• English
  • Hepgor gwe-lywio

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Prow -cy

Beth yw Hawl Tramwy Cyhoeddus?

Mae Hawl Tramwy Cyhoeddus yn llwybr y mae gan y cyhoedd hawl cyfreithiol trwy Gyfraith Priffyrdd i’w dramwyo a’i ail-dramwyo. Mae Hawliau Tramwy i’w gweld mewn trefi, pentrefi ac yng nghefn gwlad. Mae arwyneb ar rai llwybrau ond mae’r rhan fwyaf yn draciau a chaeau sy’n eiddo i dir berchnogion.

Ni ddylid cymysgu llwybrau cyhoeddus gyda llwybrau priffyrdd er enghraifft, sef palmentydd ar ochr y ffordd.

Sut i Adnabod Hawl Tramwy Cyhoeddus

Yr enw cyffredin ar hawliau tramwy cyhoeddus yw llwybrau cerdded cyhoeddus, llwybrau ceffylau cyhoeddus a chilffyrdd cyhoeddus. Oherwydd hyd y rhwydwaith, ac weithiau, anghysondebau cyfreithiol ynghylch y Map Diffyniadol, nid oes arwyddion ar bob Hawl Tramwy.

Fodd bynnag, mae’r Cyngor Sir yn ceisio gofalu fod arwyddion ar bob llwybr poblogaidd. Fe welwch y disgiau nodi llwybr canlynol ar arwyddbyst neu mewn mannau amlwg ar hyd y llwybrau.

Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn briffyrdd cyhoeddus ac fe’u cofnodir ar Fap a Datganiad Diffyniadol (cofnod cyfreithiol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus). Y Cyngor Sir sy’n gyfrifol am gadw’r map hwn yn gyfredol.

Y Datganiad a'r Map Diffiniol

Y datganiad a'r map diffiniol yw ein cofnod cyfreithiol o'r hawliau tramwy cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'n dangos y llwybrau troed cyhoeddus, y llwybrau ceffylau a rhai o'r hawliau tramwy i gerbydau. Mae'n dystiolaeth bendant o fodolaeth yr hawliau tramwy a ddangosir arno.

Dim ond drwy orchymyn cyfreithiol y gellir newid y datganiad a'r map diffiniol. Bydd unrhyw gynigion i newid hawl tramwy a ddangosir ar y map diffiniol yn cael eu hysbysebu er mwyn i bawb gael cyfle i gymryd rhan a rhoi sylwadau ar y cynnig.

Mae’n bosibl fod Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin nad ydynt wedi cael eu cofrestru ac felly ni chânt eu dangos ar y datganiad na'r map diffiniol. Mae prosesau'n bodoli er mwyn cofrestru'r llwybrau hyn yn gyfreithiol. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â'r swyddfa Hawliau Tramwy. Mae modd gweld y Map Diffiniol yn Swyddfa'r Parc Coetir y Mynydd Mawr.

Mapio Rhyngweithiol

Yn ogystal â'r Map Diffiniol, gallwch gael golwg ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar Fy Un Agosaf ar Lleol-i. Cliciwch ar Arfordir a Chefn Gwlad a gallwch ddewis unrhyw un o'r opsiynau canlynol:

  • Llwybrau Troed
  • Llwybrau Ceffylau
  • Cilffyrdd Agored i Bob Traffig

Nodwch NAD y Map Diffiniol yw'r map rhyngweithiol (h.y. y cofnod cyfreithiol) a'i fod at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig.  Gallai gynnwys gwallau.  Os oes arnoch angen gwybodaeth fanwl gywir ynghylch llwybr penodol dylech wneud apwyntiad i weld y Map Diffiniol.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani