• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau sydd, gartref, yn y gymuned ac yn yr ysgol, yn cefnogi ac yn amddiffyn plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed, gan sicrhau bod pob plentyn yn gallu gwireddu ei botensial llawn gan fod yn iach, yn hapus ac yn ddiogel.

Yn syth i....

NEWYDDION A’R MANYLION DIWEDDARAF

Main News Thumbnail

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn darparu cyngor, arweiniad diduedd a cefnogaeth am ddim i rieni a darpar rieni/gofalwyr sy'n chwilio am wybodaeth ynghylch gofal plant, gweithgareddau ar gyfer plant a materion cymorth i deuluoedd. Mae hefyd yn wasanaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd. Ffôn: 01267 246555


News Thumbnail

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn gyfraith newydd a fydd yn rhoi llawer mwy o lais i chi o ran y gofal a'r cymorth a gewch. 

I'ch cefnogi i wella eich llesiant, byddwch yn gwneud penderfyniadau am eich gofal mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol. I'ch helpu i wneud hynny, bydd gennych fynediad rhwydd at wybodaeth a chyngor am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi. 

Bydd gan ofalwyr yr un hawliau â'r rhai y maent yn gofalu amdanynt o ran cael asesiadau am gymorth, a bydd gan fwy o bobl yr hawl i gael Taliadau Uniongyrchol. 

Am fwy o wybodaeth ewch i'n hadran Gofal Cymdeithasol ac Iechyd.

ar-lein am dani