos/ cymorth parhaus
  • Ymyrraeth tymor hir

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani