• English
  • Hepgor gwe-lywio

Seibiannau byr ar gyfer oedolion/gofalwyr

Mae'r rhan fwyaf o bobl sydd ag angen cymorth i fyw'n annibynnol yn derbyn y gofal gorau gan y bobl y maen nhw'n eu hadnabod sef eu teulu a'u ffrindiau. Fodd bynnag mae'r gofalwyr hyn yn gallu ei chael yn anodd dygymod â gofalu am rywun bob dydd heb seibiant.

Gall seibiannau byr (neu 'ofal seibiant') helpu gofalwyr a'r un sy'n derbyn gofal i gymryd hoe. Gall hyn bara am ychydig o oriau, ychydig o ddyddiau neu gyfnod hwy os bydd angen.

Mae cael seibiant o'r drefn arferol yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Weithiau mae angen i ofalwyr gael seibiant o'u dyletswyddau gofal am reswm, er mwyn cael triniaeth yn yr ysbyty, mynd ar wyliau, ysgwyddo cyfrifoldebau gofal eraill neu'n syml er mwyn cael eu cefn atynt.

Mae nifer o wahanol ffyrdd o ddarparu seibiannau. Dyma rai enghreifftiau:

Seibiannau byr mewn cartrefi preswyl cyffredinol a chartrefi gofal nyrsio

Gall pobl sydd ag angen llawer o ofal a goruchwyliaeth gael seibiannau byr mewn cartref preswyl neu gartref gofal nyrsio os oes gwely ar gael i ddiwallu'r anghenion perthnasol.

Seibiannau byr yng nghartref unigolyn neu deulu arall (lleoli oedolion)

Seibiannau byr a ddarperir gan bobl sy'n cael eu talu a'u rheoli'n broffesiynol, ac sy'n darparu cymorth tymor byr yn eu cartref yw'r rhain. Weithiau mae'r rhain yn cael eu galw'n Gynlluniau Lleoli Oedolion.

Seibiannau byr yn y cartref

Cymorth sy'n cael ei ddarparu yn y cartref lle'r ydych chi'n byw. Gellir trefnu pecynnau cymorth hyblyg ac wedi'u teilwra tra bydd eich gofalwr/gofalwyr i ffwrdd.

Os ydych chi'n gymwys i gael cymorth ariannol gan yr Awdurdod Lleol, gallwch ddewis derbyn arian ar ffurf Taliad Uniongyrchol, yn hytrach na chael gwasanaeth wedi'i drefnu ar eich cyfer. Mae hyn yn fodd ichi wneud trefniadau mwy hyblyg ar gyfer eich seibiant byr a all fod yn fwy addas i'ch amgylchiadau.

Gwyliau â chymorth

Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd i bobl a gofalwyr gynllunio a threfnu eu gwyliau, gyda gwybodaeth a/neu gefnogaeth i drefnu cymorth er mwyn diwallu unrhyw anghenion gofal y gallai fod ganddynt tra byddant oddi cartref.

Mae'n bosibl y bydd cyllid ar gael gan yr awdurdod lleol a/neu'r gwasanaeth iechyd i dalu am y cyfan neu am ran o'r cymorth a ddarperir, yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol. Cyn cytuno ar y trefniadau cyllido byddai'n rhaid i ddefnyddwyr y gwasanaeth gael asesiad o'u hanghenion gofal gan y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol.

Cymorth mewn Argyfwng i Ofalwyr

Gwasanaeth rhad ac am ddim yw Cymorth mewn Argyfwng sy'n helpu gofalwyr i ddelio ag argyfyngau. Nid yw'n darparu gofal tymor hir, ond mae'n cynnig cymorth yn y fan a'r lle tra bydd trefniadau gofal eraill yn cael eu gwneud.

Ffoniwch Llinell Gofal+ 0300 333 2222 i ofyn am y gwasanaeth hwn.

Mae'n bosibl y gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth os ydych chi'n ofalwr:

  • sydd angen cael eich cadw yn y gwely gartref neu eich derbyn i'r ysbyty oherwydd damwain neu salwch.
  • sydd wedi ymlâdd ac angen gorffwys a chwsg ar unwaith.
  • sydd mewn cyfyngder emosiynol neu gorfforol a bod cael cymorth ar fyrder yn hanfodol i'ch lles meddyliol neu gorfforol, neu'n hanfodol ar gyfer diogelwch yr unigolyn rydych chi'n gofalu amdano/amdani
  • sydd angen ymateb i argyfwng teuluol.

Grwpiau cymorth

Mae nifer fawr o grwpiau cymorth lleol ar gyfer gofalwyr, sy'n rhoi cyfle i chi gael seibiant yng nghwmni gofalwyr eraill sy'n gwybod ac yn deall beth rydych chi'n ei wynebu. Mae rhai ohonynt yn y rhestr isod:

Gall Gofal Croesffyrdd Sir Gâr gynnig gofal seibiant ymarferol yn y cartref - am ychydig o oriau neu dros nos:
Caerfyrddin / Dinefwr: 01267 220046
Llanelli/ Cwm Gwendraeth: 01665 754957

Mae Cymdeithas Alzheimer yn darparu gwybodaeth, cymorth a rhywfaint o ofal ymarferol

Mae Hafal yn gallu cynnig seibiant ar gyfer gofalwyr sy'n edrych ar ôl pobl â phroblemau iechyd meddwl tymor hir:
01267 223365

Mae'r Gymdeithas Strôc yn cynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth: 
0845 3033 100

Mae Age Cymru Sir Gâr yn darparu gwybodaeth, cyngor a help llaw o ran amrywiaeth eang o faterion:
01554 784080

Mae Gwasanaeth Cynhalwyr Sir Gâr yn rhoi manylion sefydliadau eraill sy'n cynorthwyo gofalwyr yn eu Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr. I gael pecyn ffoniwch: 
0300 0200 002

Mae Tourism for All yn darparu cyngor cenedlaethol ynghylch gwyliau ar gyfer pobl anabl.
0845 124 9971

Mae Turn2Us yn gorff sy'n eich helpu i gael gwybod pa grantiau a budd-daliadau y mae gennych hawl i'w derbyn. Gall y rhain fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol ynghylch grantiau ar gyfer seibiannau byr. 
0808 802 2000

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/08/2017

ar-lein am dani