• English
  • Hepgor gwe-lywio

Atgyweiriadau ac addasiadau i'ch cartref

Home-adaptation_cy

Wrth i chi fynd yn hŷn, efallai y bydd angen i chi addasu eich cartref neu efallai y byddwch yn ei chael hi'n anodd gwneud atgyweiriadau. Mae nifer o sefydliadau a all eich helpu i gwrdd â'ch anghenion:

Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin

Os ydych yn 60 oed neu'n hŷn ac yn berchen ar eich cartref eich hun, gall Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin roi cyngor, cefnogaeth a chymorth ymarferol i chi i helpu i wneud eich cartref yn ddiogel ac yn addas ar gyfer eich anghenion.

Mae’r gwaith y gall Gofal a Thrwsio eich helpu gydag ef yn gallu amrywio o eitemau bach, megis tap sy'n diferu, gosod rheiliau llaw neu gloeon newydd, i gynlluniau mawr fel addasu ystafell ymolchi gyda chyfleusterau arbennig. 

Mae’r gwasanaethau sydd ar gael gan Gofal a Thrwsio yn cynnwys:

Cyngor Technegol
Nodi’r angen am waith trwsio, cynnal a chadw neu addasiadau i atal damweiniau neu i rwystro cyflwr iechyd rhag gwaethygu.

Cymorth Ymarferol
Gyda llenwi ffurflenni, neu i gael dyfynbrisiau gan adeiladwyr a chyd-drefnu'r gwaith.

Ariannol
Gwirio budd-daliadau lles a rhoi gwybodaeth a chymorth i wneud cais i'r Awdurdod Lleol a grantiau elusennol.

Tasgmon
Bydd tâl isafswm o £15 yn ogystal â chost y deunyddiau. Fodd bynnag, byddwn ni bob amser yn rhoi dyfynbris cyn cychwyn ar y gwaith.

Archwiliadau Cartref Iach
Ymweliad gan Weithiwr Achos yr Asiantaeth i asesu cyflwr ac addasrwydd yr eiddo mewn perthynas ag anghenion y cleientiaaid. Maen' bosibl y cynhelir ymweliad gan Swyddog Technegol yn dilyn hyn. Mae'r cyngor hwn yn rhad ac am ddim.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin:

Mae Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin yn sefydliad nid-er-elw annibynnol sy'n gweithio mewn partneriaeth â ni. Caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Dolenni defnyddiol

Mae sefydliadau eraill a all helpu hefyd yn cynnwys:

Age Cymru Sir Gâr
Mae ganddyn nhw wirfoddolwyr a all wneud mân atgyweiriadau i’r cartref.
Ffôn: 01554 784080
Galwch heibio: 9am – 2pm Dydd Llun i Dydd Gwener
Neu ysgrifennwch at: Uned 5-11, Gweithdai LEC, 100 Heol Trostre, Llanelli, SA15 2EA

Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
Cewch archwiliad diogelwch tân yn y cartref AM DDIM, gan gynnwys darparu a gosod synwyryddion mwg.

Y Groes Goch Brydeinig
Cymorth i fod yn annibynnol yn y cartref.

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/11/2016

ar-lein am dani