• English
  • Hepgor gwe-lywio

Iechyd meddwl

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ar unrhyw adeg. Mae sawl gwahanol math o broblemau iechyd meddwl. Gyda chefnogaeth ac anogaeth mae llawer o bobl yn gwella'n llwyr; efallai y bydd angen mwy o gefnogaeth am gyfnodau hwy ar bobl eraill.

Os ydych yn poeni amdanoch eich hun neu am iechyd meddwl rhywun arall, dylech siarad â'ch meddyg.

Efallai y bydd eich meddyg yn eich cyfeirio at:

  • wasanaethau a ddarperir yn y gymuned, fel grwpiau cymorth neu wasanaethau cynghori
  • gwasanaethau gofal a chymorth arbenigol.

Mae llawer o grwpiau a all eich helpu i ddatrys eich problemau, eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o ymdopi a’ch helpu i wneud newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd.

Dewisiadau GIG

Cewch yno restr o linellau cymorth sy’n ymwneud ag amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl.

Llinell Gymorth C.A.L.L.

Cymorth emosiynol cyfrinachol a gwybodaeth drwy gyfrwng llinell gymorth, gwasanaeth negeseuon testun a gwefan.
Ffoniwch 0800 132 737 neu tecstiwch 'Help' a’ch cwestiwn i 81066

Mind Caerfyrddin

Maent yn darparu gwasanaeth galw heibio i gynnig gwybodaeth a chyngor, therapi amgen ac amrywiaeth o weithdai.
Ffôn: 01267 222990

Mind Llanelli

Maent yn darparu gwasanaeth galw heibio i gynnig gwybodaeth a chyngor, therapi amgen ac amrywiaeth o weithdai.
Ffôn: 01554 752751

Cynllun Gefeillio Mind Sir Gâr

Maent yn darparu cefnogaeth a chwmnïaeth trwy gyfeillion gwirfoddol.
Ffôn: 01554 776306

Hafal

Mae Hafal yn cynnig ystod o gymorth i unigolion a theuluoedd yn Sir Gaerfyrddin, sy'n profi anawsterau iechyd meddwl difrifol.
Ffôn: 01267 223365

Cysylltiadau

Mae’n cynnig cyfleoedd dysgu hyblyg a chymorth i bobl i feithrin hyder a hunan-barch.
Ffôn: 01554 757957

HUTS

Gweithdy celf a chrefft therapiwtig i bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl a/neu anableddau dysgu.
Ffôn: 01267 245641

Gweithredu Gorllewin Cymru dros Iechyd Meddwl (WWAMH)

Mae'n darparu gwybodaeth a hyfforddiant iechyd meddwl. Mae'n helpu i ddatblygu’r gwasanaethau iechyd meddwl presennol a rhai newydd.
Ffôn: 01267 238367

Gofal Celf/Arts Care

Mae Gofal Celf/Arts Care yn darparu gweithdai celfyddydau gweledol, dawns, cerddoriaeth, drama, llenyddiaeth a ffotograffiaeth a arweinir gan artistiaid proffesiynol fel rhan o rhaglen dreigl mewn lleoliadau ledled y sir.  Galwch yn oriel yn 24 Heol y Brening, Caerfyrddin.
Ffôn: 01267 243815

Eiriolaeth Iechyd Meddwl(Eiriol)

Mae’n rhoi cymorth drwy wrando, casglu gwybodaeth y gall fod ei hangen arnoch i symud ymlaen ac mae’n cynghori ar hawliau o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.
Ffôn: 01267 231122 | E-bost: eiriol@eiriol.org.uk

Eiriolwyr Iechyd Meddwl Gofalwyr

Mae’n cynorthwyo ac yn cefnogi gofalwyr pobl sydd ag ystod eang o anawsterau iechyd meddwl drwy grwpiau eiriolaeth a chefnogaeth.
Ffôn: 01267 235427 | E-bost: carersadvocate@eiriol.org.uk

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani