• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gofal yn y Cartref

Help at home_cy

Mae'r Gwasanaethau Cartref, a elwir hefyd yn ofal cartref, yn darparu gofal ymarferol neu bersonol i rywun yn eu cartref eu hunain. Os ydych yn berson hŷn neu os oes gennych anabledd, efallai y bydd angen rhywfaint o ofal a chymorth arnoch. Efallai nad yw’ch iechyd ddim cystal ag y bu, efallai eich bod yn cael trafferth i symud, efallai eich bod wedi bod yn yr ysbyty neu efallai bod gennych gyflwr iechyd tymor hir. Os felly, mae’n bosib y bydd angen help arnoch gyda rhai o'r canlynol:

  • Ymolchi a gwisgo
  • Codi yn y bore a mynd i'r gwely yn y nos
  • Paratoi prydau a help i fwyta
  • Mynd i'r toiled
  • Cofio cymryd meddyginiaethau
  • Gwaith tŷ
  • Gofal dros nos

Os ydych yn teimlo eich bod angen gofal a chymorth, y cam cyntaf yw gofyn i ni asesu eich anghenion. Mae gan bawb hawl i gael asesiad o'u hanghenion a gallwn ddarparu gwasanaeth i chi os ydych yn bodloni'r meini prawf y cytunwyd arnynt.

Cymorth cyfnod byr yw ailalluogi er mwyn cyflwyno’r sgiliau, y technegau a’r hyder sydd eu hangen ar bobl hŷn neu bobl ag anableddau i ymdopi ar eu pen eu hunain â chynifer o dasgau byw beunyddiol â phosibl.

Byddwn yn trafod eich nodau gyda chi ac yn llunio cynllun i weld sut y gallwn eich helpu i gwrdd â nhw. Byddwn yn trafod â chi’n rheolaidd i weld sut rydych yn ymdopi, a byddwn yn addasu'r cymorth a gewch i gwrdd â'ch nodau unigol.

Efallai y bydd eich rhaglen ailalluogi yn para hyd at chwe wythnos yn dibynnu ar yr asesiad rydyn ni’n ei wneud o’ch anghenion; mae rhai pobl yn ail-ddechrau byw’n annibynnol ar ôl tair neu bedair wythnos.

Mae gan Wasanaeth Ailalluogi Sir Gaerfyrddin dimau o staff proffesiynol, cyfeillgar a fydd yn gwrando arnoch chi, yn parchu eich barn a'ch safonau personol, ac yn eich helpu i fod mor annibynnol ag y bo modd. Maen nhw’n eich helpu gyda gweithgareddau bywyd pob dydd fel y gallwch chi fyw’n annibynnol yn eich cartref eich hun. 

Gall gwasanaethau eraill gael eu darparu os ydych chi a'ch gweithiwr cymdeithasol yn tybio bod eu hangen.

Os oes angen cymorth ymarferol tymor hir arnoch a help i gyflawni tasgau personol neu yn y cartref er mwyn i chi fedru parhau i fyw gartref, bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol yn trafod gyda chi beth yw’r gwasanaeth mwyaf priodol i chi. Bydd Cynllun Gofal yn cael ei gytuno gyda chi, a fydd yn nodi’r help sydd ei angen arnoch.

Mae’n bosibl y bydd y gwasanaethau yn cael eu darparu gan:

  • Staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol;
  • Asiantaeth gofal annibynnol neu sefydliad gwirfoddol sydd dan gontract i weithio gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Os ydych wedi cael eich asesu yn rhywun sydd angen gofal a chymorth personol parhaus, efallai y byddwch am ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol i ddewis a phrynu eich gwasanaethau eich hun neu i gyflogi cynorthwyydd personol.

Ni waeth pwy sy'n darparu eich gwasanaeth, bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn adolygu eich anghenion yn rheolaidd i sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau’n addas i chi.

Os ydych yn teimlo, ar unrhyw adeg, fod arnoch angen mwy o gymorth neu lai o gymorth, gofynnwch i ni adolygu eich anghenion. Gallwch gael gair â'r staff sy'n darparu eich gwasanaeth, neu gysylltu â’ch Gweithiwr Cymdeithasol.

Byddwn yn paratoi cynllun personol ar gyfer eich anghenion penodol chi, a fydd yn cael ei adolygu yn rheolaidd.

Byddwn yn cynnal gwiriad iechyd a diogelwch i wneud yn siŵr bod y cymorth rydyn ni’n ei ddarparu yn eich cartref yn ddiogel i chi ac ar gyfer y staff gofal cartref.

Bydd gan y staff gofal cartref gerdyn adnabod.

Bydd y staff gofal cartref yn cael goruchwyliaeth broffesiynol reolaidd i wneud yn siŵr eu bod yn gwneud eu gwaith yn dda.

Pan fydd eich gwasanaeth yn dechrau, byddwch yn cael gwybodaeth fanylach am sut y mae'r gwasanaeth yn gweithredu a byddwn yn dweud wrthych â phwy i gysylltu pan fydd gennych ymholiadau.

Mae’r gwasanaeth ailalluogi am ddim hyd at uchafswm o 6 wythnos neu hyd nes byddwn yn gwybod beth yw eich anghenion tymor hir. Efallai y bydd cost am wasanaethau tymor hir; bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi pan fyddwn yn asesu eich anghenion. Bydd y swm y bydd disgwyl i chi ei dalu yn dibynnu ar faint o arian sydd gennych, fel incwm a chynilion, a faint o ofal rydych yn ei gael. Yng Nghymru, mae yna reolau, sy'n golygu na fydd unrhyw un yn talu mwy na £60 yr wythnos am eu holl wasanaethau cymdeithasol dibreswyl. Ni fydd rhaid i ambell un dalu unrhyw beth.

Mae mwy o wybodaeth am hyn yn Talu am Wasanaethau

Rydyn ni’n dosbarthu holiaduron yn rheolaidd er mwyn sicrhau ansawdd. Hoffem glywed oddi wrthych os nad ydych yn hapus gydag unrhyw agwedd ar y gwasanaeth, neu os oes gennych adborth neu awgrymiadau cadarnhaol i’n helpu i adnabod problemau a gwella.

Os nad ydych yn gallu mynegi eich pryderon eich hun, gall gofalwr, aelod o'r teulu neu gynrychiolydd gysylltu â ni ar eich rhan. Cysylltwch â'r Tîm Cwynion drwy ymweld â Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Gallwch hefyd gysylltu ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru AGGCC drwy ffonio 01267 223402 neu drwy fynd i'w gwefan.

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/11/2017

ar-lein am dani