• English
 • Hepgor gwe-lywio

Cyffuriau ac alcohol

Mae mynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau yn fater cymhleth oherwydd bod yr effeithiau'n eang iawn ac nid ydynt bob amser yn amlwg i bawb.

Os ydych dros 18 oed:
Cysylltwch a'r Tîm Camddefnyddio Sylweddau drwy ffonio: 01554 744377

Os ydych dan 18 oed:
Cysylltwch a Choices drwy ffonio: 01554 755779 neu danfonwch neges testun i: 07896248911

Gallant gynnig cyngor cyfrinachol ichi dros y ffon a threfnu ichi weld gweithiwr os dymunwch er mwyn trafod eich problemau a chael y cymorth y mae ei angen arnoch.

Ffynonellau cymorth eraill:
Mae llawer o adnoddau ar-lein sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth am gyffuriau, gan gynnwys rhai adnoddau hunan-gymorth. Dyma rai llefydd defnyddiol:

Y tu allan i’r oriau arferol ffoniwch Linell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru yn rhad ac am ddim: 0808 808 2234

Os ydych dros 18 oed: Cysylltwch â'r a'r Tîm Camddefnyddio Sylweddau ar 01554 744377. Neu, os bydd yn well gennych, gallwch alw yn y swyddfa yn 1-3 Stryd Vaughan, Llanelli (ar bwys Boots) rhwng 9:00am a 4:30pm er mwyn siarad â rhywun.

Os ydych dan 18 oed: Cysylltwch â Choices drwy ffonio 01554 755779 neu danfonwch neges testun i 07896248911.
Gallant gynnig cyngor cyfrinachol ichi dros y ffôn a threfnu ichi weld gweithiwr os dymunwch er mwyn trafod eich problemau a chael y cymorth y mae ei angen arnoch.

Ffynonellau cymorth eraill:
Mae llawer o adnoddau ar-lein sy'n rhoi cyngor a gwybodaeth am gyffuriau, gan gynnwys rhai adnoddau hunan-gymorth. Dyma rai llefydd defnyddiol:

Y tu allan i'r oriau arferol ffoniwch Linell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru yn rhad ac am ddim ar 0808 808 2234.

Cysylltwch â'r Tîm Camddefnyddio Sylweddau  drwy ffonio: 01554 744377

Neu, os bydd yn well gennych, gallwch alw yn y swyddfa yn 1-3 Stryd Vaughan, Llanelli (ar bwys Boots) rhwng 9 a 4.30 er mwyn siarad â rhywun. Gallant gynning cyngor cyfrinachol ichi dros y ffon a threfnu ichi weld gweithiwr os dymunwch er mwyn trafod eich problemau a chael y cymorth y mae ei angen arnoch.

Gallwch hefyd gysylltu a Gwasanaeth Cynhalwyr Sir Gar am fwy o gyngor a gwybodaeth: 030 0200 002 neu e-bost info@carmarthenshirecarers.org.uk.

Cysylltwch a’r Gwasanaeth Cynhalwyr Ifanc ar 01554 742630 neu danfonwch e-bost: gwasanaethgofalwyrifanc@sirgar.gov.uk.

Drwy’r Gwasanaeth Cynhalwyr Ifanc fyddwch yn gallu:

 • Siarad â rhywun sydd yn deall
 • Gallwch gysylltu â phobl ifanc eraill sydd yn yr un sefyllfa.
 • Siarad â chi a’ch mam a dad am bobl eraill all helpu.

Cysylltwch a Choices drwy ffonio: 01554 755779 neu danfon neges destun: 07896248911
Gallant gynning cyngor cyfrinachol ichi dros y ffôn a threfnu ichi weld gweithiwr os dymunwch er mwyn trafod eich problemau a chael y cymorth y mae ei angen arnoch.

Ffynonellau cymorth eraill:
Mae llawer o adnoddau ar-lein sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth am gyffuriau, gan gynnwys rhai adnoddau hunan-gymorth. Dyma rai llefydd defnyddiol:

Y tu allan i’r oriau arferol ffoniwch Linell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru yn rhad ac am ddim: 0808 808 2234

Nid oes un ateb neu weithgaredd a fydd yn dwyn ffrwyth ar unwaith. Yr unig ffordd o lwyddo yw trwy sicrhau bod asiantaethau, gyda chymorth y gymuned, yn cydweithio er mwyn darparu triniaeth hirdymor gynaliadwy.

Rydym yn gweithio ar draws Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin fel rhan o Fwrdd Cynllunio Rhanbarthol i gyflawni ein nodau strategol o ran rhoi sylw i gamddefnyddio sylweddau.

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ledled Sir Gaerfyrddin mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ymddiriedolaeth Brawf Cymru a'r Trydydd Sector.

Mae hyn yn cynnwys:

 • gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd
 • gwasanaethau i oedolion gan gynnwys:
 • gwasanaethau galw heibio a mynediad uniongyrchol
 • cyfnewid nodwyddau a chwistrellau
 • cyngor a gwybodaeth
 • llety a mynediad i ailsefydlu preswyl
 • presgripsiynau cyfnewid, dadwenwyno ac ymyriadau meddygol eraill,
 • rhaglenni gwaith grŵp a chwnsela strwythuredig
 • cymorth i gael mynediad i gyflogaeth a hyfforddiant

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth sydd ei angen ar bobl er mwyn lleihau'r niwed a achosir gan gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Mae Tîm Camddefnyddio Sylweddau Cyngor Sir Caerfyrddin yn dîm o weithwyr cymdeithasol sydd wedi cael hyfforddiant a phrofiad o ran ymdrin â chamddefnyddio sylweddau. Edrychwch ar ein taflen a'n hadroddiad blynyddol i gael rhagor o wybodaeth.

Lawrlwythiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani