• English
 • Hepgor gwe-lywio

Gyrfa mewn gofal plant

Mae ar blant angen amrywiaeth o esiamplau cadarnhaol a dylanwadau da. Yr hyn sy'n gyffredin i weithwyr gofal plant yw eu hamynedd, eu brwdfrydedd, eu hymrwymiad a'u dealltwriaeth.

Mae gofal plant yn cynnwys:

 • Gofal dydd llawn
 • Gofal sesiynol
 • Gofal y tu allan i'r ysgol/gofal yn ystod y gwyliau
 • Gwasanaethau gwarchod plant

Os ydych yn ystyried rhedeg eich busnes gofal plant eich hun neu ddechrau gyrfa mewn gofal plant mae nifer o gyfleoedd ar gael ichi.

Mae'r Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae yn trefnu ac yn cydlynu hyfforddiant i ddiwallu anghenion gofalwyr plant cofrestredig yn Sir Gaerfyrddin. Mae'n darparu hyfforddiant cymorthdaledig i gynorthwyo gweithwyr gofal plant i fodloni'r safonau a bennwyd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), h.y. cyrsiau gorfodol megis hyfforddiant Cymorth Cyntaf a Hylendid Bwyd Sylfaenol.

Mae'r hyfforddiant hefyd o gymorth i ddatblygiad personol gweithwyr gofal plant. Ar ôl cynllun peilot llwyddiannus i gynnig Cwrs Amddiffyn Plant ar-lein, mae'r cwrs hwn bellach ar gael i'r holl weithwyr gofal plant. Rydym yn croesawu adborth gan warchodwyr plant fel y gallwn glustnodi bylchau mewn anghenion hyfforddiant ac addasu cyrsiau yn ôl eu hanghenion penodol.

Cred y Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae y bydd plant a theuluoedd yn y cymunedau ar eu hennill os cynigir addysg a gofal o safon i blant ac os hyrwyddir staff sydd wedi eu hyfforddi'n dda.

I gael gwybod am gyrsiau yn y dyfodol cysylltwch â Swyddog Hyfforddiant y Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae drwy ffonio 01267 246555 neu edrych ar www.ggd.sirgar.gov.uk i weld rhestr o'r cyrsiau sydd ar gael.

A allech chi gynnig aelwyd ofalgar a fydd yn ysbrydoliaeth i blant? A ydych chi am ddilyn gyrfa sy'n rhoi boddhad i chi? A hoffech chi weithio gartref? A hoffech chi gael cymorth a chefnogaeth i ddechrau eich busnes eich hun?

Mae gwarchod plant yn yrfa sy'n rhoi boddhad mawr i'r rheiny sy'n mwynhau gweithio gyda phlant ac sy'n frwdfrydig iawn dros roi'r cychwyn gorau mewn bywyd i blant. Mae gwarchod plant yn yrfa ddelfrydol i bobl sydd am gael swydd a fydd yn cyd-fynd â'u hymrwymiadau teuluol ond a fydd hefyd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i deuluoedd eraill drwy roi cyfle i rieni ddychwelyd i'r gwaith, hyfforddiant neu addysg.

Er y bydd pob dydd fel gwarchodwr plant yn amrywio, gallai diwrnod arferol gynnwys:

 • mynd â'r plant allan i'r awyr agored yn y gymuned leol - i barciau, cylchoedd chwarae, llyfrgelloedd neu i gwrdd â gwarchodwyr plant eraill neu i gasglu plant o'r ysgol.
 • darparu gweithgareddau dysgu creadigol, cyffrous ac ysgogol i blant.
 • cefnogi dysgu plant drwy arddel egwyddorion y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru.

Os ydych yn darparu gofal plant am dâl ar gyfer plant dan 8 oed, am fwy na dwy awr y dydd, yn ôl y gyfraith mae'n rhaid ichi gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Cyn ichi allu cofrestru, bydd angen ichi gwblhau'r canlynol:

 • cwrs gorfodol mewn gofal plant yn y cartref
 • hyfforddiant cymorth cyntaf
 • Ffurflen gais i AGGCC
 • Polisïau a gweithdrefnau

Yn ogystal bydd angen ichi:

 • dangos eich bod yn gallu cyrraedd y safonau gofynnol a bennwyd.
 • cael archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • cael archwiliad o'ch cartref er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn addas ar gyfer gofalu am blant.

Os ydych yn byw mewn llety sy'n cael ei rentu, bydd angen ichi gael caniatâd ysgrifenedig gan eich landlord. Bydd AGGCC yn pennu uchafswm nifer y plant y cewch ofalu amdanynt ar unrhyw adeg, sef hyd at chwech o blant dan 8 oed, ac fel arfer ni chaiff mwy na thri o'r plant hyn fod o dan oedran ysgol. Bydd y niferoedd hyn yn cynnwys eich plant eich hun os oes rhai gennych.

Mae'r Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae yn rhoi arweiniad, cyngor personol, cymorth a mentora parhaus i'ch helpu i gofrestru gyda'r AGGCC, yn ogystal â darparu amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddiant a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i warchodwyr plant. Mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i gael grant cychwyn a fydd yn cynnwys:

 • Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus am flwyddyn
 • Hyfforddiant angenrheidiol
 • Pecyn busnes a fydd yn eich helpu i ddechrau eich gwasanaeth gwarchod plant eich hun. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant, pecynnau cyllido neu sut mae cychwyn y broses gofrestru neu os hoffech gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â'r Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae drwy ffonio 01267 246555.

Os oes diddordeb gennych mewn sefydlu meithrinfa ddydd yn Sir Gaerfyrddin cysylltwch ag Avril Chambers, Swyddog Datblygu Gofal Plant drwy ffonio 01267 246552.

Bydd y Gwybodaeth Teuluoedd, Gofal Plant a Chwarae yn gallu eich cyfeirio a'ch cynghori ynghylch pa ddarpariaeth sydd eisoes ar gael yn yr ardal a darparu cymorth ac arweiniad ynghylch y broses gysylltiedig.

Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin ddarparu rhagor o wybodaeth am yrfa mewn gofal plant hefyd. Mae'n croesawu galwadau gan bobl sy'n rhedeg busnes gofal plant ar hyn o bryd neu sy'n gobeithio sefydlu un, a chan fyfyrwyr a/neu bobl sy'n ystyried gofal plant fel gyrfa.

I weld golwg gyffredinol ar y ddarpariaeth gofal plant bresennol gallwch hefyd edrych ar ein Hasesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant sy'n dangos ardaloedd lle mae angen gofal plant.

E-bost:gwybplant@sirgar.gov.uk | Rhif Ffôn: 01267 246555.

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/08/2016

ar-lein am dani