• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cymhorthion ac Offer

Mae llawer o offer gwahanol ar gael i bobl sydd ag anableddau neu gyflyrau iechyd neu bobl sy'n cael anhawster â rhai tasgau a gall yr offer hyn eich helpu chi i fyw mor annibynnol â phosibl drwy wneud tasgau dyddiol yn haws ac yn fwy diogel.

Gall yr offer hyn helpu o ran:

  • Cymhorthion cartref, e.e. ategolion i godi celfi'n uwch, a stolion uchel.
  • Cael bath e.e. byrddau a stolau ar gyfer y bath.
  • Defnyddio'r toiled e.e. seddau toiled uwch a chomodau
  • Symudedd e.e. teclynnau codi, gwelyau a chadeiriau arbenigol a chadeiriau olwyn.
  • Colli Cof e.e. clociau calendr a negeseuon atgoffa am feddyginiaeth.

Gallwch brynu offer mewn nifer o siopau.  Gallwch roi cynnig ar rai pethau eich hun a chael cyngor gan staff profiadol. 

Os yw cyrraedd y siopau'n anodd ichi, gallwch brynu ar-lein e.e. Living Aids Direct sy'n arbenigo mewn cynnyrch ar gyfer byw'n annibynnol. 

Yn ogystal, mae elusennau sy'n gysylltiedig ag iechyd megis RNIB, Action on Hearing Loss Cymru a'r Gymdeithas Strôc yn gwerthu offer a allai fod yn ddefnyddiol i bobl sy'n dioddef o gyflyrau iechyd penodol. 

Elusen genedlaethol yw The Disabled Living Foundation sy'n darparu cyngor diduedd, gwybodaeth a hyfforddiant ynghylch cymhorthion byw dyddiol. Mae tudalen Ask Sara yr elusen yn darparu cyngor a gwybodaeth ynghylch cynnyrch sy'n gallu helpu o ran eich iechyd, eich cartref a'ch gweithgareddau dyddiol.

Mae Focus on Disability yn adnodd ar-lein sy'n darparu gwybodaeth ar gyfer oedolion a phlant sydd ag anabledd, anghenion gofal, salwch tymor hir neu broblem symud. Mae gwefan Focus on Disability yn cynnwys siop ar-lein ar gyfer cymhorthion ac offer ar gyfer pobl anabl.

Weithiau, mae angen offer am gyfnod byr yn unig wrth i rywun wella ar ôl salwch neu ddamwain.  Mae'r Groes Goch Brydeinig yn gallu darparu offer symud megis cadeiriau olwyn, cynhalydd cefn, stolau ar gyfer y bath, ffyn a fframiau cerdded, comodau, padelli gwelyau ac wrinalau ar fenthyg am gyfnodau byr (6-12 wythnos).

Os oes gennych nam ar y golwg neu'r clyw, mae gennym staff sy'n gallu darparu cyngor ynghylch offer arbenigol. Ewch i'n tudalen ynghylch colli golwg neu glyw.

Cyflenwyr lleol

Y Groes Goch Brydeinig

Storfa Offer Cymunedol Integredig
Uned 2, Heol Aur, Ystad Ddiwydiannol Dafen,  
Dafen, Llanelli
SA14 8QN

Rhif Ffôn: 01554 749374

Oriau Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 10am - 1pm; (cysylltwch â'r ganolfan ymlaen llaw os yn bosibl)

The LTC Mobility Centre
Unedau 2 a 3A, Gweithdai Llanelli,
Parc Busnes Trostre
Llanelli
SA14 9UU
Rhif Ffôn: 01554 773608

LTC - Siop Llanelli
Stryd Cowell
Llanelli, SA15 1UU 

Rhif Ffôn: 01554 775409

LTC - Siop Caerfyrddin
28 Heol Las
Caerfyrddin, SA31 3LQ 

Rhif Ffôn: 01267 223606

Cantre Mobility, Caerfyrddin
Heol yr Orsaf
Caerfyrddin, SA31 2BE

Rhif Ffôn: 01267 222201

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/11/2016

ar-lein am dani