• English
  • Hepgor gwe-lywio

Help gyda phrydau

Help with meals_cy

Weithiau, nid yw pobl yn gallu coginio drostynt eu hunain, oherwydd salwch neu wendid, a gall hyn beryglu eu gallu i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae bwyta deiet maethlon a chytbwys yn bwysig ac mae nifer o opsiynau ar gael i'ch helpu i wneud yn siŵr eich bod yn bwyta prydau priodol yn rheolaidd.

Prydau wedi'u rhewi

Mae'n bosibl prynu cyflenwad wythnos (neu bythefnos) o brydau wedi'u rhewi a’r rheini’n gytbwys o ran maeth. Byddan nhw’n cael eu dosbarthu i'ch cartref, a gallwch chithau wedyn eu hail-dwymo mewn microdon neu ffwrn gonfensiynol.

Chi sy'n dewis y prydau yr hoffech ei gael o lyfryn neu o wefan y cwmni dosbarthu.
Gweler isod enw dau gwmni sy'n gweithredu yn yr ardal:

Wiltshire Farm Foods - Ffôn: 0800 773 773 
Oakhouse Foods - Ffôn: 0845 643 2009

Prydau parod o archfarchnad

Os yw’r rhyngrwyd gennych chi, perthynas neu ffrind, gallwch archebu eich nwyddau ar-lein a gofyn i’r cwmni ddod â nhw i chi. Pan fyddwch wedi siopa gyda nhw am y tro cyntaf, mae'n hawdd iawn ail-archebu a chynllunio eich nwyddau. Mae archfarchnadoedd yn codi unrhyw beth rhwng £2 a £6 am ddod â bwyd i chi, ond weithiau maen nhw’n dod am ddim os yw’r archeb yn un mawr.

Efallai y bydd eich siop leol hefyd yn gallu helpu gyda’r siopa - mae’n werth gofyn iddyn nhw.

Clybiau Cinio

Mae nifer o glybiau cinio ar gyfer pobl hŷn yn Sir Gaerfyrddin. Maen nhw fel arfer yn cwrdd unwaith yr wythnos.

Mae'r rhain yn cael eu cynnal mewn canolfannau cymunedol a neuaddau, ac fel arfer maen nhw’n cynnig rhai gweithgareddau cymdeithasol yn ogystal â bwyd.

Caffis lleol a Thafarndai

Os oes caffi neu dafarn yn agos at eich cartref, efallai y byddan nhw’n fodlon dod â phryd twym i chi amser cinio. Pam na wnewch chi ofyn?

Gwasanaeth Prydau Bwyd Cymunedol

Os nad ydych yn gallu paratoi pryd i chi eich hun yn ddiogel efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y Gwasanaeth Prydau Bwyd Cymunedol, sy'n cael ei alw weithiau’n 'pryd ar glud'. Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu pryd 2 gwrs twym, maethlon a chytbwys i'ch cartref - prif gwrs a phwdin. Gallwn hefyd drefnu i chi gael prydau bwyd wedi'u rhewi. Bydd hyn yn rhoi'r hyblygrwydd i chi allu cael y pryd pan fydd yn gyfleus i chi. I gael prydau cymunedol, bydd angen i chi gysylltu â Llinell Gofal+ ar 0300 333 2222. Byddwn yn gwneud asesiad o'ch anghenion i weld a ydych yn gymwys i gael prydau gennym a faint fydd ei angen arnoch.

Os ydych yn gymwys i dderbyn y Gwasanaeth Prydau Bwyd Cymunedol, rydyn ni’n codi tâl sefydlog o £4.00 y pryd.

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/11/2016

ar-lein am dani