• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau sydd, gartref, yn y gymuned ac yn yr ysgol, yn cefnogi ac yn amddiffyn plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed, gan sicrhau bod pob plentyn yn gallu gwireddu ei botensial llawn gan fod yn iach, yn hapus ac yn ddiogel.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn darparu cyngor, arweiniad diduedd a cefnogaeth am ddim i rieni a darpar rieni/gofalwyr sy'n chwilio am wybodaeth ynghylch gofal plant, gweithgareddau ar gyfer plant a materion cymorth i deuluoedd. Mae hefyd yn wasanaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd. Ffôn: 01267 246555


News Thumbnail

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn gyfraith newydd a fydd yn rhoi llawer mwy o lais i chi o ran y gofal a'r cymorth a gewch. 

I'ch cefnogi i wella eich llesiant, byddwch yn gwneud penderfyniadau am eich gofal mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol. I'ch helpu i wneud hynny, bydd gennych fynediad rhwydd at wybodaeth a chyngor am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi. 

Bydd gan ofalwyr yr un hawliau â'r rhai y maent yn gofalu amdanynt o ran cael asesiadau am gymorth, a bydd gan fwy o bobl yr hawl i gael Taliadau Uniongyrchol. 

Am fwy o wybodaeth ewch i'n hadran Gofal Cymdeithasol ac Iechyd.

ar-lein am dani